Denne oversikten viser alt innhold om sparing som ligger på smartepenger.no.

På temasidene blir alle artikler, kalkulatorer, lenker og andre ressurser oppdatert jevnlig. Dette gjør at du alltid kan stole på at innholdet er aktuelt. Integrert i artikler og andre ressurser viser vi deg også hvilke andre nettsteder som har nyttig informasjon om dette temaet.

Oversikten med lenker til alt innhold finner du lenger ned på siden.

Sparefaktorer: Hvor mye du kan og bør spare vil variere etter flere faktorer. Hvor høy risiko du bør og er villig til å ta, er avgjørende for hvordan du skal plassere pengene dine. Tidshorisonten på plasseringen bestemmer hvor høy risiko du bør ta. Risikoen synker når du sprer investeringene dine. Så jo høyere risiko det er på enkeltplasseringene, jo viktigere er det å spre dem. Det er alltid avkastning etter skatt som er det avgjørende for hvordan pengene skal plasseres.

Risiko og meravkastning: Vil du ha høyest mulig avkastning, må du ta høyere risiko, for eksempel ved å investere i aksjer. Er du veldig lite risikovillig, er det tryggest å sette pengene på en høyrentekonto i banken. Skal du ha meravkastning, må du også ta risiko. Og her finner du en oversikt som viser ulike sparealternativers antatte risikonivå.

Bygge portefølje: En portefølje bygges opp av en rekke investeringsalternativer. Din holdning til  risiko og tidshorisonten på plasseringene er de to viktigste kriteriene ved oppbyggingen av din egen portefølje. Her får du noen eksempler på hvordan du kan sette sammen din egen portefølje.

Bank: Bankinnskudd utover vanlig lønnskonto kan deles inn i fire hovedtyper: høyrentekonto, særvilkårsinnskudd, fastrenteinnskudd og BSU (særskilte skattefordeler). Skattemessig er det enkelt. Alle renteinntekter beskattes med 22 prosent. Hele innskuddet teller med i formuesskatten. Bankinnskudd i norske banker har en garanti via bankenes sikringsfond på to millioner kroner.

Fond: Et fond kan sammenlignes med et andelslag, der en gruppe går sammen om å investere penger i for eksempel aksjer eller obligasjoner. Den daglige forvaltningen tar profesjonelle fondsforvaltere seg av, noe som er en av fordelene med fond. Fondenes kostnadselementer er et årlig forvaltningshonorar, samt kjøps- og salgsprovisjon. Vi kan si at det er to sett skatteregler for fond - ett for aksje- og kombinasjonsfond, og ett for obligasjons- og pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond: Pengemarkedsfond plasserer midlene i verdipapirer som har kort gjenværende løpetid og som rentejusteres innen ett år. Når du skal velge pengemarkedsfond, må du blant annet tenke på forvaltningskostnad og størrelse på innskudd. Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard med krav til pengemarkedsfondene.

Obligasjonsfond: Obligasjonsfond investerer i rentepapirer med gjenværende løpetid på over ett år. Når du skal velge obligasjonsfond, må du blant annet tenke på hvor lang løpetid du ønsker, kostnader og størrelse på første gangs innskudd. Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard med krav til obligasjonsfond.

Kombinasjonsfond: Et kombinasjonsfond er et fond som investerer i flere typer verdipapirer - kombinasjonsfondet kan ha både kortsiktige rentebærende verdipapirer, obligasjoner og aksjer. Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard med krav til kombinasjonsfond.

Aksjefond: Aksjefond er definert som et verdipapirfond som normalt skal investere minst 80 prosent av fondets forvaltningskapital i egenkapitalinstrumenter. Aksjefond passer derfor spesielt godt for deg som har en langsiktig tidshorisont, og som i tillegg tåler å se at verdien på fondet går opp og ned. Verdipapirforeningen har utarbeidet en bransjestandard med krav til aksjefond.

