Her kan du lese alt om de forskjellige kostnadselementene i aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og pengemarkedsfond. 

Kostnadene i fond er viktige, fordi dette er det eneste vi kan si noe helt sikkert om på forhånd. Et fond som har en halv prosent lavere kostnader, har ganske enkelt en halv prosents forsprang.

 I fond har kostnadene tradisjonelt bestått av tre elementer:

  • Et årlig forvaltningshonorar
  • Kjøpskostnad
  • Salgskostnad

Kjøps- og salgskostnadene har nesten blitt borte på fond som tilbys av norske forvaltere. På pengemarkeds

Generelt har fond med høye minsteinnskudd lavere kostnader enn fond med små minsteinnskudd. 

Pengemarkedsfond
I pengemarkedsfond er det ingen kostnader ved kjøp og salg av andeler. Den årlige forvaltningsprovisjonen ligger i området 0,1 til 0,5 prosent.

Se kostnadsoversikt for pengemarkedsfond.

Obligasjonsfond
I obligasjonsfond er også kjøps- og salgskostnadene svært små. Den årlige forvaltningskostnaden ligger i området 0,1 prosent til 1,2 prosent. Det er større forskjeller mellom obligasjonsfond enn det er i pengemarkedsfond, derfor varierer også kostnadene mer.

Se kostnadsoversikt for obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond
I kombinasjonsfond øker kostnaden med andelen aksjer. Et kombinasjonsfond med lav andel har lav kostnad, et med høy andel har klart høyere kostnad. Når man skal sammenligne kostnadene i kombinasjonsfond må man sammenligne kostnadene med andre som har omtrent den samme aksjeandelen. I kostnadsoversikten er listen delt inn etter hvor stor andelen er av aksjer.

Se kostnadsoversikt for kombinasjonsfond.

Nivået på kostnader i fond:

Dette er de høyeste og laveste kostnadene på de forskjellige fondstypene, i tillegg til gjennomsnittskostnaden.

Fondstype Laveste Høyeste Snitt
Aksjefond
Norske indeksfond 0,18% 0,75% 0,30%
Norske aktive fond 0,70% 2,77% 1,57%
Nordiske indeksfond 0,18% 0,40% 0,26%
Nordiske aktive fond 1,16% 2,50% 1,55%
Globale indeksfond 0,18% 0,60% 0,35%
Globale aktive fond 0,97% 2,25% 1,58%
Nye markeder indeksfond 0,28% 0,60% 1,48%
Nye markeder aktive fond 1,20% 2,50% 0,40%
Kombinasjonsfond 0,22% 2,00% 1,00%
Obligasjonsfond 0,10% 1,20% 0,56%
Pengemarkedsfond 0,10% 0,50% 0,31%

Kostnader i aksjefond

Aksjefondene varierer mest i kostnadsnivå. En av grunnene til det er at det er stor forskjell på de forskjellige aksjefondene.

Hovedskillet går mellom aktive fond, og indeksfond. Indeksfondene oppgave er å følge den valgte indeksen nærmest mulig. De aktive fondenes mål er å slå den valgte indeksen met mulig. Indeksfondene er billig å forvalte siden det er en helt passiv utvelgelse. Indeksfond har derfor mye lavere forvaltningskostnad enn aktive fond.

Kjøpskostnaden varierer fra 0 til 5 prosent. Salgskostnaden er i området 0- 0,5 prosent. Men for de fleste norskforvaltede fond er nå kjøps- og salgskostnadene null. Den årlige forvaltningskostnaden ligger stort sett i området 1,0 til 2,0 prosent.

Her kan du se en rekke kostnadsoversikter for aksjefond:

Guide til indeksfond med kostnadsoversikt over alle indeksfond

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i nordiske aksjefond

Kostnader i globale aksjefond

Kostnader i aksjefond nye markeder

Plattformavgift / Formidlingshonorar

I det siste året har mange lagt om til en ny struktur på kostnaden som tas ved salg av fond fra andre forvaltere. Sannsynligvis vil de fleste gå over til denne modellen, kanskje i løpet av året.

