For en pendler er det tre typer utgifter som kan trekkes fra.

De tre typene er:

  • Kostutgifter
  • Losjiutgifter
  • Reiseutgifter

Les mer om pendling.

1) Kostutgifter

For kostutgifter kan vi dele fradragsmåtene inn i to forskjellige kategorier:

  • Du betaler utgiftene selv og får fradrag etter standardiserte satser
  • Du trekker fra dokumenterte utgifter (som er høyere enn standardsatsene)

Hvis du bruker dokumenterte utgifter skal det trekkes fra en kostbesparelse i hjemmet på 89 kroner per døgn. Alle utgiftene må kunne dokumenteres, du må med andre ord spare på alle kvitteringer hvis du velger denne metoden.

Hvis du i stedet mottar kostgodtgjørelse fra arbeidsgiver, og får satsene nedenfor, gir ikke dette noe overskudd som skal beskattes.

Du betaler utgiftene selv, og bruker standardsatser

Det er kun utgifter som skatteyter selv har dekket som kan trekkes fra. Fradraget gis etter faste satser. For skatteåret 2018 settes satsene ned. For hybel med kokemulighet gis det ikke lenger noe fradrag.

Hvis du betaler utgiftene selv er standardsatsene i 2017 og 2018 dette (per døgn):

Type losji 2017 2018
Opphold på hotell, betaler frokost selv 733 569
Opphold på hotell, frokost inngår 586 455
Opphold på pensjonat eller hybel/brakke uten kokemuligheter 315 159
Opphold på hybel/brakke eller privat med kokemuligheter 205 0

Hvis du ikke sannsynliggjør bostedstypen, brukes laveste sats.

Hvis du får fri kost eller dekket etter regning, skal du skattlegges for kostbesparelse med 89 kroner per døgn i 2017 og 88 kroner per døgn i 2018.

Hvis hybelen du leier ikke har kokemuligheter, kan du bruke satsen for opphold på hybel/brakke (315 kroner i 2017 og 159 kroner i 2017). Med 240 dager gir dette et fradrag på 75.600 kroner, som gir en skattebesparelse på 18.144 kroner i 2017.

Det er antall fraværsdøgn som du faktisk har vært hjemmefra som er grunnlaget. Hvis du reiser hjem hver uke, er dette normen for antall fraværsdager:

  Fri hver lørdag  240 dager
  Fri hver annen lørdag  255 dager
  Uten lørdagsfri  280 dager

Reiser du hjem oftere reduseres antall fraværsdøgn, og motsatt.

2. Losjiutgifter

Det er kun dokumenterbare utgifter som kan trekkes fra (gjelder for utgifter høyere enn 10.000 kroner). For en pendler vil dette ofte være utgifter til leie av leilighet/hybel, med tilhørende utgifter til for eksempel strøm.

Det er en forutsetning at bolig på hjemstedet ikke blir leid ut.

Hvis du bruker egen campingvogn kan du trekke fra en standardsats på 61 kroner per døgn.

3. Reiseutgifter

Det gis et fast fradrag per kilometer, når reiseavstanden er over 2,5 km. Satsen blir redusert når reiseavstanden blir over 50.000 kilometer per år i 2017 og 2018. Satsene er kr 1,56 opp til 50.000 km, og 0,76 over i 2017 og 2018. For besøksreiser blir antallet kilometer regnet ut fra korteste strekning for vei og rutegående transportmiddel (ikke fly). I tillegg gis det fradrag for kostnader til ferje og bom.

Disse reiseutgiftene ses i sammenheng med reiseutgifter til og fra arbeid, slik at det er bare utgifter utover 22.000 kroner i 2017 (22.350 kroner i 2018) som kan trekkes fra.

Hvis du flyr, får du dekket de faktiske kostnadene for dette. Husk å ta vare på kvitteringer på betalte flyreiser.

Hvis arbeidsgiver betaler reisen, får du ikke fradrag.

Du kan også trekke fra reiseutgifter til og fra jobben fra pendlerbostedet ditt. Dette inngår i ditt samlede reisefradrag.

Det totale fradraget

For en pendler kan det bli betydelige fradrag i selvangivelsen. Vi kan ta et eksempel med en person som har lørdagsfri (240 dager) som bor på hybel både med og uten kokemulighet. Denne personen betaler 6.000 kroner i måneden for hybelen. I tillegg har han 30 besøksreiser på 700 km (tur retur).

Totalt gir dette følgende fradrag i 2017 og 2018:

Eksempel uten kokemulighet
Post Forutsetning 2017 2018
Kost 240 døgn * 315/159 kr 75 600 38 160
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 760 10 410
Totalt fradrag 158 360 120 570
Skattebesparelse 38 006 27 731
Eksempel med kokemulighet
Post Forutsetning 2017 2018
Kost 240 døgn * 205/0 kr 49 200 0
Losji 6.000 * 12 måneder 72 000 72 000
Reise til hjemsted 21.000 km * 1,56 kr 10 760 10 410
Totalt fradrag 131 960 82 410
Skattebesparelse 31 670 18 954

«Egenandelen» for reise på 22.000 kroner (22.350 kroner i 2018) reduseres som oftest reisefradraget. Dette er det tatt hensyn til i tabellen.

 

Se også:

Pendling

Reisefradrag

Kalkulatorer:

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.