Størrelsen på lønn til egne barn vurderes i forhold til arbeidsinnsatsen og den betaling som andre i tilsvarende aldersgruppe ville ha fått for samme arbeid.

Det bør tas utgangspunkt i timenoteringer og normalsatser per time, gradert etter alder. Dersom timenoteringer ikke er ført, må omfanget av innsatsen vurderes skjønnsmessig av ligningsmyndighetene.

Forlanges det fradragsført lønn for mer enn ca 250 timer til det enkelte barn, bør det vurderes i hvilken utstrekning fradrag skal gis.

Timesatsene

I normaltilfellene kan du legge til grunn takseringsreglenes satser for lønn til hjemmeværende barn som samtidig går på skole.

Satsene er delt i to perioder. Først fra 1.1. til 30.april, deretter fra 1.5. til 31.12..

Disse timesatsene gjelder for 2017 og 2018:

Lønn i 2018
Alder 1.1–31.5 1.4.-31.12
13 år 76 79
14 år 85 88
15 år 97 100
16 år 111 115
17 år 115 119
Lønn i 2017
Alder 1.1–31.5 1.4.-31.12
13 år 75 76
14 år 84 85
15 år 95 97
16 år 109 111
17 år 113 115

Feriepenger er inkludert i satsene. Satsene bør normalt legges til grunn uansett til hvilke tider arbeidet er utført.

Kost til forsørgede barn kan ikke ses på som del av lønnen.

For barn under 13 år kan det bare helt unntaksvis bli tale om å godkjenne fradragsføring av lønn.

 

Les også:

Barn, skatt og skattemelding

Barnepensjon, skatt på

Foreldrefradrag