Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Et faktorfond er et aksjefond som plasserer pengene i aksjer som har en eller flere typer bestemte egenskaper.

Et annet navn på Faktorfond er Smart-beta (forskjell). Dette er et mer markedsføringsnavn ved at det puttes på et positivt adjektiv til navnet

Et faktorfond kan lages mer som et indeksfond ved at beslutningene blir automatisert på bakgrunn av en eller flere faktorer. Eller det kan være en viktig del av hva som blir lagt vekt, men der fondet blir forvaltet aktivt.

Aksjene i et faktorfond blir plukket ut ved hjelp av datanalyse (algoritmer). Det brukes ikke det mer tidkrevende fundamental analyse. I dag kan man regne gjennom et utvalg av et stort antall selskaper uten noen problemer.

Det er da en mengde faktorer man kan velge for at en aksje kan legges inn i et fond. I mange tilfeller legger man flere faktorer til grunn for at aksjen blir valgt ut. I fondet har man et visst antall aksjer, og de som best passer til kriterine fra utvalget legges i i fondet. Deretter byttes noen ut gjerne med en fast frekvens, gjerne 1 gang per måned.

Flere typer faktorer

Det er en hel rekke faktorer som kan benyttes. Det gjør at fondene kan være vanskelig å sammenligne. Uansett er det felles at de har som mål å gjøre det bedre enn indeksen de sammenlignes mot.

Mulige faktorer kan være:

  • Verdiaksjer: Aksjer som har lav verdi i forhold til sine underliggende verdier (lav pris/bok).
  • Aksjer med momentum: Aksjer som har gjort det bra en stund har en tendens til å fortsette med det.
  • Billige aksjer (i forhold til overskudd, eller underliggende verdier).
  • Lønnsomme: Aksjer som er spesielt lønnsomme.
  • Lønnsomme2: Aksjer som har vært svært lønnsomme i den senere tid
  • Størrelse: Akser som har lav markedsverdi i forhold til gjennomsnittet.
  • Kvalitetsaksjer: Aksjer med høy avkastning på egenkapitalen.
  • Lavvolatile: Aksjer som svinger mindre enn gjennomsnittet av markedet.
  • Høyt utbytte: Aksjer som utbetalet et høyt utbytte i forhold til aksjeverdien.

Et faktorfond kan bruke mange faktorer som avgjør hvilke aksjer som fondet skal få for. 

Den eneste begrensningen i faktrorer er hva som er tilgjengelig i datanalysene. Finnes først dataene der er det ikke noen begrensning i hva som kan analyseres og kobles sammen på ulike måter.

Faktorfondene

Kostnadsmessig ligger faktorfond mellom indeksfond og aktivt forvaltede fond. Det billigste faktorfondet er KLP AksjeGlobal Flerfaktor I med en årlig forvaltningsprovisjon på 0,27 prosent.

Fond Forvalt. Minstei-nnskudd Spareb. Etablert
DNB Global Lavkarbon A 0,76 100 100 23-aug.-17
Handelsbanken Global Momentum 0,60 1 000 300 23-feb.-21
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor 0,40 3 000 500 11-des.-18
KLP AksjeGlobal Flerfaktor I 0,27 3 000 500 16-des.-13
KLP AksjeGlobal Flerfaktor II 0,30 3 000 500 24-mars-14
KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar 0,18 3 000 12-juni-18
KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor 0,45 3 000 07-nov.-18
Storebrand Global Multifactor A 0,75 100 100 19-des.-06
Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A 0,80 100 100 29-mars-17
Storebrand Global Solutions A 0,75 100 100 01-okt.-12
Storebrand Global Value A 0,75 100 100 05-nov.-97

Det er ingen av fondene som har noen kjøps- eller salgskostnader.

To av fondene har valutasikirng. Dette er KLP Fremvoksende Markeder Flerfaktor og Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A.

Fondets strategier

Dette er strategiene til de forskjellige faktorfondene:

DNB Global Lavkarbon A

DNB Global Lavkarbon er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i utviklede økonomier. Fondet har en miljøprofil og vil blant annet søke å investere i selskaper med lav karbonintensitet, og holde den industrijusterte ESG scoren høyere enn referanseindeksens. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer basert på en statistisk modell for aksjeanalyse. Fondet er et dynamisk faktorfond som blant annet legger vekt på et selskaps fundamentale karakteristika, følsomheter til ulike makroforhold, bransjetilhørighet og risiko. Investering i DNB Global Lavkarbon gir normalt en bred eksponering på tvers av regioner og sektorer innenfor investeringsuniverset.

