Særfradrag gis til enslige forsørgere med barn under 18 år.

Særfradraget skal kun gis til enslige forsørgere som mottar utvidet barnetrygd etter barnetrygdloven § 9.

Fradragsbeløpet er 4.317 kroner per påbegynt måned i 2020 og 2021. For et helt år er dette 51.804 kroner. Skattefradragets verdi er 11.397 kroner i spart skatt.

Man får særfradraget kun de månedene man har vært reell enslig forsørger. Fradraget vil kunne deles med en halvpart på hver av foreldrene hvis de har avtalt delt bosted for barnet (barna).

Størrelsen på særfradraget skal kompensere helt for skattefordelen man tidligere hadde av å bli skattet i skatteklasse 2, siden enslige forørgere blir lignet i skatteklasse 1. Enslige forsørgere som oppfyller de nye vilkårene, kom dermed uendret ut.

 

Se også:

Guide til foreldrefradrag

Guide til barnetrygd