Noen aksjefond har todelt årlig forvaltningshonorar. En fast del, pluss en resultatavhengig del.

En del norskregistrerte aksjefond beregner seg et såkalt suksesshonorar. Når kostnadene oppgis på diverse steder er det uten at suksesshonoraret er tatt i betraktning. Dermed ser disse fondene billigere ut enn det de virkelig er.

Den resultatavhengige delen avhenger av hvordan aksjefondet gjør det i forhold til referanseindeksen (i de fleste tilfellene). Det er mange forskjellige måter å beregne den resultatavhengige delen på. Effekten av denne delen på det årlige forvaltningsgebyret varierer fra null til 1,25 prosent. Hvis det faste nivået ligger på 1,0 prosent, vil den etter den resultatavhengige delene ligge på 1,0 til 2,25 prosent.

Det er også viktig at fondets måling mot benchmark er symmetrisk. Det betyr at når fondet presterer svakere enn den sammenlignbare aksjeindeksen utløser det tilsvarende fratrekk i det årlige honoraret. Presterer fondet likt med indeks over tid, blir suksesshonoraret null. Kunden betaler da bare den faste delen av honoraret.

Høyvannsmerke (High Watermark): Høyvannsmerke sikrer at suksesshonoraret først kan utløses når aksjeverdiene på nytt har nådd historiske maksimumsverdi (fondets all time high). I gjennomsnitt vil fondet stige, og det vil både ligge over og under referanseindeksen. Det vil derfor over tid bli utbetalt suksesshonorar jevnlig, selv om fondet etter mange år ligger likt med referanseindeksen. Tillegget vil være mindre med høyvannsmerke enn uten.

Varianter av suksesshonorar

Det benyttes flere varianter av hvordan suksesshonoraret beregnes:

  • Et symmetrisk tillegg eller fradrag innenfor en gitt ramme. Fradraget er like stort som tillegget. I dette tilfellet vil effekten være null så lenge fondet over tid gjør det like med indeksen.
  • Et symmetrisk tillegg eller fradrag innenfor en gitt ramme. Fradraget er ikke like stort som tillegget. I dette vil det bli et resultatavhengig større tillegg når det går oppover enn nedover. Dette vil i snitt gi et lite tillegg på suksesshonoraret selv om fondet gjør det likt med sammenligningsindeksen
  • En resultatavhengig del på 10 eller 20 prosent utover referanseindeksen. Det er et maksimalnivå på det prosentvise tillegget. Det brukes høyvannsmerke.
  • En resultatavhengig del på 10 eller 20 prosent utover referanseindeksen. Det er et maksimalnivå på det prosentvise tillegget. Det brukes ikke høyvannsmerke.
  • En godtgjørelse ved å ligge over et fastsatt prosentvis nivå. Dette kan for eksempel være et prosentvis honorar på avkastning ut over 6 prosent.
  • Den resultatavhengige delen avhenger ikke av en relevant sammenligingsindeks, men av en indeks med forventet lavere avkastning som for eksempel en statsobligasjonsindeks. Det gir et mye høyere forventet tillegg.

Dette er de forskjellige variantene som du ser blir brukt av de forskjellige fondene som du ser i oversikten nedenfor.

Beregning av suksesshonoraret

Når vi beregner det sannsynlige tillegget, er det det fremtidige sannsynlige tillegget vi beregner. Her tar vi tar utgangspunkt i at fondet over tid gjør det likt med indeksen, og at fondet slår indeksen annethvert år.

Det er også tatt hensyn til volatiliteten i markedene. Det norske markedet vil for eksempel variere mer enn det globale. Under ellers like forhold vil et norskt fond få litt høyere resultatavhengig honorar enn et globalt.

Jo mer fondets avkastning varierer i forhold til referanseindeksen, jo høyere vil den resultatavhengige delen kunne bli. Dette avhenger av hvordan honoraret beregnes.

Aksjefondene med suksesshonorar

Dette viser tabellen:

  • Under Grunnlag vises det årlige faste forvaltningshonoraret uten noen endringer (også negative) fra resultathonorar.
  • Under Beregnet er det lagt til det ekstra forvaltningshonoraret du kan regne med på lang sikt.
  • Under Beregningen vises hvordan beregningen foregår.

Forskjellen melom Beregnet og Grunnlag er det langsiktige årlige resultathonoraret som er beregnet.