Vi kan skille mellom to typer fond: Bruttofond, og Nettofond. Bruttofondet har en høyere årlig forvaltningsavgift. Når dette fondet selges av andre utbetaler dette fondet returprovisjon til selgeren av dette fondet. Returprovisjonen ligger altså inne i det årlige forvaltningshonoraret.

Nettofond (som oftest betegnet med N bak navnet) har et lavere årlig forvaltningshonorar, her ligger det ikke inne en returprovisjon i det årlige forvaltningshonoraret. I stedet legger selgere på sin plattformavgift / formidlingshonorar.  

Det er mange fond som ikke tilbys som et nettofond. Selgere som har plattformavgift og selger et bruttfond fra andre leverandører, trekker provisjon fra som fondet utbetaler til selgere og gis til kunde. Til dette legges det til plattformavgiften.

I tabellen nedenfor ser du hvordan det fungerer.

Bruttofond Nettofond
Forvaltningshonorar 2,00% 1,20%
Returprovisjon -0,75% 0,00%
Plattformavgift 0,30% 0,30%
Sum kostnad 1,55% 1,50%

Normal vil et nettofond ha den samme kostnaden til alle. Da er det den med lavest plattformavgift som vil ha de laveste kostnadene.

Oversikt over plattformavgiftene / formidlingshonorar

I oversikten under har vi tatt med plattformavgiften til de som har gått over til dette systemet.

Kostnadene er delt inn i aktive aksjefond, indeksfond (aksjefond), kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og pengemarkedsfond.

Noen har den samme kostnaden på vanlige aksjefond og indeksfond, andre skiller på denne kostnaden. Indeksfond har en plattformavgift fra 0,06 prosent til 0,50 prosent. Når vi vet at indeksfond har et forvaltningshonorar fra 0,18 prosent, er det en forferdelig høy pris å betale når du kommer opp i 0,50 prosent.

Du må også betale opptil 0,50 prosent for obligasjonsfond og pengemarkedsfond, noe som også er forferdelig mye å betale for disse fondene.

Bank Aktive Indeks Kombi Obl. Pfond
DNB 0,30% 0,30% 0,20% 0,15% 0,15%
Kron 0,25% 0,10% 0,10% 0,10%
Nordnet 0,30% 0,30% 0,30% 0,15% 0,15%
Norne Securities 0,90% 0,30% 0,30%-0,90% 0,30% 0,30%
Sbanken 0,30% 0,06% 0,30% 0,06% 0,06%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,40% 0,40% 0,25%-0,30% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Hallingdal 0,50% 0,50% 0,25%-0,35% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 0,40% 0,40% 0,30% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Modum 0,60% 0,30% 0,20%-0,60% 0,20% 0,10%
SpareBank 1 Nordmøre 0,45% 0,20% 0,35%-0,40% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 0,50% 0,50% 0,30%-0,50% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 SMN 0,30% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 SR-Bank 0,40% 0,40% 0,30% 0,10% 0,10%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0,50% 0,50% 0,40% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Søre Sunnmøre 0,35% 0,35% 0,30% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Østfold Akershus 0,50% 0,50% 0,50% 0,50% 0,50%
SpareBank 1 Østlandet 0,39% 0,39% 0,39% 0,39% 0,39%
Sparebanken Møre 0,50% 0,20% 0,20% 0,20%

Nordnet: Fra 500.000 til 10 millioner kroner er plattformavgiften 0,25 prosent for aksjefond/indeksfond.

Norne Securities: På beholdning over 1 million kroner er avgiften på aksjefond 0,25 prosentpoeng lavere, indeksfond 0,05 prosentpoeng lavere. Det er flere banker som bruker Norne: Sparebanken Øst, Sparebanken Sog og Fjordane, Sparebanken Sør, Haugesund Sparebank,

SpareBank 1 Gudbrandsdal: Formidlingsprovisjonen er 0,1 prosenntpoeng lavere fra 1 million på aksjefond, 0,05 prosentpoeng på kombinasjonsfond.

