Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Å få fradrag for pendlerutgifter kan gi mye spart skatt. For en pendler kan de samlede fradragene bli svært høye.

Pendlere er definert som arbeidstagere som reiser mellom bolig på hjemstedet og bolig på arbeidsstedet. Det avgjørende blir derfor hvilken av boligene som anses å være ditt egentlige hjem. Også enslige kan oppnå pendlerstatus.

Spart skatt fra pendlerfradragene kan lett bli på over 30.000 kroner. Hvis du er definert som pendler, kan du trekke fra tre typer utgifter:

 • Utgifter til kost
 • Utgifter til losji
 • Reiseutgifter både for hjemreiser og til arbeidssted.

Se også: Dette kan pendlere trekke fra

Det gunstigste er at arbeidsgiver dekker alle kostnadene. Dette er skattefritt for arbeidstager. Har du pendlerkostnader på 100.000 kroner, vil hele dette beløpet være skattefritt. Et fradrag er i 2023/2024 verdt 22 prosent av dette beløpet, det vil si 22.000 kroner.

Sjekk hvor mye skatt du sparer av pendlerfradragene med pendlerkalkulatoren.

Det kan være skattemessig gunstig å kjøpe en pendlerbolig, spesielt hvis du skal ha den en stund. En pendlerbolig kan selges skattefritt etter ett år, på samme måte som andre boliger.

Disse er pendlere

Personer som bor sammen med ektefelle og/eller barn, anses alltid å ha sitt bosted der ektefellen og/eller barn bor. Samboende med barn regnes som ektefeller. Samboende uten barn regnes som enslige. Studenter regnes aldri som pendlere.

For at en enslig skal regnes som en pendler er det avgjørende hva slags bolig du har på hjemstedet og på arbeidsstedet. Her skilles det mellom selvstendig bolig og uselvstendig bolig. Hvis du har en selvstendig bolig hjemme, og en uselvstendig bolig på arbeidsstedet regnes du som pendler. I motsatt fall regnes du ikke som pendler. Enslige som i skatteåret er 21 år eller yngre, anses å ha sitt skattemessige bosted i foreldrehjemmet. Enslige som er 22 år eller eldre anses å ha sitt skattemessige bosted der de har sitt selvstendige bosted.

Avhengig av alder, vil en enslig pendler anses å ha sitt hjem i den bolig som kommer høyest på de to følgende oppstillinger:

Personer som ved utgangen av inntektsåret er 21 år eller yngre:

 • foreldrehjemmet
 • selvstendig bolig
 • uselvstendig bolig

Personer som ved utgangen av inntektsåret er 22 år eller eldre:

 • selvstendig bolig
 • foreldrehjemmet
 • uselvstendig bolig

Du er pendler dersom du pendler fra en bolig som står høyere på listen enn den andre.

Selvstendig eller uselvstendig bolig

I vurderingen av hva som er ansett som selvstendig bolig, brukes begrepet primærrom.

Som selvstendige regnes bare boliger eller leiligheter (boenheter) som fyller alle vilkårene nedenfor:

 • Boenheten har minst 30 kvm primærrom. Bor det flere personer i boenheten, må primærrom økes med 20 kvm for hver ytterligere beboer i boenheten som er fylt 15 år.
 • Boenheten har innlagt vann og avløp
 • Pendleren eier eller disponerer boenheten for et tidsrom som må forutsettes å få en varighet på minst ett år.
 • Pendleren har tilgang til boenheten alle ukens dager, dvs. også i helgene og i perioder hvor vedkommende ikke arbeider.

Det er også en særregel (sammenligningsregelen) som gir åpning for pendlerbolig ut over 30 kvm. En pendler som har bodd i hjemkommunen sin i over tre år kan ha en bolig på arbeidsplassen som er inntil halvparten så stor som boligen på hjemstedet, og likevel beholde pendlerstatusen. Det er dermed for eksempel mulig å ha en 50 kvm stor bolig på arbeidsstedet dersom boligen hjemme er minst 100 kvm.

Krav til hjemreisehyppighet

For familieforsørgere er det ingen krav til hyppigheten av besøksreiser i hjemmet.

For enslige over 22 år er kravet til reisehyppighet satt til hjembesøk minst hver tredje uke. Men her har også avstand til hjemstedet betydning. Er hjemstedet langt unna, er det lavere krav til reisehyppighet.

Det er også lavere krav til personer under 22 år. Her er kravet bare at hjemreisene må foretas med en regelmessighet og hyppighet som anses som rimelig etter forholdene.

24 måneders regel

Fradragsretten for kost og losji ved pendleropphold gjelder bare for en periode på 24 måneder. Dette regnes fra det tidspunktet fradraget ble gitt først.

Kortere opphold i pendlingen som ferier, permisjoner og sykefravær avbryter ikke 24-månedersperioden. Det samme gjelder yrkesreiser/yrkesopphold. Skifte av arbeidssted og pendlerbolig innenfor samme kommune medfører heller ikke at 24-månedersperioden avbrytes.

Hvis du skifter arbeidssted og pendlerbolig til en annen kommune kan det gis en ny 24-måneders periode.

24-månedersregelen medfører ikke at fri kost og losji, refusjon og godtgjørelse til dekning av utgifter til kost og losji under pendleropphold blir skattepliktig. 

Etter utløpet av 24-månedersperioden kan det ikke lenger kreves fradrag, men arbeidsgiver kan fortsatt dekke kostnadene skattefritt. Dette kan få betydning hvis ytelsen fra arbeidsgiver opphører og skattyter igjen må dekke pendlerkostnadene selv.

Se også:

Dette kan pendlere trekke fra

Kalkulator:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.