Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skal kombinasjonsfond klassifiseres, og dette skal de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard på kombinasjonsfond for sine medlemmer. Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Klassifisering av kombinasjonsfond

Et kombinasjonsfond er et verdipapirfond som normalt har en aksjeeksponering under 80 prosent, med resterende beholdning investert i rentebærende instrumenter.

Fondene inndeles i underkategorier basert på geografisk investeringsunivers. I tillegg opprettes en underkategori for fond med definert livssyklus hvor det er en planmessig fordeling over tid av investeringer i egenkapital- og renteinstrumenter.

Kombinasjonsfond inndeles for øvrig etter prinsippet om at det må være minst 5 like fond innenfor samme kategori. Det gjøres unntak for gruppen Andre kombinasjonsfond som fanger opp de fond som ikke faller innunder de andre definerte kategoriene.

I dag er det to klasser:

  • Norske kombinasjonsfond (få)
  • Internasjonale kombinasjonsfond (de fleste er her)

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig, eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger, rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes Forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Fond som ikke fastsetter sin kurs i norske kroner, skal angi kursens
valutadenominering i parentes etter fondets navn.

Netto andelsverdi og tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi til markedsverdi og fondets tegnings- og innløsningsgebyr, samt hvilken dato disse gjelder for.

Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent. Dersom fondet praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses om reglene for dette.

Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.

Referanseindeks: Hvis forvaltningsselskapet aksepterer at fondet måles mot en referanseindeks (ev. en referanseindeks bestående av flere delindekser), skal det opplyses om denne. Det skal videre opplyses eksplisitt dersom den valgte referanseindeksen ikke er utbyttejustert.

Løpende kostnader: Det skal opplyses om fondets løpende kostnader i tråd med opplysningene som gis i fondets Nøkkelinformasjon. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det i tillegg opplyses om den resultatavhengige kostnaden som ble belastet fondet siste kalenderår (oppgitt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden).

Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

 

Se også:

Klassifisering av aksjefond

Klassifisering av obligasjonsfond

Klassifisering av pengemarkedsfond

Les mer om kombinasjonsfond:

Guide til kombinasjonsfond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste kombinasjonsfondene

Kostnadene i kombinasjonsfond

Nøkkeltall kombinasjonsfond

Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond

Kombinasjonsfondenes investeringsstrategier