SpareBank 1 Hallingdal: Formidlingsprovisjonen er null på beholdning under 20.000 kroner. Fra 1 million kroner er formidlingsprovisjonen 0,05 prosentpoeng lavere både på aksjefond og rentefond.

SpareBank 1 Lom & Skjåk: Fra 1 million kroner er formidlingsprovisjonen 0,05 prosentpoeng lavere både på aksjefond og rentefond.

SpareBank 1 Nord-Norge: Fra 1 million kroner er formidlingsprovisjonen 0,05 prosentpoeng lavere både på aksjefond og rentefond.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland: Formidlingsprovisjonen er 0,05 prosentpoeng lavere over 1 million kroner.

SpareBank 1 SMN: Under 10.000 kroner i beholdning er det gratis. For beholdning over 1 til 10 millioner kroner er formidlingshonoraret 0,2 prosent. Over 10 millioner er det 0,1 prosent.

SpareBank 1 Østfold Akershus: Formidlingsprovisjonen er 0,1 prosentpoeng lavere fra 1 million kroner.

SpareBank 1 Østlandet: Formidlingsprovisjonen er 0,1 prosentpoeng lavere fra 500.000 kroner. 

Kostnad hvis du også ønsker rådgivning

Det er nå flere banker som skiller på kostnadene når du gjør alt selv, og når du vil kunne snakke med en rådgiver.

I tabellen under står det først pris inklusive rådgivning på aktive aksjefond og indeksfond. Deretter står de hva tillegget er (som er inkludert i Pris med rådgivning).

Disse skiller mellom digital og betjent rådgivning

Pris med rådgivning Tillegg
Betjent rådgivning Aktive Indeks Aktive Indeks
Sbanken 0,40% 0,40% 0,10% 0,34%
SpareBank 1 Gudbrandsdal 0,65% 0,65% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Hallingdal 0,75% 0,75% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Lom & Skjåk 0,60% 0,60% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Nord-Norge 0,55% 0,55% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Ringerike Hadeland 0,75% 0,75% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 SMN 0,60% 0,60% 0,30% 0,30%
SpareBank 1 Sørøst-Norge 0,75% 0,75% 0,25% 0,25%
SpareBank 1 Østfold Akershus 0,70% 0,70% 0,20% 0,20%
SpareBank 1 Østlandet 0,65% 0,65% 0,26% 0,26%

Kostnader i utenlandsregistrerte fond

Forvaltere som er medlemmer i Verdipapirforeningen er forpliktet til å oppgi alle kostnader i fondet. De aller fleste norskbaserte fondsforvaltere gjør dette.

I utenlandsbaserte fond (ofte Luxembourg-baserte) er det vanlig at en del kostnader kommer i tillegg til forvaltningsgebyret. Kostnaden ligger gjerne et par-tre tiendeler over selve forvaltningsgebyret. Det skal oppgis totalkostnader for fondet, og der vil du se hvor mye mer du betaler enn selve forvaltningsgebyret.

Overskuddsdeling/suksesshonorar 

Noen aksjefond har todelt årlig forvaltningshonorar. En fast del, pluss en resultatavhengig del.

En del norskregistrerte aksjefond beregner seg et såkalt suksesshonorar. Når kostnadene oppgis på diverse steder er det uten at suksesshonoraret er tatt i betraktning. Dermed ser disse fondene billigere ut enn det de virkelig er.

Les mer om aksjefond med suksesshonorar.

Fond i forskjellige klasser

Mange fond har en rekke klasser innen ett fond. Selve fondet er det samme for alle klassene.

Grunnen til at de deles inn i forskjellige klasser er at hver klasse kan ha sitt eget minsteinnskudd og kostnadsnivå. På den måten trenger ikke forvalteren å opprette et nytt fond når fondet skal tilbys med et annet minsteinnskudd og kostnad.

 

Les mer om fond:

Guide til fondsplasseringer

Guide til aksjefond

Skatteregler fond

Lov om verdipapirfond

Bransjestandardene i fond

Skatteregler fond

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.