Obligasjoner: En obligasjon er et bevis på at du har lånt ut penger, for eksempel til Staten, en kommune, eller en bedrift. En obligasjon er et rentebærende verdipapir med gjenværende løpetid på over ett år, mens sertifikater har en gjenværende løpetid på under ett år. For kortsiktige statspapirer heter det ikke sertifikater, men statskasseveksler. Det finnes flere typer obligasjoner med ulike egenskaper og risiko.

Fondskonto: Plassering med investeringsvalg (Fondskonto) er et spare- og plasseringsprodukt der du selv bestemmer hvordan du skal plassere pengene ut fra en investeringsmeny. En av fordelene med Fondskonto er at du kan utsette skatten ved å sette penger inn på en fondskonto.

Andre plasseringsmuligheter: Gjeldsnedbetaling er den sikreste formen for sparing. For at nedbetaling av lån skal telle som sparing, må nedbetalingen være større enn verdifallet på objektet det finansierer. Børshandlede fond/ETF er verdipapirer som er konstruert for eksakt å følge en indeks (bl. a. aksjeindekser og råvareindekser). Hedgefond er ingen ensartet plasseringsform, og kan investere i flere forskjellige markeder som har liten samvariasjon med hverandre. Forsikringsspareprodukter er spareprodukter, og ikke forsikringsprodukter. Forsikringsselskapenes tilbud kan deles inn i tre hovedtyper: livrente, pensjonsforsikring (IPS) og livsforsikring med sparing (fondskonto/kapitalforsikring). Innenfor IPS-ordningen (Innskuddsbasert Pensjons Sparing) kan det settes av inntil 40.000 kroner per år. Innskuddet er fradragsberettiget.

Boligutleie som investering: Boligutleie er den mest arbeidskrevende formen for pengeplassering - det følger med en del administrativt arbeid, og det kan også bli en del «vaktmesterjobbing». Ved utleie av bolig som du selv ikke bor i, skal leieinntektene inntektsføres. I denne artikkelen kan du få et inntrykk av hvor mye du kan forvente i utleieinntekter, og her kan du finne ut hvordan du beregner lønnsomheten av utleie.

Hvor mye må du spare: Det er mange måter å regne ut hva et sparebeløp vokser til. Man kan ta hensyn til skatt eller ikke, og man kan ta hensyn til inflasjonen eller ikke. På Smarte Penger finner du en rekke kalkulatorer og tabeller som viser effekten av sparing eller hva du må spare.

Førtidspensjon: Hvis du planlegger å gå av før offisiell pensjonsalder, trenger du en førtidspensjon. Sparing til førtidspensjon er egentlig bare ordinær sparing, der tidshorisonten er kortere enn den er til pensjonsalderen.

Innholdet på temaet sparing

Du finner også en rekke «spareord» som hører til under sparing i Smarte Pengers Økonomileksikon.

Hvis du vil søke etter stikkord, kan du gå inn på innholdsoversikten. Denne gir en oversikt over alt innhold i stikkordsform.

Her kan du se en kort beskrivelse av alle sparekalkulatorene og markedsoversiktene.

Innholdet på dette temaet er delt inn i faktainnhold (oppdaterte artikler), sparekalkulatorer, markedsoversikter, og aktuelle lover.

