Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Fondskonto eller investeringskonto er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny.

En fondskonto fungerer slik at du har en egen konto, der du innenfor denne kan endre på sammensetning på fondskontoen. Endringer innenfor kontoen utløser ikke skatteplikt. Det er når du selger alt, eller deler av den at gevinsten tas til beskatning (eller tap fradragsføres).

Hvilken avkastning du får på denne kontoen avhenger helt og holdent av avkastningen du får på de enkelte plasseringene på fondskontoen. Det er ingen minstegaranti på dette produktet.

Fondskonto selges under flere navn av de forskjellige selskapene som tilbyr dette. Navnet er avhengig av hvilket formål selskapet skal markedsføre. Hvis formålet er vanlig spare eller plasseringsprodukt selges det under navnene Fondskonto eller Investeringskonto. Hvis formålet er å markedsføre pensjonssparing er det litt flere navn, men det er alltid pensjon i navnet.

Fondskontoen er et forsikringsprodukt, men forsikringselementet er svært lite. Ved dødsfall utbetales saldoen, pluss en forsikring på 1-5 prosent av saldoen. Du betaler litt for denne forsikring (stigende med alder).

Aksjesparekonto ofte bedre

Det er i aksjefond du får noe igjen for å utsette skatten. På lavt forrentede rentepapirer er utsettelseseffekten nær null.

Det er også et bedre utvalg av fond innenfor aksjesparekontoer du kan investere i. Så hvis du skal opprette en konto, vil en aksjesparekonto som oftest være den beste løsningen.

Guide til aksjesparekonto

Dette er de viktigste egenskapene for fondskonto:

  • Du kan når som helst selge hele eller deler av fondskontoen
  • Du betaler ikke skatt av gevinster før du løser inn andeler på fondskontoen - du utsetter skatten
  • Skatt betales forholdsmessig, selger du 10 prosent skatter du av denne delen
  • Du kan velge mellom flere alternative plasseringsformer som aksjefond, kombinasjonsfond, obligasjonsfond, pengemarkedsfond, bankinnskudd, og enkeltaksjer og andre børsnoterte papirer. Forskjellen er stor mellom de ulike fondskontoene på dette området.
  • Du kan når som helst gjøre fondsbytter, uten at dette koster noe.
  • Produktet trenger ikke koste noe ekstra. Det er flere som ikke tar et administrasjonsgebyr, men noen gjør det. De tas heller ikke kjøpskostnader.
  • Du kan gjøre enkeltinnskudd, og lage spareavtaler.

Skatteregler fondskonto

Skattleggingen av fondskonto avhenger av sammensetningen av aksjer og andre verdipapirer på kontoen. Aksjedelen skal skattlegges med 37,84 prosent i 2023 og 2024. Rentedelen skattlegges med 22 prosent i begge årene. Dette er tilsvarende som med verdipapirfond.

Hva som blir den gjennomsnittlige skattesatsen ved salg av andeler avgjøres av aksjeandelen på kontoen. Her gjelder samme sjablong som med verdipapirfond. Hvis andelen aksjefond er over 80 prosent skattlegges alt med 37,84 prosent. Hvis andelen aksjer er under 20 prosent skattlegges alt med 22 prosent.

Kjøp og salg av andeler innenfor fondskontoen er ikke skattepliktig. En skattemessig fordel med fondskontoen er derfor at skatten kan bli utsatt i svært mange år.

På aksjeandelen gis det skjermingsfradrag. Det gis skjermingsfradrag for andelen av aksjefond som er på kontoen. Faller andelen under 20 prosent blir det ikke tillagt noe skjermingsfradrag.

Skatt ved uttak

For å beregne skatten ved salg er det to ting som må beregnes:

  • Andel av salget som er skattefritt
  • Gjennomsnittlig aksjeandel i de årene du har eid fondskontoen

Hvis du selger alle andeler på fondskontoen, er det opprinnelige innskuddet ved salg skattefritt. Hvis du selger deler må det beregnes hvor stor andel av salget som knytter seg til innskutt beløp.

I eksemplet nedenfor er det tatt utgangpunkt i at opprinnelig innskudd er 200.000 kroner og markedsverdien ved salg er 250.000 kroner. Det er over tre år siden det opprinnelige innskuddet ble gjort.

Skattepliktig andel er 10.000 kroner. Gjennomsnittlig aksjeandel er 77 prosent. 5.700 kroner skal skattlegges med høy sats (37,84 prosent), og 4.300 kroner skal skattlegges med lav sats (22 prosent).

Utregning skattepliktig andel
Innskudd beløp 200 000
Markedsverdi i dag 250 000
Salg av andeler 50 000
Skattefri andel 40 000
Skattepliktig andel 10 000
Utregning gjennomsnittlig andel
Aksjeandel år 1 70%
Aksjeandel år 2 60%
Aksjeandel år 3 40%
Gjennomsnitt 57%
Utregning av skatt
Skattepliktig aksjeandel 5 667
Skattepliktig rentedel 4 333
Skatt aksjeandel 2 144
Skatt rentedel 953
Sum skatt ved salg 3 098

Hvis aksjeandelen går under 20 prosent regnes den som null i gjennomsnittsberegningen. Går den over 80 prosent regnes den som 100 prosent.

Formuesskatt

Den delen av fondskonto som er aksjefond har en verdsettelsesrabatt på 20 prosent 2024. Det betyr at denne delen verdsettes til 80 prosent av markedsverdien i 2024.

Rentedelen verdsettes til 100 prosent av markedsverdien.

Verdien av utsettelse av skatt

Verdien av utsatt skatt har økt nå som rentenivået har steget kraftig.

Men når det ligger i området forventet avkastning for aksjefond, vil utsettelseseffekten bli betydelig etter hvert.

Les mer om dette: Betydningen av utsatt skatt

Tilbydere av fondskonto

Det er flere tilbydere av fondskonto eller investeringskonto som noen kaller det.

Du kan se detaljene i de forskjellige selskapenes tilbud her:

Markedsoversikt over fondskonto

 

Les også:

Guide til aksjesparekonto

Guide til aksjefond

Guide til kombinasjonsfond

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Kalkulatorer:

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Aksjesparekonto-kalkulator
Beregner skatten du får ved uttak av kontoen.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.