 

Handelsbanken Global Momentum

Fondet investerer i det globale aksjemarkedene med sikte om å tilby eksponering mot selskaper som viser et positivt risikojustert momentum.
Fondet er regelbasert og investeringene i fondet velges gjennom en kvantitativ forvaltningsmodell der selskaper vurderes og velges ut fra deres risikojusterte momentum over en eller flere tidsperioder. Andre faktorer, som likviditet, markedsverdi, omsetning osv., kan også påvirke valg av selskaper og selskapenes respektive vekt i fondet. Investeringsfokuset er globalt og ikke begrenset til en bestemt bransje eller region.
Fondet investerer ikke i selskaper som er bekreftet å handle i strid med internasjonale normer og konvensjoner som for eksempel gjelder menneskerettigheter, arbeidsforhold, korrupsjon og miljø. Det brukes en restriktiv tilnærming til fossilt brensel, og fondet investerer ikke i selskaper med virksomhet innen områdene / bransjene krigsmateriell, tobakk, alkohol, kommersiell gambling, cannabis og pornografi på den måten som er beskrevet i fondets prospekt.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester relatert til fossilt brensel i tilfeller der selskapene anses å konvertere virksomheten til mer fornybar energi.
Fondet kan investere i derivater som en del av fondets investeringsfokus. Bruk av derivat instrumenter skal imidlertid ikke være av en slik art at det påvirker fondets risikonivå annet enn marginalt.

 

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor

Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondets eksponeringen mot ulike faktorer vil kunne variere over tid.

 

KLP AksjeGlobal Flerfaktor I

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året.

 

KLP AksjeGlobal Flerfaktor II

Fondet investerer i aksjer i utviklede aksjemarkeder i Nord-Amerika, Europa og Asia etter en kvantitativ og regelstyrt metode. Investeringsuniverset består av omtrent 1.600 selskaper. Porteføljen settes sammen etter en utvalgsprosess basert på blant annet selskapsstørrelse, svingningsrisiko og inntjening. Metoden bygger på observasjoner av sammenhenger i aksjemarkedet og kan endres. Porteføljen rebalanseres minimum to ganger i året. Fondet er valutasikret til norske kroner.

 

KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar

Verdipapirfondet KLP AksjeGlobal Mer Samfunnsansvar er et kvantitativt forvaltet fond. Ved bruk av data fra ESG-ratingbyråer vil KLP Kapitalforvaltning AS identifisere selskaper som er høyt rangert på kriterier innen miljø, sosial ansvarlighet, eierstyring og selskapsledelse.
Fondet vil benytte en kvantitativ metodikk for å vekte opp investeringer i disse selskapene.

 

KLP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor

LP AksjeGlobal Small Cap Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i mindre selskaper i de globale markedene. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper med lav historisk svingning, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening.

 

Storebrand Global Multifactor A

Storebrand Global Multifaktor har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og vil bestå av 250-300 store og mellomstore aksjeselskaper.

 

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret A

Storebrand Global Multifaktor Valutasikret er et aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale, velutviklede aksjemarkeder. Fondet investerer i underfondet Storebrand Global Multifaktor som er et modellbasert faktorfond, som søker å utnytte veldokumenterte risikopremier knyttet til faktorene; verdi, størrelse, momentum og lav volatilitet. Porteføljen er sektor- og regionsnøytral, likevektet på faktornivå, og inneholder normalt 250-350 store og mellomstore selskaper fra referanseindeksen. Fondet har UCITS-status, og referanseindeks er MSCI World NR valutasikret til norske kroner. Fondet blir i all hovedsak valutasikret til norske kroner.

 

Storebrand Global Solutions A

Storebrand Global Solutions er et fossilfritt aksjefond som har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder. Fondet investerer i bærekraftige selskaper som vi mener er godt posisjonert for å løse utfordringene knyttet til FNs bærekraftsmål. Fondet er underlagt tilleggskriterier ut over Storebrand-standarden som innebærer at fondet avstår fra å investere i selskaper som har mer enn fem prosent av sin omsetning fra: fossilt drivstoff, våpen/krigsmateriell, tobakk, alkohol, gambling, pornografi eller selskap med store fossilkilder

 

Storebrand Global Value A

Storebrand Global har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere på de mest velutviklede av verdens børser. Strategien er å fokusere på aksjeutvelgelse innenfor hver enkelt sektor for å utnytte risikoen på en best mulig måte. Forvalter plukker aksjer basert på nøkkeltall som historisk har fungert for å finne vinneraksjer. Fondet er aktivt forvaltet og passer for selskaper og personer som ønsker en bred, internasjonal aksjeportølje.

 

 

Se også:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?