Alle fond skal ha en investeringsstrategi. Her kan du lese strategiene til det som er definert som aksjefond som investerer i «Nye markeder».

Investeringsstrategien skal helst fortelle noe om hvordan fondet investerer. Det kan for eksempel være at fondet skal investere temmelig likt en indeks. Eller at fondet skal investere i forholdsvis få selskaper, som for eksempel skal være vekstselskaper eller verdiselskaper.

Ofte er strategien temmelig intetsigende. Noen fond sier bare at de skal investere i aksjer notert på norsk børs. Fond med kortfattet strategi vil typisk investere temmelig lik slik indeksen er for dette markedet.

Les andre investeringsstrategier:

Investeringsstrategier Norske fond

Investeringsstrategier Nordiske aksjefond

Investeringsstrategier Globale aksjefond

Investeringsstrategier kombinasjonsfond

Investeringsstraegier obligasjonsfond

Investeringsstrategier pengemarkedsfond

 

Her de de ulike strategiene til alle aksjefond som investerer i Nye markeder

Fondene er alfabetisk satt opp.

 

C WorldWide Emerging Markets

Carnegie WorldWide Emerging Markets gir fleksibel investering i landene med høy vekst. De globale utviklingslandene er karakterisert ved høye vekstrater drevet av en ung og voksende befolkning, som aspirerer etter vestlig levestandard. Det er denne utviklingen fondet ønsker å være investert i. Siden fondet er eksponert mot lite utviklede markeder er investeringene forbundet med en viss politisk og markedsmessig risiko.

 

Danske Invest Global Emerging Markets NOK

Investerer i aksjer i selskaper som har sin operasjon i fremvoksende økonomier. Porteføljen består normalt av 40-60 aksjer.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen. Valutarisikoen er ikke sikret og valutasvingninger vil kunne påvirke avkastningen.

 

Danske Invest Sicav Emerging and Frontier Markets

Fondet investerer hovedsaklig i selskaper som er hjemmehørende i eller som har sin hovedaktivitet i fremvoksende eller frontier markeder (definert av MSCI) og som er notert eller som omsettes på et regulert marked.

Fondet investerer hovedsaklig i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer som f. eks. warrants og P-notes samt finansielle derivater.

Fondet kan investere opp til 10% av fondets kapital i selskaper som er notert på Shanghai Hong Kong Stock Connect.

Investeringsstrategien er aktiv. Investeringene vil bli gjort i henhold til forventet avkastning; sektorer, land og valutaer kan i den forbindelse over- eller undervektes.

 

Danske Invest Sicav Global Emerging Markets A

Fondet investerer i mindre og mellomstore børsnoterte selskaper i de nye markedene.

Investeringsstrategien er aktiv. Det betyr at vi prøver å finne de beste investeringene for å gi deg størst avkastning i forhold til risiko. Strategien innebærer at avkastningen kan være høyere eller lavere enn referanseindeksen.

 

Danske Invest Sicav Global Emerging Markets S. Cap

Danske Fund Global Emerging Markets Small Cap investerer i små og mellomstore bedrifter i emerging markets i Asia, Øst- Europa, Latin Amerika, Afrika og Midt-Østen. Den formelle definisjonen på et emerging market er et land, hvis bruttonasjonalprodukt per innbygger er markant lavere enn gjennomsnittet for de utviklede økonomier.
Aberdeen Asset Management (AAM) er Danske Fund Global Emerging Markets Small Caps porteføljeforvalter.

AAM anvender finansielle nøkkeltall til å verdiansette selskaper og er av den oppfattelse at anvendeligheten av et hvilket som helst nøkkeltall, f.eks. P/E eller kurs/indre verdi, til en viss grad avhenger av de aktuelle sektorene og konjunkturbevegelsene

 

DNB Global Emerging Markets A

DNB Global Emerging Markets er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i aksjer i fremvoksende markeder over hele verden. Investering i dette fondet gir normalt en bred eksponering mot sektorer og regioner innenfor investeringsuniverset. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å velge aksjer vurdert etter blant annet verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

 

DNB Global Emerging Markets Indeks A

DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i fremvoksende økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

 

Handelsbanken EMEA Tema

EMEA Tema investerer i aksjer utstedt av selskaper i EMEA-regionen (Øst-Europa inklusive alle tidligere sovjetrepublikker, Midtøsten og Afrika). Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø. Dette er et fond som investerer i henhold til særskilte bærekraftskriterier.

