Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Les mer om hvordan utregningene er gjort, for å se på det totale skatte- og avgiftstrykket.

Mange avgifter ikke helt åpenbart at vi skal ta med. Her har vi valgt å ta med alle skatter og avgifter som du betaler til stat og kommune. På noen av skattene/avgiftene er det en direkte sammenheng mellom hva du betaler og hva du får. I andre er det ingen slik direkte sammenheng.

Kommunale avgifter er en tjeneste som har en temmelig direkte sammenheng. Denne har vi valgt å ikke å ta med i det samlede avgiftstrykket. NRK-avgift har vi regnet som en avgift, fordi denne er tvungen, som staten kunne finansiert på en annen måte enn å sende ut et eget kravbrev.

Arbeidsgiveravgift

Lønnsmottagere betaler selv en trygdeavgift på 8,2 prosent. Men at arbeidsgiveren betaler arbeidsgiveravgift på lønnen har opplagt også en betydning. Når man skal beregne hva en arbeidstager koster blir arbeidsgiveravgift tatt med. Hvis denne var null, kunne arbeidsgiveren betalt mer i lønn.

Arbeidsgiveravgiften varierer fra 0 til 14,1 prosent, avhengig hvor i landet du bor. Det klart største antallet er i 14,1 prosent-sonen.

Eksempel: For en eneeier i et aksjeselskap er det en direkte sammenheng. Hvis overskuddet er på 300.000 kroner, og eneeieren av aksjeselskapet skal ta ut mest mulig i lønn kan han ta ut 262.927 kroner. Han kan ikke ta ut mer pga arbeidsgiveravgiften. Arbeidsgiveravgiften blir da 37.073 kroner.

Andelen skatter og avgifter går i dette tilfellet opp med 8,5 prosentpoeng. Hvor stor effekten av arbeidsgiveravgiften er, avhenger for øvrig av skatteposisjonen til eneeieren, siden arbeidsgiveravgift trekkes fra i regnskapet.

For å beregne effekten tar vi utgangspunkt i lønnen, og sier at lønnen i utgangspunktet ville vært 14,1 prosent høyere uten arbeidsgiveravgift. Denne merinntekten ville blitt redusert med marginalskatten på den aktuelle lønnen.

Dette er effekten:

Marginalskatt Effekt
34,20% 9,3 %
43,40% 8,0 %
46,40% 7,6 %

Om sammenhengen er så direkte kan diskuteres. Spørsmålet er om hele arbeidsgiveravgiften ville gått over til lønn hvis arbeidsgiveravgiften kuttes.

Mange bilavgifter

Bilavgifter er en viktig post. Av særavgiftene er det denne som gir mest penger i kassa.

Innenfor dette området betaler du avgifter på bensin og diesel. Dette betaler du enkelt og greit per liter du bruker. I tillegg betaler du en årsavgift per bil.

Omregistreringsavgift betales bare på bruktbilomsetning, og fordeles over det antall år du eier bilen.

Engangsavgifter på bil

Når du kjøper en ny bil betaler du engangsavgifter. Disse er det riktig å fordele over den tiden du eier bilen. Du får også mye av denne avgiften igjen når du selger bilen, fordi bruktprisene holder seg opp på grunn av de høye avgiftene.

Det mest korrekte er derfor å først regne ut andelen engangsavgiftene har av nybilprisene. Deretter fordeles avgiftene etter verdifall per år. Faller bilen med 30 prosent over tre år, betaler du 10 prosent av de opprinnelige engangsavgiftene per år.

For elbiler blir det ingen avgifter.

Dokumentavgift

Dokumentavgift er det riktigst å fordele over hele den tiden du eier boligen. Har du betalt 50.000 kroner i dokumentavgift, og skal bo der i 10 år, betaler du 5.000 kroner i året i dokumentavgift.

Merverdiavgift

De fleste varer og tjenester må du nå betale merverdiavgift av. Denne avgiften ligger normalt på 25 prosent. Det betyr at merverdiavgiftens andel av produktprisen blir på 20,00 prosent. Men en del varer har en annen sats. Den viktigste gruppen er matvarer som har 15 prosent, og transport med 12 prosent.

Kjøper du en vare eller tjeneste til 100 kroner betaler du altså 20,00 kroner i merverdiavgift. Men du betaler for eksempel ikke mva på renter. Andelen av merverdiavgift ligger derfor langt under 20 prosent av det du bruker penger på. Et godt anslag er at mva-andelen i forhold til inntekten ligger i området 7-10 prosent.

 

Se også:

Samlet nivå på skatter og avgifter i Norge

Her kan du lese forutsetningene for skatte- og avgiftseksemplene.

Oversikt over alle avgifter i Norge

Skatt på lønnsinntekt

Kalkulatorer:

Skatte- og avgiftsberegning 2021
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.