Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det norske aksjefondet med høyest avkastning i 2022 steg med 13,70 prosent. Det dårligste fondet sank med 20,94 prosent. 

Fondsindeksen sank i 2022 med 7,09 prosent. Det er denne indeksen de fleste norske aksjefondene har som sammenligningsindeks. Det store flertallet av fondene gjorde det bedre enn fondsindeksen.

SMB indeksen (små og mellomstore selskaper) gjorde det bedre enn fondsindeksen med minus 1,81 prosent. Den bredere Hovedindeksen sank 1,03 prosent. OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjer) hadde en verdistigning på 2,00 prosent. 

Fond med minsteinnskudd over 500.000 kroner er ikke tatt med. I mange fond er det flere andelsklasser (samme fond, men ulike minsteinnskudd og kostnader). Her har vi tatt med aksjefond som er rettet mot folk flest. Ingen av fondene som er kuttet ville vært blant de beste.

Rangeringen av norske aksjefond i 2022

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de lett vil avvike fra indeksen. Når alle norske aksjefond sammenlignes er det mange fond som egentlig ikke er sammenlignbare.

I år der for eksempel SMB-indeksen har gjort det bedre enn fondsindeksen, skal disse fondene gjøre det bedre enn fond som investerer i bredden av markedet.

Poenget er at fond med avvikende strategi også vil ha en avvikende avkastning. Mange av disse fondene vil typisk være høyt opp et år, og langt nede et annet. Dette trenger da slett ikke bety at de er bedre (eller dårligere) fond, men at det er et resultat av investeringsstrategien til fondet.

Det har også blitt mange nettofond. Det vil si fond som er ment å distribueres av andre. Kostnadene blir her oppgitt uten av plattformavgiften blir trukket fra, og får dermed litt for god avkastning.

Tabellforklaring:

  • 2022 er avkastningen i året 2022.
  • Under "Type" står det en kort betegnelse for fondet. Fond som begynner med "Bredde står i svart".
  • Kostnad er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Minsteinnskudd er det minste første gangs innskudd som kan gjøres.

Aksjefondene som investerer i bredden av det norske markedet står i svart i tabellen under. Dette inkluderer også breddefond som kan ha en utenlandandel (10-20 prosent).

Fond som står i rødt er ikke direkte sammenlignbare med breddefondene. De har en investeringsstrategi som gjør at de bare investerer i deler av markedet.

Det beste fondet i 2022 var First Generator med en avkastning på 13,70 prosent. Dette fondet investerer i få selskaper, og har større verdiendringer enn de aller fleste andre fond. Fondet har et årlig forvaltningshonorar på 1,50 prosent, pluss et resultatbasert honorar. Dette er beregnet til å bli 0,75 prosent, slik at totalt honorar blir 2,25 prosent (som en langsiktig forventning).

Dette er fondets investeringsstrategi: Fondet skal i hovedsak investere i aksjer notert på Oslo Børs, og i et begrenset antall av de aksjene forvaltningsselskapet har mest tro på. Fondet har en aktiv investeringsstrategi og vesentlige avvik fra referanseindeksen må påregnes. Forvalter vil basere sine investeringsbeslutninger på en fundamental prosess som fokuserer på verdsettelse og fremtidig vekstpotensial for selskapene. Dette kombineres med kontinuerlig analyse av kursutvikling i enkeltaksjer og markedet generelt, møter med selskapene og andre sentrale aktører,
samt diskusjon med selskapsanalytikere. Fondets forvaltningsstrategi innebærer i perioder høy aktivitet i markedet. Dette kan føre til høyere omløpshastighet enn sammenlignbare fond. Høy omløpshastighet er forbundet med høyere transaksjonskostnader som dekkes av fondets midler.

Det nest beste fondet i 2022 var Storebrand Verdi. Dette er ikke et breddefond, men investerer i verdiselskaper (typisk solide selskaper med stabil inntjening). Storebrand Vekst er et annet fond fra Storebrand som investerer i vekstselskaper (selskaper som forventes å ha en stor vekst, der hovedinntjeningen vil ligge noen år frem i tiden). Dette fondet var blant de dårligste siden vekstselskaper gjorde det dårlig i 2022.

Fondsfinans Norge var det nest beste av de sammenlignbare norske aksjefondene, med en verdistigning på 7,89 prosent. Det årlige forvaltningshonoraret er 1,00 prosent, som er lavt for et aktivt forvaltet fond.

