Fondenes kostnadselementer er et årlig forvaltningshonorar, og eventuelt en kjøps- og salgsprovisjon.

Fondskostnadene er lavest i passive fond, og aller lavest i indeksfond. Fond med høye minsteinnskudd har gjerne lavere kostnader enn fond med små minsteinnskudd. Aksjefond har de høyeste kostnadene (ikke indeksfond), deretter kombinasjonsfond, obligasjonsfond, og til slutt pengemarkedsfond.

Kostnadene er viktige, fordi de er det eneste vi kan si noe helt sikkert om på forhånd. Et fond som har en halv prosent lavere kostnader, har ganske enkelt en halv prosents forsprang. Spesielt er dette viktig for pengemarkeds- og obligasjonsfond, der forskjellene i avkastning ofte er små.

Kostnadene

I pengemarkedsfond er det ingen kostnader ved kjøp og salg av andeler. Den årlige forvaltningsprovisjonen ligger i området 0, prosent til 0,5 prosent. Se kostnadsoversikt over pengemarkedsfond.

I obligasjonsfondene er også kjøps- og salgskostnadene svært små. Den årlige forvaltningskostnaden ligger i området 0,1 prosent til 1,2 prosent. Se kostnadsoversikt over obligasjonsfond.

Aksjefondene varierer mye mer. Kjøpskostnaden varierer fra 0 til 5 prosent. Salgskostnaden er i området 0- 0,5 prosent.Men for de fleste norskforvaltede fond er nå kjøps- og salgskostnadene null. Den årlige forvaltningskostnaden ligger stort sett i området 0,5 til 2,0 prosent.

Se disse kostnadsoversiktene for aksjefond:

Guide til indeksfond

Aksjefond med suksesshonorar

Kostnader norske aksjefond

Kostnader nordiske aksjefond

Kostnader globale aksjefond

Kostnader aksjefond nye markeder

Kostnader i utenlandsregistrerte fond

Forvaltere som er medlemmer i Verdipapirforeningen er forpliktet til å oppgi alle kostnader i fondet. I utenlandsbaserte fond er det vanlig at en del kostnader kommer i tillegg til forvaltningsgebyret. Undersøkelser har vist at det faktisk kan dreie seg om ganske store summer og gir en ekstra usikkerhet på fond som ikke har denne kostnadsgarantien.

 

Les mer om fond:

Guide til fond

Lov om verdipapirfond

Bransjestandarderdene i fond

Skatteregler fond

Kalkulator:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har for avkastningen.