Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Alle fond skal ha en investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som aksjefond som investerer i «Fremvoksende markeder».

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Noen gang er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på norsk børs. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Se andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

Her de de ulike strategiene til alle aksjefond som investerer i Fremvoksende markeder

Fondene er alfabetisk satt opp.

Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD)

The Sub-Fund invests mainly in equities of small companies in developing or emerging markets. Specifically, at all times, the Sub-Fund invests at least two thirds of total net assets (excluding liquidities) in equities and equity-related securities of companies that have their registered office, or do most of their business, in developing or emerging markets and are deemed to be “small cap companies” as defined by the Board from time to time. Equity-related securities can include ADRs, GDRs, options on equities, exchange-traded convertible securities, participation certificates and profit sharing certificates, among others. The Sub-Fund does not buy equity warrants but may hold any it receives in connection with equities it owns.

BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK

Fondet søker å øke verdien på sine aktiva på mellomlang sikt ved å investere i aksjer utstedt av selskaper i fremvoksende land eller som opererer i disse landene. Det kan være investert i aksjer i Fastlandskina forbeholdt utenlandske investorer, slike som China-A-aksjer som kan være notert på en Stock Connect eller ved å benytte en spesiell lisens gitt av kinesiske myndigheter. Det er aktivt forvaltet, og kan derfor investere i verdipapirer som ikke er inkludert i indeksen, som er MSCI Emerging Markets (NR).

C WorldWide Emerging Markets

Den grunnleggende investeringsfilosofien er å skape langsiktig kapitalvekst fra en portefølje av selskaper som primært er hjemmehørende eller har sine primære aktiviteter i fremvoksende markeder. Fremvoksende markeder er land som går over fra å være utviklingsøkonomier til industrialiserte økonomier. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk- og markedsmessig risiko som andelseier må være klar over. Fondet egner seg for langsiktige andelseiere og gjerne i kombinasjon med andre aksjefond. ESG er en integrert del av vår investeringsprosess. ESG faktorene vurderes nøye og utgjør en helthetsvurdering sammen med finansielle og ikke-finansielle faktorer. Fondet skal unngå å investere i selskaper som har mer enn en gitt prosent av inntektene fra bestemte aktiviteter som fremgår av fondets prospekt. Fondet vil i tillegg unngå investeringer i selskaper som på tidspunktet for første investering etter forvalters mening ikke er i samsvar med UN Global Compacts ti prinsipper for ansvarlig næringsliv.

Danske Invest Global Emerging Markets Class A

Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder. Fondet følger Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring. Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Danske Invest Global Emerging Markets NOK

nvesterer i aksjer i selskaper som har sin operasjon i fremvoksende økonomier. Porteføljen består normalt av 100-125 aksjer. Fondet følger Danske Invests retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt. Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen.

Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A

Fondet investerer primært i aksjer fra fremvoksende markeder utsted av mindre eller mellomstore selskaper. Fondet følger Danske Banks retningslinjer for ansvarlige investeringer og er underlagt restriksjoner for noen sektorer og selskaper i investeringsuniverset sitt. Fondets portefølje er aktivt forvaltet ved at forvalterteamet velger verdipapirer som antas å ha de beste forutsetninge fra et investeringsperspektiv.
Det forventes at fondets beholdning og dermed avkastningen vil avvike betydelig fra referanseindeksen. Fondet kan bruke derivater for hedging og til effektiv porteføljestyring. Fondet kan investere i kinesiske A-aksjer, som er underlagt kvote- og driftsbegrensninger, som kan medføre økt juridisk risiko og motpartsrisiko.

