Slik fungerer takseringssystemet for bolig.

Fra skatteåret 2010 ble det innført et helt nytt takseringssystem for boligeiendom.

Takseringssystemet har bare betydning for formueskatten. Om du får formuesskatt på boligen avhenger derfor av formues- og gjeldssituasjonen din for øvrig.

Det nye takseringssystemet gjør at boligverdien vil ha en mye sterkere sammenheng mellom markedsverdi og ligningsverdi. Det er likevel ikke noen millimeterrettferdighet.

Slik skjer takseringen

Takseringen er et enkelt, arealbasert system for formuesverdsetting av bolig, som tar sikte på å fastsette ligningsverdi av egen bolig til 25 prosent av omsetningsverdi.

Takseringen omfatter alle boliger unntatt fritidseiendom, våningshus og boliger i utlandet.

For hytter og fritidseiendommer skal ligningsverdien fastsettes med det «gamle» systemet. «Les mer om «gammelt system» her.

Det er laget en sjablon for kvadratmeterpriser som varierer med boligens geografiske beliggenhet, alder, størrelse og type (enebolig, småhus eller leilighet).

Sjablonen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger og oppdateres årlig. Boligeierne vil kun måtte rapportere boligens areal, byggeår og eventuelt boligtype én gang. For boligselskap vil selskapet være ansvarlig for rapporteringen.

Skille mellom primærbolig og sekundærbolig

Det skilles mellom boligen eieren bor i (primærbolig), og andre boliger som ikke defineres som fritidseiendom eller næringseiendom (sekundærbolig).

En primærbolig er en bolig hvor du har ditt hjem. Primærboligen vil i utgangspunktet være den boligen du er folkeregistrert bosatt i ved årets utgang. Du kan aldri ha mer enn én primærbolig. Er du eier av andre boligeiendommer, regnes disse som sekundærboliger.

Likningsverdien for en primærbolig utgjør 25 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen.

For sekundærboliger utgjør likningsverdien 80 prosent av den beregnede kvadratmeterprisen i 2016. I 2017 økte den til 90 prosent.

Sikkerhetsventilen

Dette innebærer at skattyter etter klage kan få nedsatt ligningsverdien til 30 prosent av anslått markedsverdi på primærboliger.

For sekundærboliger kan du kreve å få likningsverdien nedsatt hvis den overstiger 84 prosent av dokumentert markedsverdi i 2016. I 2017 er grensen 96 prosent.

Endringen i markedsverdiene

Kvadratmeterprisen skal bygge på beregninger gjort av Statistisk sentralbyrå. Alle boliger fikk en verdiberegning første året, som senere skal justeres i takt med prisutviklingen på boliger.

Kvadratmeterprisen skal gi uttrykk for en anslått markedsverdi per kvadratmeter. Beregningen baserer seg på prisstatistikk for omsatte boliger, og den oppdateres årlig slik at likningsverdiene vil endre seg i takt med endring av priser i boligmarkedet.

Kvadratmeterprisen beregnes etter en modell som tar utgangspunkt i 4 faktorer:

 1. boligen geografiske beliggenhet,
 2. alder,
 3. størrelse på P-rom/boareal
 4. boligtype (enebolig, småhus og leilighet)
Kvadratmeterprisen basert på SSBs formuesberegninger vil variere med beliggenhet og type bolig. Noen kommuner vil få mer differensierte kvadratmetersatser enn andre. Kvadratmeterprisen fastsettes særskilt for enebolig, småhus og blokk.

P-ROM

Den beregnede kvadratmeterprisen blir multiplisert med boligens areal av enten primære rom (P-rom) eller boareal (BOA). Fra og med 2008 ble det innført ny standard for arealmåling slik at begrepet P-rom erstatter det tidligere arealbegrepet BOA.

Med P-rom menes rom som kan defineres som oppholdsrom i boligen din. Alle P-rom må være tilgjengelig via dør eller trapp.

P-rom inkluderer:

 • Kjøkken
 • Stue
 • Soverom
 • Garderobeskap
 • Bad
 • Badstue
 • Dusjrom
 • Vaskerom
 • Arbeidsrom
 • Innredet hobbyrom
 • Allrom
 • Innredet gang mellom P-rom, trapp mellom P-rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.
 • Entré,
 • Trimrom 
 • Vindfang
 • Trapperom
 • Omkledningsrom som er egnet til å stelle seg i (ikke walk-in closet)
 • Hobbyrom

Garasje, uinnredet kjellerrom/loft, boder og andre typer oppbevaringsrom regnes ikke som P-rom. Opplysninger om areal av P-rom og BOA kan du finne i salgsoppgaver, takstdokumenter mv.

 

Les mer om boligskatt og formue:

Takst av bolig

Ligningsverdi «Gammel system» (til 2009)

Arealbegreper for bolig

Eiendomsskatt

Boligskatt og salg

Boligskatt og utleie

Kalkulatorer:

Formuesskatt og boligverdier
Med denne kalkulatoren kan du se hvordan skatten endrer seg når boligprisene endrer seg.

Formuesskattekalkulator
Kalkulatoren regner ut formuesskatten ut fra hvilken sivil status du har.

Skatteberegning 2016
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2016. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.