Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

I obligasjonsmarkedet er ratingbyråer svært viktig for å bestemme risikonivået på rentepapirene.

Kredittrating blir gjort både av selskaper og av land. Det store volumet er naturlig nok på selskapsobligasjoner. Men det har vært ratingen av land som har hatt den suverent største oppmerksomheten i media.

Ratingen består av en analyse av den økonomiske situasjonen i selskapet/landet og en vurdering av den politiske situasjonen. Ratingbyråene legger vekt både på evne og vilje til låntakeren til å møte forpliktelsene.

Obligasjonene rates i bokstav (og litt tall) fra AAA til C eller D. AAA er den beste ratingen, der risikoen anses som nærmest ikke-eksisterende. Norge er rangert som AAA.

I det norske markedet er det mange obligasjoner som blir lagt ut som ikke rates av ratingbyråene. Da blir det gjerne laget «skyggerating» (uoffisiell rating) av norske meglerhus.

Investment grade og high yield

Et viktig skille for investorer går på hvilke obligasjoner som defineres inn i gruppen hva som er «investment grade» og hva som er «speculative grade». Sistnevnte er mest normalt å kalle high yield (gir høyere rente), og kalles også for «junk bonds». Innenfor investment grade er obligasjoner som er ratet fra BBB til AAA. Alt under dette er high yield.

Det har størst betydning for et selskap å bli nedgradert fra Investment grade til High Yield. Da er det en rekke fond og andre investorer som må selge, fordi de etter vedtektene bare kan investere i investment grade papirer.

Kredittmarginer

Innenfor hver enkelt klasse er det en gjennomsnittlig margin i forhold til en sammenlignbar rente, for eksempel NIBOR eller LIBOR. Denne marginen er ikke fast over tid, men endrer seg kontinuerlig. En nedgradering kan føre til at låntaker må betale høyere rente, men ikke nødvendigvis. Men i gjennomsnitt vil en endring i graderingen føre til en endring i kredittspreaden.

Ratingssystemene

Det er tre ratingbyråer som er store på verdensbasis. Dette er Standard & Poors, Moody's og Fitch. Sistnevnte er den klart minste av dem.

Oversikten er delt inn i to, Investment grade og Speculative grade.

Dette er karaktersystemet til de tre største ratingbyråene.

Moody's S&P Fitch Risikokommentar
Investment grade
Aaa AAA AAA Dette er den laveste kredittrisikoen. Sannsynligheten for at låntaker kan møte forpliktelsene er ekstremt høy.
Aa1 AA+ AA+ Svært lav kredittrisiko. Forskjellen fra laveste kredittrisiko er meget liten.
Aa2 AA AA
Aa3 AA- AA-
A1 A+ A+ Lav kredittrisiko. Den økte risikoen er på bakgrunn av mulige ugunstige effekter fra andre deler av økonomien.
A2 A A
A3 A- A-
Baa1 BBB+ BBB+ Moderat kredittrisiko. I denne kategorien er låntaker mer utsatt for ugunstige utviklingstrekk i økonomien enn A-ratingen.
Baa2 BBB BBB
Baa3 BBB- BBB-
Speculative grade
Ba1 BB+ BB+ Her er det en signifikant kredittrisiko og det som kalles spekulative elementer. Den økonomiske utviklingen kan gjøre det vanskeligere å møte forpliktelsene.
Ba2 BB BB
Ba3 BB- BB-
B1 B+ B+ Høy kredittrisiko og spekulativ. Låntaker har i dag kapasitet til å møte forpliktelsene.
B2 B B
B3 B- B-
Caa1 CCC CCC Svært høy kredittrisiko
Ca CC CC Stor sannsynlighet for mislighold
  C C Låntaker har flagget mislighold, men betaler fortsatt.
C D D Mislighold fra låntaker.

 

Les mer om obligasjoner:

Obligasjoner

Typer obligasjoner

Historisk utvikling obligasjoner

Renterisiko

Kredittrisiko

Kredittrating av obligasjoner

Guide til obligasjonsfond

Guide til pengemarkedsfond

Les mer på andre nettsteder:

Standard & Poors

Moody's

Fitch Ratings