Fond Grunnlag Beregnet Beregningen
Delphi Global A 2,00 2,00 Forvaltningshonoraret består av en fast del 2 %, og en symmetrisk variabel del som utgjør inntil +/- 2 %.
DNB Finans R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks, MSCI World Financials. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Fund - Disruptive Opportunities Retail A N NOK 0,85 1,85 20,00 % av enhver økning i underfondets netto meravkastning over referansegrunnlaget: MSCI World Index. Maksimumsbeløp for
resultathonorar ved årets slutt kan ikke overstige 5 % av underfondets gjennomsnittlige verdi.
DNB Global Emerging Markets R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks, MSCI EM NR USD. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Health Care R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Miljøinvest R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks.. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Norden R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Norge R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassens referanseindeks. Fondet praktiserer high water mark prinsippet.
DNB Norge Selektiv R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassensreferanseindeks, Oslo Børs Hovedindeks (OSEBX). Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB SMB R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassensreferanseindeks. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Teknologi R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassensreferanseindeks. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
DNB Telecom R 0,75 1,25 Resultatbasert honorar beregnes som 20 % av meravkastningen som oppnås i forhold til andelsklassensreferanseindeks. Fondet praktiserer high watermark prinsippet.
Eika Alpha 2,50 2,50 Avkastning lavere eller høyere enn referanseindeks deles symmetrisk i
forholdet 85/15 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet
First Generator S 1,50 1,50 Symmetrisk +/- 20 %,i forhold til indeks. Max 2,5 % i godtgjørelse, minimum 0,5 % godtgjørelse
First Globalt Fokus 1,25 2,00 Opp til 20% av avkastning utover referanseindeksen, fratrukketkostnader. Summen av forvaltnings- og resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 1,25% og maksimalt 3,75% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital.
First Nordisk Eiendom 1,25 2,00 Opp til 20% av avkastning utover referanseindeksen, fratrukketkostnader. Summen av forvaltnings- og resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 1,25% og maksimalt 3,75% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital.
First Norge Fokus 1,25 2,25 Opp til 20% av avkastning utover referanseindeksen, fratrukketkostnader. Summen av forvaltnings- og resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 1,25% og maksimalt 3,75% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital.
First SMB 2,17 2,67 Andelsklassen kan på årsbasis bli belastet med et resultatbasert honorar på inntil 20% av aksjeklassens avkastningen utover referanseindeksen, Oslo Børs Small Cap Index (OSESX), etter at de løpende forvaltningshonorar er trukket fra og tar hensyn til den
First Veritas 1,25 2,25 Opp til 20% av avkastning utover referanseindeksen, fratrukketkostnader. Summen av forvaltnings- og resultatavhengig godtgjørelse kan variere mellom minimum 1,25% og maksimalt 3,75% av gjennomsnittlig årlig forvaltningskapital.
Fondsfinans Global Energi 1,00 1,25 Forvaltningsselskapet vil beregne seg 10 % godtgjørelse av verdiøkningen utover 10 % p.a. avregnet kvartalsvis. Fondet praktiserer høyvannsmerke (HWM).
Fondsfinans Global Helse 1,00 1,25 Forvaltningsselskapet vil beregne seg 10 % godtgjørelse av verdi-økningen utover 10 % p.a. avregnet kvartalsvis. Fondet praktiserer høyvannsmerke
Pareto Aksje Norge A 1,50 2,25 Forvaltningsgodtgjørelsen er betinget, og utgjør 1,50 prosent pro anno. Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsklasse A enn ST1X vil
forvaltningsselskapet beregne seg 20 prosent godtgjørelse av denne differansen. Samlet forvaltningsgodtgjørelse i
Pareto Global A 1,50 2,25 Ved en prosentvis bedre verdiutvikling i andelsklasse A enn ST1X vil forvaltningsselskapet beregne seg 20 prosent godtgjørelse av denne differansen. I motsatt fall trekkes 20 %. Maksimal årlig forvaltningsgodtgjørelse er 3,0 %, minimum 0%.
SEB Nordic Small Cap 1,37 2,17 20 % av avkastningen over avkastningen til VINX Small Cap Net Return Index.
Skagen Focus A 1,60 1,60 Bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN.Samlet belastet forvaltningsgodtgjørelse utgjør maksimalt 3,20 % p.a. og minimum 0,80 %
Skagen Global A 1,00 1,38 Bedre verdiutvikling enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseier og SKAGEN
Skagen Kon-Tiki 2,00 2,50 Bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 4,00 % og minimum 1,00 % p.a.
Skagen m2 1,50 2,05 Bedre/dårligere verdiutvikling i andelsverdien enn referanseindeksen, beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og forvaltningsselskapet. Samlet belastet forvaltningshonorar utgjør maksimalt 3,00 % og minimum 0,75 %
Skagen Vekst 1,00 1,35 Avkastning utover 6 % p.a., beregnet daglig, deles 90/10 mellom andelseierne og SKAGEN. Andelsklassen har høyvannsmerke

 

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Indeksfond eller aktivt aksjefond?

Kostnader i norske aksjefond

Kostnader i globale aksjefond

Slik kjøper du aksjefond

Kalkulatorer:

Kostnadenes betydning i fond
Kalkulatoren viser hvilken betydning de forskjellige kostnadskomponentene i et fond har.

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Hvor høy aksjeandel tåler du
Kalkulatoren hjelper deg til å bestemme hvor høy aksjeandel du tåler å ha i porteføljen din.