 

Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK)

Fondet er et indeksfond og har som mål å følge utviklingen til indeksen MSCI Emerging Markets Select Global Norms & Ex Controversial Businesses Index så tett som mulig. Fondet investerer i aksjer som inngår i denne indeksen. Indeksen består av selskaper i Asia, Latin Amerika, Øst-Europa og Afrika. Indeksen fondet følger stiller krav til bærekraft. Selskaper som ikke oppfyller definerte krav får dermed ikke inngå i indeksen. Kravene til bærekraft omfatter internasjonale standarder og retningslinjer for miljø, samfunnsansvar og aktivt eierskap.
Selskaper som er involvert i kjernevåpen samt våpenproduksjon forbudt i henhold til internasjonale konvensjoner utelates. Videre tillempes et restriktivt syn på kull.

 

Handelsbanken Vekstmarked Tema

Fondet investerer i hovedsak i aksjer utstedt av selskaper i Asia, Latin-Amerika, Øst-Europa og Afrika. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringer først og fremst gjøres i selskaper som kan kobles mot noen utvalgte, fremanalyserte og langsiktige investeringstemaer, hvor vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på temaer er Demografi, Produktivitet, Livsstiler og Miljø.

Fondets investeringsprofil innebærer å skape en langsiktig vekst, ved å investere i globale bedrifter, som forvalteren mener tar samfunnsansvar i henhold til profilen og forhåndsdefinerte kriterier.

Internasjonale standarder og retningslinjer blir tatt hensyn til i forbindelse med miljø, sosialt ansvar og styringssett innenfor fondets investeringspolitikk. Fondet har en restriktiv holdning til fossilt brensel og det blir tatt hensyn til kriterier for bedrifter med virksomhet innenfor våpen, tobakk, alkohol, spill og pornografi industrien.

 

Holberg Rurik A

Holberg Rurik A er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

 

Holberg Rurik B

Holberg Rurik B er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de fremvoksende økonomiene. Fondet fokuserer på selskaper med dyktig ledelse, robuste forretningsmodeller, høy kapitalavkastning, attraktive vekstutsikter og dokumentert aksjonærfokus.

 

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor

Verdipapirfondet KLP Aksje Fremvoksende
Markeder Flerfaktor er et aktivt forvaltet aksjefond som benytter en modellbasert metode for investeringer i fremvoksende markeder. Metoden bygger på observasjoner av historiske sammenhenger i aksjemarkedet. Fondet søker å utnytte faktorer som har gitt god risikojustert avkastning. Faktorer som typisk vil inngå kan være selskaper som har hatt lave historiske svingninger, har lav markedsverdi i forhold til bokførte verdier eller god og stabil inntjening. Fondets
eksponeringen mot ulike faktorer vil kunne variere over tid.

 

KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks II

KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Noen land med stor vekt i fondet er Kina, Sør-Korea, Taiwan, Brasil, Sør-Afrika, India, Russland og Mexico. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene

 

Nordea Emerging Markets Equities

Nordea Emerging Market Equities er et globalt aksjefond som investerer i tilvekstregioner, hovedsaklig i Asia, Afrika, Øst-Europa, Latin-Amerika og Mellom Østen. Fondet kan i tillegg plassere opptil 30 % i andre fond som har lignende investeringsmandat, samt i aksje-, aksjeindeks- og valutaderivater. Fondet er et alternativ for risikovillige investorer som vil spare en del av sin formue langsiktig i ekspanderende aksjemarkeder i tilvekstregionene. Risiko og avkastningspotensiale knyttet til investeringer i disse markedene er høyere enn for investeringer i mer etablerte aksjemarkeder.