Faktainnhold
Aksjesparekonto
Guide til aksjesparekonto
Lønnsomheten av aksjesparekonto
Kalkulatorer:
Aksjesparekonto - lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto skatt ved uttak
Markedsoversikter:
Markedsoversikt aksjesparekonto
Ferdige spareprofiler i fond
Spareavtaler i aksjefond
Egen pensjonskonto
Guide til Egen pensjonskonto
Egen pensjonskonto - Dette er de billigste leverandørene
Egen pensjonskonto - Investeringsvalgene hos leverandørene
Guide til pensjonskapitalbevis
Guide til fripoliser
IPS - Individuell pensjonssparing
Guide til IPS - Individuell pensjonssparing
IPS - Lønnsomheten av IPS - Individuell pensjonssparing
Markedsoversikt IPS
Kalkulatorer:
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS -Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Faktorer som bestemmer hvordan du skal spare
Dette bestemmer hvordan du skal spare
Risiko og sparing
Tidshorisont og sparing
Spredning er fornuftig
Skatt og sparing
Risiko
Risiko og meravkastning
Risikofri rente
Risiko og meravkastning på sparealternativene
Betydningen av utsatt skatt
Porteføljebygging
Bygg din egen portefølje
Langsiktige totalporteføljer
Forslag til porteføljesammensetning
Bank
Bankinnskudd
Guide til høyrentekonto
Guide til fastrenteinnskudd
Guide til BSU
Sikring av bankinnskudd
Fond
Guide til fondsplasseringer
Lov om verdipapirfond
Fond, bransjestandarder
Skatteregler fond
Fordelene med fond
Kostnader i fond
Pengemarkedsfond
Guide til pengemarkedsfond
Klassefisering av pengemarkedsfond
Pengemarkedsfond, valg av
Obligasjonsfond
Guide til obligasjonsfond
Klassefisering obligasjonsfond
Valg av obligasjonsfond,
Kombinasjonsfond
Guide til kombinasjonsfond
Klassefisering av kombinasjonsfond
Aksjefond
Guide til aksjefond
Forvaltningsstil i aksjefond
Guide til indeksfond
Hva bør du velge, indeksfond eller aktivt aksjefond?
Slik har indeksfondene gjort det mot indeksen
20 års analyse av avkastningen i aktivt forvaltede aksjefond
Guide til ansvarlige investeringer i aksjefond
Slik kjøper du aksjefond
Aksjefond med suksesshonorar
Klassefisering aksjefond
Aksjefondenes inndeling
Måltall for aksjefond
Risiko og sammenligningsmetoder for aksjefond
Bruk denne metoden når du velger aksjefond
Obligasjoner
Obligasjoner og sertifikater
Typer obligasjoner
Kredittrisiko
Renterisiko
Kredittrating
Historisk utvikling obligasjoner
Kontobasert
Guide til aksjesparekonto
Lønnsomheten av aksjesparekonto
Guide til fondskonto
Markedsoversikt fondskonto
Andre plasseringsmuligheter
Gjeldsnedbetaling er den sikreste sparingen
Børshandlede fond/ETF
Hedgefond
Sparing i forsikring
Livrente
Slik spekulerer du i råvarer
Warrants
Opsjoner
Derivater
Futures og forwards
Boligutleie som investering
Boligutleie som investering
Dette kan du forvente i utleieinntekt
Beregning av lønnsomhet for utleieleilighet
Næringseiendom
Direkteinvestering i næringseiendom
Momenter som må vurderes ved næringseiendom
Lønnsomhetsberegning av næringseiendom
Aksjer
Slik kjøper du aksjer på nett
Aksjebeskatning
Guide til aksjesparekonto
Lønnsomheten av aksjesparekonto
Skattefradrag for investering i oppstartselskaper
Realisasjon av aksjer
Hva har du fradragsrett for
Verdipapirsentralen (VPS)
Sparebeløp
Sparing til boligkjøp
Hvor mye må du spare selv
Så mye vokser et fast sparebeløp til
Så mye må du spare for å nå et sparebeløp
Så mye vokser et sparebeløp til
Når du vil ha et fast beløp utbetalt
