Tilleggsskatt brukes bare når de uriktige eller ufullstendige opplysningene medfører, eller kunne ha medført for lav skatt.

Dette kan for eksempel være ved for lav brutto formue/alminnelig inntekt/personinntekt eller for høy gjeld/ inntektsfradrag/ skattefradrag eller bruk av for lave skatte-/avgiftssatser mv. Det enkelte inntektsår blir sett på isolert. Du kan få tilleggsskatt selv om du for senere inntektsår inntektsfører/har inntektsført beløp som medfører at det totalt sett ikke blir noen skatteunndragelse.

Det samme gjelder ved feil i tidfestingen (periodiseringsfeil), for eksempel at skattyteren utgiftsfører en inngangsverdi som skulle vært aktivert og avskrevet. Uriktige opplysninger som kan medføre at et skattegrunnlag lignes hos en annen skattyter enn den rette, gir grunnlag for tilleggsskatt hos den rette skattyter.

Uriktige eller ufullstendige opplysninger

Du kan bli ilagt tilleggsskatt hvis informasjonen og opplysningene du har gitt er:

  • uriktige eller ufullstendige
  • uriktige eller ufullstendige som har ledet eller kunne ha ledet til iligning av for lav skatt eller trygdeavgift (lav/mellom/høy sats)

Hvis det foreligger unnskyldelige forhold kan du likevel slippe unna. Dette vurderes i hvert tilfelle, og i forhold til hver post som er aktuell. Det kan ikke ilegges tilleggsskatt fordi skattyter ikke har gjort ligningsmyndighetene oppmerksom på feil ved ligningen og skatteoppgjøret.

I Norge har en kunnet både få en administrativ ilagt straffeskatt, og senere bli dømt i retten for de samme forholdene. Både Norsk Høyesterett og Den Europeiske Menneskerettskonvensjonen har slått fast at slik dobbel straff ikke lenger er tillatt.

Skattyter anses å ha gitt uriktige eller ufullstendige opplysninger;

  • selv om han har gitt opplysningene i selvangivelsen eller vedlegg for et tidligere inntektsår, når opplysningene må anses pliktige i inntektsåret.
  • selv om han har gitt opplysningene i vedlegg til ligningskontoret for utenbyskommunen når opplysningene skulle vært levert til ligningskontoret for bosteds-/hovedkontorkommunen under forutsetning av at dette ikke er samme ligningskontor.
  • dersom opplysningene er gitt på en slik måte at de var egnet til misforståelse.

Skyldgrad

For anvendelsen av tilleggsskatt opp til og med 30 prosent er det i utgangspunktet tilstrekkelig for ligningsmyndighetene å konstatere at opplysningene er uriktige eller ufullstendige, med mindre det foreligger unnskyldelige forhold. For å bruke tilleggsskatt over 30 prosent er det et krav at skattyter har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Opplysningene trenger ikke å være gitt av skattyteren selv til ligningsmyndighetene, men skattyteren må være ansvarlig for dem. En skattyter vil normalt være ansvarlig for alle opplysninger som står i selvangivelsen, herunder de som er forhåndsutfylt av ligningsmyndighetene. Dette gjelder selv om vedkommende har overlatt til andre, f.eks. revisor eller advokat, å fylle ut selvangivelsen eller føre regnskapene for seg.

Tilleggsskatt fastsettes ikke

Tilleggsskatt for uriktige/ufullstendige opplysninger fastsettes ikke på grunn av åpenbare regne- eller skrivefeil i de oppgaver skattyteren legger fram for ligningsmyndighetene. For at en feil skal være åpenbar må den for eksempel være så iøynefallende at ligningsmyndighetene ikke kan unngå å oppdage den når de gransker oppgavene med alminnelig nøyaktighet Er det grunn til å tro at feilen er arrangert, skal ikke tilleggsskatten bortfalle, for eksempel ved bevisste summeringsfeil år etter år.

 

Eksterne nettsider:

Les mer om tilleggsskatt på skatteetaten.