Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik skal aksjefond klassifiseres, og dette skal de oppgi av informasjon.

Verdipapirfondenes Forening har utarbeidet en bransjestandard for aksjefond til sine medlemmer. Medlemsselskapene er forpliktet til å følge denne standarden. 

Dette er det viktigste utdraget fra denne standarden:

Med aksjefond menes i denne standarden et verdipapirfond som i henhold til sitt investeringsmandat normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter, og som normalt ikke skal investere i rentebærende papirer.

Klassifisering av aksjefond

Aksjefondene inndeles i ulike grupper avhengig av hvilket investeringsunivers fondene i henhold til sine skriftlige investeringsmandater skal plassere sine midler innenfor. Investeringsuniverset kan for eksempel være geografisk avgrenset, bransjeavgrenset (investeringer i bestemte næringer) eller kombinasjoner av disse (for eksempel et europeisk bransjefond).

Klassifiseringen tar utgangspunkt i de aksjefond som til enhver tid tilbys av foreningens medlemmer. Følgende prinsipper gjelder for klassifiseringen:

  • Det må være minst fem fond innenfor én kategori før det etableres en egen gruppe for disse. Når tilstrekkelig mange fond tilbys innenfor samme kategori, vil etableringen av ny gruppe for disse skje fortløpende. Beslutning om etablering av nye grupper og klassifisering av fond forankres i aksjeutvalget.
  • For at et fond skal kunne klassifiseres i én bestemt gruppe, er hovedregelen at det skal fremgå av fondets skriftlige investeringsmandat at minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital normalt skal plasseres innenfor det investeringsuniverset som gruppen omhandler. Når det gjelder fond i fond, skjer klassifiseringen i henhold til investeringsmandatet til det underliggende fondet.
  • For geografisk inndelte fondsgrupper defineres investeringsuniverset primært som egenkapitalinstrumenter notert på børs i den bestemte geografiske regionen, samt unoterte aksjer utstedt av selskaper som er registrert og som er skattepliktig i denne regionen (innenfor de regler som gjelder i lov om verdipapirfond for investeringer i unoterte papirer). Denne definisjonen innebærer at «norske aksjer» primært defineres som egenkapitalinstrumenter notert på Oslo Børs, samt unoterte aksjer utstedt av selskaper som er registrert og skattepliktig i Norge.

Endringer i investeringsmandatet: Fond som foretar så vesentlige endringer i sitt investeringsmandat at det medfører at fondet blir klassifisert i ny gruppe, vil være å betrakte som et nyetablert fond. Dette innebærer at et slikt fond ikke kan benytte sin tidligere historikk ved sammenligninger med andre fond. Dette gjelder ikke dersom endringen er så liten at det fortsatt blir klassifisert i samme gruppe, eller ved reklassifisering som følge av etablering av nye fondsgrupper.

Andre opplysningskrav

Følgende opplysninger skal enten daglig, eller når det skjer endringer i tidligere rapporterte opplysninger,
rapporteres til det selskap som Verdipapirfondenes Forening har avtalt operatøransvar for databasen med:

Fondets navn: Det skal opplyses om fondets navn. Fond som ikke fastsetter sin kurs i norske kroner, skal angi kursens valutadenominering i parentes etter fondets navn.

Netto andelsverdi og tegnings-/ innløsningsgebyr: Det skal opplyses om fondets netto andelsverdi til markedsverdi og fondets tegnings- og innløsningsgebyr, samt hvilken dato disse gjelder for.

Forvaltningshonorar: Det skal opplyses om fondets årlige forvaltningshonorar i prosent. Dersom fondet praktiserer fortjenestedeling skal det opplyses om reglene for dette.

Minimumsbeløp for tegning: Det skal opplyses om minimum tegningsbeløp for fondet.

Referanseindeks: Hvis forvaltningsselskapet aksepterer at fondet måles mot en referanseindeks (ev. en referanseindeks bestående av flere delindekser), skal det opplyses om denne. Det skal videre opplyses eksplisitt dersom den valgte referanseindeksen ikke er utbyttejustert.

Løpende kostnader: Det skal opplyses om fondets løpende kostnader i tråd med opplysningene som gis i fondets Nøkkelinformasjon. For fond som praktiserer fortjenestedeling skal det i tillegg opplyses om den resultatavhengige kostnaden som ble belastet fondet siste kalenderår (oppgitt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i perioden).

Minstebeløp spareavtale: Dersom fondet tilbyr spareavtale skal det opplyses om minste tegningsbeløp i slike avtaler.

 

Se også krav til:

Klassefisering av kombinasjonsfond

Klassefiering av obligasjonsfond

Klassefisering av pengemarkedsfond

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Guide til kostnadene i aksjefond og andre fond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Slik kjøper du aksjefond

Aksjefondenes inndeling

Forvaltningsstil i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefond for fremvoksende markeder