Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Verdipapirloven regulerer fondsvirksomheten, der det blant annet er bestemmelser for hvor mye som kan investeres i ett enkelt selskap.

Fondsvirksomheten er regulert av Lov om verdipapirfond. Loven gjelder også for utenlandske verdipapirfond som markedsføres i Norge, samt utenlandske forvaltningsselskapers adgang til etablering i Norge.

Alle forvaltningsselskaper må ha godkjennelse fra Finanstilsynet, som også er kontrollorgan for fondsforvalterne. Ethvert verdipapirfond må få vedtektene godkjent, også endringer av vedtektene må godkjennes. Slik godkjenning kan bare gis hvis endringen antas å være i andelseiernes interesse.

Alle fond må ha vedtekter som blant annet angir:

 • depotmottagers navn
 • retningslinjer for plassering av verdipapirfondets midler
 • grunnlaget for beregningen av verdien på andelen
 • grunnlaget for beregning av det tillegg og det fradrag i verdien av andelen som kan fastsettes ved salg og innløsing av andeler
 • grunnlaget for beregning av godtgjørelsen som forvaltningsselskapers og depotmottageren kan belaste verdipapirfondet

Plasseringsregler

Loven om verdipapirfond har bestemmelser om hvordan fondene kan plassere midlene. Etter paragraf 6-5. kan fondene plassere midlene i verdipapirer som er:

 • opptatt til offisiell notering på børs i stat som er part i EØS-avtalen
 • omsettes på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpnet for allmennheten i stat som er part i EØS-avtalen
 • opptatt til offisiell notering på børs i stat som ikke er part i EØS- avtalen eller som omsettes i en slik stat på et annet regulert marked som fungerer regelmessig og er åpent for allmennheten, dersom børs og marked er angitt i verdipapirfondets vedtekter og/ eller er godkjent av tilsynsmyndighetene
 • nyutstedte dersom utstedelsesvilkårene inneholder bindende tilsagn om at det vil bli søkt opptak til offisiell notering på børs eller marked som nevnt under punktene 1-3

Inntil 10 % av fondets eiendeler kan likevel plasseres i andre verdipapirer enn de papirene som har angitt at det vil investere i. Et verdipapirfond kan også plassere midler som innskudd i bank. Etter paragraf 6-6. har fondene følgende begrensninger på verdipapirer utstedt av samme selskap:

 • 5 % av fondets eiendeler, eller
 • 10 % av fondets eiendeler dersom den samlede verdi av plasseringer som nevnes i dette punktum ikke overstiger 40 % av fondets eiendeler, eller
 • 35 % av fondets eiendeler dersom verdipapirene er utstedt eller garantert av stat som er part i EØS-avtalen, dennes lokale offentlige myndigheter eller av internasjonale statlige organisasjoner der en eller flere av statene som er part i EØS-avtalen deltar.

Etter særskilt tillatelse fra tilsynsmyndigheten kan inntil 100 % av et verdipapirfonds eiendeler plasseres i verdipapirer. Det er et vilkår for tillatelsen at verdipapirfondet skal eie verdipapir fra minst seks ulike utstedelser, og at verdipapirer fra en og samme utstedelse ikke overstiger 30 % av samlede eiendeler.

Praktisk betydning

Dette betyr blant annet at et aksjefond må ha en spredning på minst 16 forskjellige verdipapirer.

Loven sier at de fire største enkeltplasseringene kan utgjøre 40 prosent, de resterende 60 prosent må bestå av minimum tolv plasseringer (siden de maksimalt kan være 5 prosent). Obligasjonsfond kan dog plassere inntil 35 prosent av fondets verdi i verdipapirer som er utstedt eller garantert av en stat i EØS-området. Dette senker kravet til 14 forskjellige papirer. Fond som kun plasserer midlene i stats,- eller statsgaranterte papirer, kan ha ned i seks papirer.

Depotmottaker

Et verdipapirfond plikter å ha en depotmottaker. Depotmottakeren oppbevarer eller fører på konto alle verdipapirer, likvider og andre aktiva som inngår i verdipapirfondet. I tillegg mottar depotmottakeren innbetalinger og forestår utbetalinger for fondet etter anvisning av forvaltningsselskapet. Det er forvaltningsselskapet som velger depotmottager, men Finanstilsynet må godkjenne depotmottageren.

Informasjonsplikten

Det er også gitt særskilte bestemmelser for informasjonsplikten til forvaltningsselskapene. Det skal utgis årsregnskap, årsberetning og delårsregnskap. Ethvert fond skal ha et eget prospekt med opplysninger om vedtekter, revisors navn, skatteregler og forvaltningsgodtgjørelse. Det skal blant annet fremgå hvilke rettigheter og plikter verdipapirfondsandelen representerer.

 

Les mer om fond:

Guide til fond

Guide til aksjefond

Bransjestandarder for fond

Skatteregler fond

Fordelene ved fond

Kostnader i fond