Sparing til førtidspensjon
Guide til mikrosparing og småsparing
Guide til sparing for barn
Sparing til pensjon
Hva er pensjonssparing
Dette bestemmer hvordan du skal spare
Betydningen av å spare langsiktig i aksjer / aksjefond
Risiko og sparing
Tidshorisont
Spredning er fornuftig
Skatt og sparing
Risiko og meravkastning
- Risikofri rente
- Risiko og meravkastning på sparealternativene
- Betydningen av utsatt skatt
Bygg din egen portefølje
Langsiktige totalporteføljer
Forslag til porteføljesammensetning
Lavere skatt som pensjonist reduserer sparebehovet
Sparekalkulatorer
Aksjefondsparingskalkulator
Aksjesparekonto-lønnsomhetskalkulator
Aksjesparekonto - skatt ved uttak
Black Scholes kalkulator
Sparing til egenkapital ved boligkjøp
Dette må du ha spart for å kjøpe bolig
BSU-kalkulator
BSU-lønnsomhet
Fondskontokalkulator
Fondsporteføljekalkulator
Gearingkalkulator
Gjennomsnittsavkastningskalkulator
Gullkalkulator
Hva vokser et sparebeløp til
Hvor høy aksjeandel tåler du
Hvor mange år varer sparebeløpet
Hvor mye må du spare
Hvor raskt blir du millionær?
Hvor raskt dobler pengene seg?
Innskuddspensjonskalkulator
IPS - Lønnsomhetskalkulator
IPS - Så mye får du ut av IPS-sparing som tillegg til pensjonen
Kostnadenes betydning i fond
Kredittrisikokalkulator
Lønner det seg å investere?
Meravkastningskalkulator
Mikrosparkalkulator
Nedtrappingskalkulator for aksjeandel
Næringseiendomskalkulator
Obligasjonskurskalkulator
Pensjonssparekalkulator
Spareverdikalkulator
Sparing til utbetalingsmål
Uleieboligkalkulator
Utbetaling av sparebeløp
Markedsoversikter
Innskudd:
Finn høyeste innskuddsrente
Høyrentekonto med krav om månedlig sparing
Høyrentekonto - med bruksbegrensninger
Høyrentekommentar
Høyrenteoversikt - topplisten
Fastrenteinnskudd
BSU - Renteoversikt
BSU - renteoversikt fra Finansportalen
Brukskontokalkulator
Brukskontokommentar
Markedsoversikter fond
Fond:
Ferdige spareprofiler i fond
Spareavtaler i aksjefond
Spareavtaler i kombinasjonsfond
Spareavtaler i rentefond
Fondsavkastning (løpende)
Fondsforvalterovesikt
Aksjefond:
Guide til aksjefond
Guide til indeksfond
Faktorfond
Markedsoversikt aksjesparekonto
Oversikt: Aksjefondene med ansvarlige investeringer
Nøkkeltall norske aksjefond
Nøkkeltall nordiske aksjefond
Nøkkeltall globale aksjefond
Nøkkeltall bransjefond
Nøkkeltall aksjefond nye markeder
Nøkkeltall regionale aksjefond
Aksjefond med suksesshonorar
Kostnader i norske aksjefond
Kostnader i nordiske aksjefond
Kostnader i globale aksjefond
Kostnader i aksjefond nye markeder
Norske aksjefond med best avkastning
Nordiske aksjefond med best avkastning
Globale aksjefond med best avkastning
Kalenderårsavkastning andre aksjefond
Strategier norske aksjefond
Strategier nordiske aksjefond
Strategier globale aksjefond
Strategier aksjefond nye markeder
Kombinasjonsfond:
Nøkkeltall kombinasjonsfond
Kalenderårsavkastning kombinasjonsfond
Strategier kombinasjonsfond
Obligasjonsfond:
Kostnadene i obligasjonsfond
Nøkkeltall norske obligasjonsfond
Nøkkeltall: Internasjonale obligasjonsfond
Obligasjonsfond: Nøkkeltall for Andre rentefond og High Yield
Kalenderårsavkastning i obligasjonsfond
Strategier obligasjonsfond
Pengemarkedsfond:
Nøkkeltall pengemarkedsfond
Kostnader pengemarkedsfond
Kalenderårsavkastning pengemarkedsfond
Strategier pengemarkedsfond
Aktuelle lover
Finansavtaleloven
Verdipapirfondloven
Verdipapirhandelloven