Dette er fondets investeringsstrategi: Fondsfinans Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som i hovedsak investerer i norske børsnoterte aksjer. Fondet karakteriseres av en høy aktiv andel, og har dermed store avvik fra referanseindeksens sammensetning. Forvaltningen er verdiorientert og langsiktig. Vi leter etter selskaper der vi mener verdiene er høyere enn markedsprisen, og er bevisste på at verdiskapningen i bedriftene skjer over flere år. Fondsfinans Norge har en konsentrert portefølje som tillater at investeringene kan følges opp tett. Investeringer med høy risiko søkes unngått, særlig de som har binære utfall innen utvikling eller regulering. Fondets portefølje er sammensatt for å oppnå diversifisering av risiki.

Det dårligste av de sammenlignbare fondene var Pareto Investment Fund A med en negativ avkastning på 16,50 prosent.

Det aller dårligste fondet var Danske Invest Norge Vekst med en negativ avkstning på 20,94 prosent. Selv om dette fondet ikke skal sammenlignes med fondsindeksen, gjorde dette fondet det også svært dårlig målt mot SMB-indeksen.

Fond som for eksempel ikke investerer i oljeselskaper hadde et dårlig år i 2022, siden den typen selskaper hadde et dårlig år.

Slik ser listen ut for 2022:

Fondsnavn 2022 Type Kostnad Minste-innskudd
First Generator A 13,70% Bredde 2,25% 100 000
Storebrand Verdi A 12,01% Verdi 1,50% 100
Fondsfinans Norge 7,89% Bredde 1,00% 10 000
DNB Norge Selektiv A 7,81% Bredde-Utland 1,20% 100
SpareBank 1 Norge Verdi N 6,19% Bredde 1,25% 500
Fondsfinans Utbytte 1,42% Utbytte 1,20% 10 000
Pareto Aksje Norge B 1,25% Bredde 1,80% 500
KLP AksjeNorge Indeks P -0,28% Bredde-Indeks 0,18% 100
Alfred Berg Indeks C -0,36% Bredde-Indeks 0,19% 25 000
Storebrand Indeks - Norge -0,44% Bredde-Indeks 0,20% 100
DNB Norge Indeks A -0,48% Bredde-Indeks 0,21% 100
KLP AksjeNorge P -0,94% Bredde 0,75% 100
DNB SMB A -1,08% SMB 1,22% 100
PLUSS Markedsverdi (Fondsforvaltning) -1,45% Bredde 0,90% 50 000
Storebrand Norge -2,29% Bredde 1,50% 100
PLUSS Aksje (Fondsforvaltning) -3,31% Bredde-Utland 1,20% 50 000
Alfred Berg Aktiv -3,66% Bredde 1,50% 300
Nordea Norge Verdi -3,73% Bredde-Utland 1,50% 100
Norne Aksje Norge -4,26% Bredde 1,30% 100
DNB Norge A -5,13% Bredde-Utland 1,20% 100
Alfred Berg Norge C -5,63% Bredde 1,20% 5 000
Alfred Berg Humanfond -5,64% Utland 1,20% 300
Sbanken Framgang Sammen -5,65% Rentedel 1,50% 300
Holberg Norge A -6,47% Bredde 1,50% 1 000
Nordea Avkastning -6,52% Bredde-Utland 1,50% 100
Alfred Berg Gambak -6,86% Bredde 2,00% 100
ODIN Norge C -7,04% Bredde 1,50% 3 000
Eika Norge -7,33% Bredde-Utland 1,50% 300
Danske Invest Norge II -8,08% Bredde 1,25% 50 000
Danske Invest Norge I -8,25% Bredde 1,50% 1 000
FIRST Norway -10,62% Bredde 2,25% 1 000
Arctic Norwegian Value Creation A NOK -11,60% Bredde-Utland 1,88% 1 000
Nordea Norwegian Stars A growth NOK -11,60% Bredde-ESG 1,49% 100
Delphi Norge -13,11% Bredde 1,50% 100
Arctic Norwegian Equities Class A -13,19% Bredde-Utland 2,00% 1 000
First Opportunities -15,13 SMB 2,40% 1 000
FORTE Norge -15,40% Bredde 2,03% 100
C WorldWide Norge -15,41% Bredde 1,30% 1 000
Landkreditt Utbytte A -16,08% Utbytte 1,30% 300
Handelsbanken Norge Tema -16,09% Fossilfritt 1,50% 1 000
FORTE Trønder -16,13% Geografisk 2,04% 100
Pareto Investment Fund A -16,50% Bredde 1,80% 2 000
Storebrand Norge Fossilfri -16,75% Miljø 1,50% 100
Storebrand Vekst -18,71% Vekst 1,50% 100
C WorldWide Norge Fossilfritt+ -19,01% Fossilfritt 1,60% 1 000
Handelsbanken Norge Index -19,70% Indeks-Miljø 0,30% 1 000
Danske Invest Norge Vekst -20,94% SMB 1,75% 1 000

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

 

Se også:

Dette var de beste norske aksjefondene i 2023

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikter:

Kostnader norske aksjefond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.