 

Nordea Emerging Stars

Nordea Emerging Stars er et aksjefond som investerer i fremvoksende markeder. En sentral del av fondets investeringspolitikk er å investere i selskaper som følger retningslinjer for miljø, sosialt ansvar og eierstyring. Plasseringene i fondet gjøres først og fremst i selskaper som forventes å ha forutsetninger for å kunne etablere seg også utenfor disse fremvoksende markedene. Selskapene skal ha en forretningsmodell som involverer de overnevnte grunnprinsippene for bærekraftig utvikling.

 

Nordea Stable Emerging Markets

Nordea Stable Emerging Markets Equity sitt formål er over tid å oppnå en høyere risikojustert avkastning enn aksjemarkedet innenfor Emerging Markets regionene generelt, gjennom å investere i selskaper med vesentlig lavere svingninger. Fondet har en indeksuavhengig forvaltningsstil. Gjennom en veldefinert og strukturert investeringsprosess velger forvalter aksjer i selskaper som har vist stabile resultater og som i mindre grad er avhengig av konjunkturer. Dette gjøres ved å vurdere hvert enkelt selskap med hensyn til stabilitet i blant annet inntjening, resultat, marginer og aksjekurs. Fondet har ingen referanseindeks. Nordea Stable Emerging Markets Equity skal ha et særskilt etisk rammeverk for sin investeringinnretning. Selskaper kan utelates fra fondets investeringsunivers på bakgrunn av at deres virksomhet er i strid med anerkjente etiske retningslinjer

 

Odin Emerging Markets C

Fondet investerer i aksjer i nyutviklede markeder, enten i selskaper som har hoveddelen av sin virksomhet eller eiendeler i nyutviklede markeder. Siden fondet investerer i land med lite utviklede aksjemarkeder, innebærer dette høyere risiko enn investeringer i land med velutviklede verdipapirmarkeder.

 

SEB Emerging Markets

Fondet investerer i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer i ulike bransjer i land, hvis aksjemarkeder befinner seg i et tidlig utviklingsstadium, såkalte emerging markets: Latin-Amerika, Det fjerne Østen, Europa og Afrika. Fondet kan også plassere i bedrifter på etablerte markeder som får en betydelig del av sin omsetning eller gevinst fra slike land. Fondet kan utnytte opsjoner og terminkontrakter. Fondet skal normalt være fullt plassert og kun ha transaksjonslikviditet.

 

Skagen Kon-Tiki

Fondet skal investere minst 50 % av midlene i vekstmarkeder. Dette er markeder som ikke er inkludert i Morgan Stanley verdensindeks. Disse er: Øst-Europa, Tyrkia, Afrika, Asia (utenom Japan, Singapore og Hong Kong) samt hele Latin-Amerika inklusive Mexico. Som følge av vårt krav til en fornuftig bransjebalanse, kan inntil 50 prosent av fondets midler investeres i markeder som inngår i Morgan Stanleys verdensindeks. Forutsetningen er imidlertid at selskapene det investeres i må være registrert i, og/eller ha, nye markeder som sitt primære virksomhetsområde. I likhet med våre øvrige aksjefond skal fokus ved investeringene i Skagen Kon-Tiki rettes mot de enkelte selskapene, uavhengig av markeder og bransjer. Dog søkes en balansert bransjebalanse. Høy kontantstrøm og/eller lav gjeldsgrad er også for dette fondet viktige kriterier i selskapsvalget. Likeledes er de tre "Skagen-u'ene": Undervurdert, underanalysert og upopulær.

 

Storebrand Indeks - Nye Markeder

Storebrand Indeks - Nye Markeder er et aksjefond som har som mål å oppnå en avkastning og risiko som er identisk med referanseindeksen. Strategien er å investere i fremvoksende markeder slik som Kina, India og Brasil. Fondet vil hovedsakelig investere i andre fond. For å nå målsettingen vil eierandelene i de underliggende aksjene gjenspeile selskapenes vekting i referanseindeksen. På den måten vil fondets indeksavvik bli minimert.