Danske Invest I. Global Emerging Mark. Restr. NOK

Investerer i aksjer i fremvoksende markeder og imøtekommer det bærekraftige investeringsmålet ved å investere i selskaper som samsvarer med den valgte indeksen. Indeksen oppfyller forordningens minimumskrav til en EU klimaovergang-indeks.
Investeringsstrategien er passiv, dvs. indeksbasert. Det betyr at investeringene er sammensatt slik at de følger utviklingen for den valgte referanseindeksen.
Det kan også være selskaper i indeksen som fondet ikke er investert i. Disse selskapene er ekskludert fordi de vurderes til å ha vesentlig negativ påvirkning på fondets bærekraftige investeringsmål. I tillegg til å følge de bærekraftige investeringsmålene, så fremmer også fondet miljømessige- og sosiale forhold gjennom screening, investeringsrestriksjoner og aktivt eierskap. Dette kan i visse tilfeller føre til avvik mot fondets referanseindeks.

DNB Global Emerging Markets A

DNB Global Emerging Markets er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i fremvoksende markeder over hele verden. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering mot sektorer og regioner innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

DNB Global Emerging Markets Indeks A

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i fremvoksende økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

Fidelity Fund Emerging Markets

Fondet investerer minst 70 % i aksjer i land i områder som opplever rask økonomisk vekst, inkludert land i Latin-Amerika, Sørøst-Asia, Afrika, Øst-Europa (inkludert Russland) og Midtøsten. Disse regionene inkluderer vekstmarkeder. Fondet har frihet til å investere utenfor sine primære geografiske hovedområder, markedssektorer, bransjer og aktivaklasser. Fondet kan investere opptil 10 % direkte i kinesiske A- og B-aksjer (med samlet eksponering, inkludert direkte og indirekte investeringer, som er mindre enn 30 %).

Handelsbanken EMEA Tema

Fondet er aktivt forvaltet. Dette innebærer at forvalteren er ansvarlig for å ta aktive investeringsbeslutninger. Målet er at fondets langsiktige avkastning skal overgå avkastningen til det underliggende markedet, definert som referanseindeksen. Fondet investerer i aksjer utstedt av selskaper i EMEA-regionen (Øst-Europa inkludert alle tidligere sovjetrepublikker og Hellas, Midtøsten og Afrika) og har dermed valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.
Innenfor rammen av fondets investeringsmandat vurderes internasjonale normer og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og bedriftsstyring. Fondet bruker en utelukkelsesstrategi til selskaper som opererer innen fossilt brensel, militærutstyr, tobakk, cannabis, alkohol, kommersiell gambling og pornografi.
Fondet kan imidlertid investere i selskaper som er involvert i kraftproduksjon, distribusjon eller tjenester knyttet til fossilt brensel i de tilfellene hvor selskapene anses å forandre sin virksomhet til mer fornybar energi. Som et ledd i investeringsmandatet får fondet lov til å benytte derivater. Fondet for lov til å investere maksimalt 10% fondsverdien i fondsandeler.

Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK)

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen for indeksen Solactive ISS ESG Screened Paris Aligned Emerging Markets. Fondet forvaltes passivt. Fondet investerer i aksjer i tråd med indeksen, bortsett fra de selskap som ikke oppfyller kravene til bærekraft. Fondet investerer i store og mellomstore selskap i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika.Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft.
Fondets investeringsstrategi innebærer at fondet også kan plassere i derivatinstrumenter.

Handelsbanken Vekstmarked Tema

Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt i Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa, inkl. Balkan og Baltikum. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringen primært skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer, der vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Dette er et fond som investerer etter spesifikke bærekraftskriterier.

Holberg Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

JPM Emerging Markets Equity A dist

Fondet skal gi langsiktig kapitalvekst ved å investere primært i selskaper i fremvoksende markeder. Investeringsmetode er en fundamental, nedenfra-og-opp-prosess for valg av enkeltaksjer. Bruker en tilnærming med høy overbevisning til å finne de beste investeringsideene. Søker å identifisere selskaper av høy kvalitet med førsteklasses og bærekraftig vekstpotensial.

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P

Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondets eksponeringen mot ulike faktorer vil kunne variere over tid.

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Noen land med stor vekt i fondet er Kina, Sør-Korea, Taiwan, Brasil, Sør-Afrika, India, Russland og Mexico. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene

Nordea Emerging Markets Enhanced

Fondets mål er å gi andelseierne investeringsvekst på lang sikt. I den aktive forvaltningen av fondets diversifiserte portefølje velger forvaltningsteamet selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Teamet har som mål å levere beskjeden meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper i fremvoksende markeder. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende, eller har det meste av sin virksomhet, i fremvoksende markeder.
Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer.

Nordea Emerging Markets Equities

Fondet investerer hovedsakelig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er notert i, hjemmehørende i eller driver det meste av virksomheten i fremvoksende markeder. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen. Fondet kan benytte derivater for å sikre seg mot risiko, effektivisere fondsforvaltningen og for å skaffe seg investeringsgevinster. Fondet fremmer miljømessige og sosiale egenskaper i samsvar med artikkel 8 i EUs forordning om offentliggjøring av bærekraftsinformasjon i finanssektoren (SFDR).

Nordea Emerging Stars

I den aktive forvaltningen av fondets portefølje velger investeringsteamet selskaper med spesielt fokus på deres evne til å etterleve internasjonale standarder for miljø, samfunnsansvar og eierstyring, og som tilbyr førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper i fremvoksende markeder. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende, eller har det meste av sin virksomhet, i fremvoksende markeder. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer. Fondet vil bli eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.
Fondet fremmer miljø- og/eller samfunnsansvarsegenskaper i henhold til paragraf 8 i EU-forskriften om rapportering angående bærekraftig finans (SFDR).

Nordea Stable Emerging Markets

Nordea Stable Emerging Markets Equity sitt formål er over tid å oppnå en høyere risikojustert avkastning enn aksjemarkedet innenfor Emerging Markets regionene generelt, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Nordea Stable Emerging Markets Equity skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer

Nordnet Indeksfond Emerging Markets

Fondet har som mål å følge den totale nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI Emerging Markets Index, minus gebyrer og utgifter. MSCI Emerging Markets Index (Bloomberg-ticker: NDUEEGF) er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i vekstland. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

Odin Emerging Markets C

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder, eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markeds-indeksene.
Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Odins forvaltere leter etter gode undervurderte selskaper som har gode holdninger, også til etiske problemstillinger.

Odin Emerging Markets F

Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder, eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markeds-indeksene.
Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. ODINs forvaltere leter etter gode undervurderte selskaper som har gode holdninger, også til etiske problemstillinger.

SEB Emerging Markets

SEB Emerging Markets Fund har som mål å øke verdien av investeringen din over tid ved å oppnå bedre avkastning enn referanseindeksen. Vi tar aktive investeringsbeslutninger basert på analyse og utvalg når vi investerer i fremvoksende markeder over hele verden. I tillegg kan vi investere i selskaper som ikke er hjemmehørende i regionen, men som har mer enn 50 prosent av sin virksomhet eller omsetning i fremvoksende markeder. Vi bruker en objektiv og disiplinert investeringsprosess til å identifisere det vi mener er kvalitetsselskaper med en fordelaktig verdivurdering. I tillegg skal markedet ha en positiv innstilling til selskapets aksjer. Diversifisering og risikobevissthet er essensielle komponenter i fondets portefølje. Fondet kan investere opptil 10% av fondets samlede netto aktiva i Kina A-aksjer.

Skagen Kon-Tiki

Fondet skal investere minst 50 % av midlene i vekstmarkeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley verdensindeks. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i Skagen Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes er de tre "Skagen-u'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær.

Storebrand Indeks - Nye Markeder A

Storebrand Indeks – Nye Markeder er et indeksnært aksjefond som har som mål å oppnå tilsvarende verdiutvikling som det fremvoksende globale aksjemarkedet. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer på fremvoksende markeder. Investeringene settes sammen slik at de i størst mulig grad gjenspeiler egenskapene til referanseindeksen. Dette betyr at fondet vil oppnå omtrent samme avkastning og risiko som referanseindeksen.