Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Privatpersoner, foreninger og næringsdrivende kan be om bindende forhåndsuttalelser om skatte- eller avgiftsmessige konsekvenser av planlagte, framtidige disposisjoner.

Hensikten med ordningen er å gi skatte- og avgiftspliktige større forutsigbarhet i forhold til framtidige disposisjoner.

Den som har fått en bindende forhåndsuttalelse kan kreve at den legges til grunn i forbindelse med ligningen eller når merverdiavgiften blir fastsatt. Da er uttalelsen bindende. Men du kan velge å ikke påberope seg uttalelsen ved ligningen eller ved fastsettelse av merverdiavgiften. Skatte- og avgiftsspørsmålet vil da bli vurdert på vanlig måte. Uttalelsen gjelder i tre år.

Hva kan du få en bindende forhåndsuttalelse om?

Du kan bare be om uttalelse om egne skatte- eller avgiftsforhold, og forholdene må angå norsk skatte- og avgiftslovgivning. Bare framtidige rettsspørsmål i forbindelse med en konkret disposisjon som ennå ikke er satt i verk, kan tas opp i en forespørsel.

Ordningen skal avklare løsninger på vanskelige rettsspørsmål i skatte- og avgiftslovgivningen. Spørsmål som bare knytter seg til ren verdsetting og skjønnsutøvelse behandles ikke. Forespørselen kan også gjøres gjennom advokat, revisor, regnskapskontor, morselskap eller andre som opptre som fullmektig på vegne av den som ønsker en bindende forhåndsuttalelse.

Ligningsmyndighetene kan avvise saker. Dette kan gjelde saker hvor gebyr ikke er betalt, saker som ikke er av vesentlig betydning for den som spør, eller saker hvor skattyter ikke gir tilstrekkelige opplysninger til at skatteetaten kan avgjøre problemstillingen.

Forhåndsuttalelsen skal normalt gis innen tre måneder fra forespørselen mottas. Dette betyr at de som ønsker en slik forhåndsuttalelse må være ute i god tid før planlagt disposisjon skal gjennomføres.

Forespørselen skal inneholde: navn, adresse, organisasjonsnummer /personnummer på den det gjelder, og en klar beskrivelse av hva du ønsker en uttalelse om.

Gebyr

Gebyret for bindende forhåndsuttalelser følger rettsgebyret. For 2021 er gebyrene:

  • For lønnstagere, pensjonister og deres bo: 0,5 ganger rettsgebyret (599 kroner)
  • For andre fysiske personer enn de som er nevnt ovenfor, for deres bo, for enkeltpersonforetak og for ikke regnskapspliktig juridisk person: to ganger rettsgebyret (2.398 kroner)
  • For de som regnes som små foretak etter regnskapsloven: åtte ganger rettsgebyret (9.592 kroner)
  • For andre: femten ganger rettsgebyret (17.985 kroner)

Gebyret skal betales samtidig som forespørselen blir sendt. For at behandlingen av en sak skal kunne starte så raskt som mulig, kan det sammen med forespørselen sendes en bekreftelse på at gebyret er betalt.

Hvor skal forespørelen sendes?

Tidligere var det bare Skatteetaten som kunne gi bindene forhåndsuttalelser. Nå kan også de lokale skattekontorene gi dette i saker som gjelder skatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift.