Kredittrisiko er risikoen forbundet med at obligasjonsutstederen ikke gjør opp for seg.

Utenom de 100 prosent sikre obligasjonene er det en viss risiko for at obligasjonseieren bare får deler eller i verste fall ingenting tilbake på obligasjonen. Men selv om hele lånebeløpet blir tilbakebetalt, kan obligasjonseieren tape. Dette kan skje ved at markedet setter et høyere rentekrav, slik at obligasjonen faller i verdi. Hvis obligasjonseieren selger før hele lånet er innløst kan det da oppstå et kurstap.

Forskjellene i risiko fører til at markedet har forskjellig krav til effektiv rente på obligasjonene. En obligasjon i et kredittforetak må ha et høyere krav til effektiv rente enn statsobligasjoner. Et ansvarlig lån vil ha et enda høyere krav.

Hvordan de enkelte obligasjoner kredittrisiko blir vurdert kan du lese mer om i kredittrating.

Risikoen for tap øker jo lengre løpetid obligasjonen har. Risikoen er vesentlig større for et 10-års lån enn et obligasjonslån på ett år.

Når obligasjonslånet blir lagt ut blir det lagt til et påslag i forhold til en basisrente. Påslaget avhenger av hvilke risiko obligasjonsutstederen har. Jo høyere risiko, jo høyere påslag blir det.

Vurderingen av risiko kan endre seg underveis. Hvis markedet ser at risikoen har blitt mye høyere, vil obligasjonskursen synke for at det nye rentekravet i markedet skal bli nådd. Tror markedet at det kan bli konkurs, kan kursen på obligasjonen falle kraftig.

På Oslo Børs er det store risikoforskjeller på de forskjellige obligasjonene. Les mer om forskjellige typer obligasjoner.

Svingninger i rentenivået har også en effekt på kursene. Les mer om renterisiko.

En statsobligasjon, eller en obligasjon som er garantert av noen stater betraktes som 100 prosent sikre. Men det er en rekke land som ikke anses som sikre i det hele tatt. Hellas og Argentina er eksempler på dette. Også en rekke andre land har en høy risikopremie på statsobligasjonene.

Kalkulator:

Kredittrisikokalkulator
I kalkulatoren kan du se hvor mye obligasjonskursen endrer seg med ulike rentekravendringer og forskjellige gjenværende løpetider.

Les mer om obligasjoner:

Obligasjoner og sertifikater

Typer obligasjoner

Historisk utvikling obligasjoner

Renterisiko

Kredittrating av obligasjoner

Obligasjonsfond

Pengemarkedsfond