Her får du en samlet oversikt over alle avgiftene du betaler i Norge i 2021. Merverdiavgift og bilrelaterte avgifter er normalt de største postene.

I budsjettenigheten for 2021 mellom regjeringspartiene og Fremskrittspartiet ble det inngått avtale om disse reduksjonene:

 • Redusere avgift på alkohol med 10 prosent, dette gjelder øl og vin.
 • Redusert avgift på snus med 25 prosent.
 • Redusere avgift på alkoholfrie drikkevarer med 50 prosent.
 • Avvikle avgiften på sjokolade og sukkervarer.
 • Økt pensjon til enslige minstepensjonister med 5000 kroner per år fra 1. juli 2021.
 • 1,8 milliarder til økt alderspensjon i folketrygden i 2021 (regulering med snitt av pris/lønnsvekst, men ikke høyere enn lønnstakere).
 • Ikke øke kravet til elektrisk rekkevidde i engangsavgiften for ladbare hybridbiler.
 • Ikke øke formuesskatten på boliger verdt mer enn 15 millioner.
 • Ikke oppjustere formuesverdien på fritidsboliger.
 • Fritak for flypassasjeravgift i 2021.
 • Videreføre lav mva.-sats første halvår 2021 (6 prosent).

Det er ingen av skattesatsene eller innslagspunktene som er endret.

Det normale er at avgiftene hvert år blir oppjustert med forventet inflasjon. Men avgiftene blir også brukt til å endre adferd. Bilavgiftene har i de siste årene blitt endret ved at co2-uslippet teller vesentlig mer enn før.

Samlet sett betaler de fleste nesten like mye i avgifter som i skatt.

Beregn hva du selv betaler i skatter og avgifter

Ved å legge inn inntekts-, og forbruksopplysninger kan du selv beregne hvor mye du betaler i skatter og avgifter.

Her finner du kalkulatoren for Skatte og avgiftsberegning 2021.

Disse avgiftene betaler du

Det er en rekke forskjellige typer avgifter som du blir belastet for. Dette er alt fra betydelige avgifter som merverdiavgift, til avgifter som nesten ikke har betydning i det hele tatt.

Dette er avgiftstypene du betaler, satt opp i alfabetisk rekkefølge:

Alkoholavgifter

I denne gruppen finner vi avgifter på sprit, vin, alkoholdige drikkevarer, og alkoholfrie drikkevarer.

Avgiftene er delt inn i to hovedgrupper. For drikke sterkere enn 4,75 prosent, blir avgiften beregnet etter volumprosenten og antall liter. For svakere drikker regnes det etter antall liter.

Alkoholavgiftene avhenger av hva slags type drikke det er snakk om. Avgiften per alkoholenhet er høyest på brennevin, deretter på vin, og til slutt øl, som igjen graderes etter styrken.

For brennevin og vin graderes avgiften etter alkoholprosenten per liter. For brennevin koster hver prosent 8,11 kroner i 2021.

På øl regnes avgiften per liter i intervaller etter alkoholprosenten. Én liter vanlig øl har eksempelvis en avgift på 21,3 kroner i 2021, mens lettøl har bare 3,27 kroner.

Du kan regne ut hvor mye du selv betaler i alkoholavgifter med alkoholavgiftskalkulatoren.

  2019 2020 2021
Brennevin og vin kr per vol. pst. og liter
Brennevin/rusbrus 7,69 7,84 8,11
Sterkvin 5,01 5,11 4,76
Svakvin 5,01 5,11 4,76
Øl sterkere enn 4,75 % 5,01 5,11 4,76
Annet øl:      
Alkoholinnhold kr per liter
a) 0,00-0,70 vol. pst. 0 0 0
b) 0,70-2,75 vol. pst. 3,44 3,51 3,27
c) 2,75-3,75 vol. pst. 12,93 13,18 12,28
d) 3,75-4,75 vol. pst. 22,4 22,83 21,27
Avgiftseksempler Avgift per liter
Brennevin 40 % 307,6 313,6 324,4
Brennevin 60 % 461,4 470,4 486,6
Sterkvin 20 % 100,2 102,2 95,2
Svakvin 12 % 60,1 61,3 57,1
Alkoholfritt øl 0,0 0,0 0,0
Lettøl 3,4 3,5 3,3
Vanlig øl 22,4 22,8 21,3
Sterkøl 7 % 35,1 35,8 33,3

Kjøper du en flaske (1l - 40 prosent) brennevin er avgiftsandelen 324,4 kroner i 2021. For én liter vin (12 prosent) er avgiften 57,1 kroner. En 0,7 liters vinflaske har dermed en avgift på 40,0 kroner.

Alkoholfrie drikkevarer

Ikke avgiftspliktig lenger.

Bilavgifter

I forbindelse med kjøp og bruk av bil er det en rekke forskjellige avgifter du må betale. Klikk på lenkene for å lese mer om de enkelte avgiftene.

Bompenger kan også defineres som en skatt eller veiavgift. I stedet for at alt blir bevilget over det ordinære veibudsjettet, blir en del av disse utgiftene krevd inn som veiskatt.

Eksempel på bilavgifter

Her er et eksempel på hvor mye du må betale i avgifter. Eksemplet tar utgangspunkt i en ny bil, som dermed blir belastet med engangsavgifter. Som du ser er det betydelige beløp som går til statskassen.

Siden bruktprisene i Norge påvirkes direkte av de høye engangsavgiftene, er det riktig å bare ta med andelen av verdifallet. Faller bilen med 40 prosent i verdi, regnes også 40 prosent av engangsavgiftene med.

Forutsetninger:
Bilpris inn til Norge 200 000
Bilens utpris i Norge 400 000
Bilens egenvekt (i kg) 1600 kg
Co2-utslipp 140 g/km
nox-utslipp 60
Engangsavgiftene fordeles over 3 år
Verdifall i treårsperioden 40%
Antall kjørte km per år 15 000
Forbruk per mil 0,75
Bensinpris 14
Avgifter:
Engangsutgifter som fordeles: Fordelt
per år
Ved innførsel
Bilens egenvekt (i kg) 10 305 77 208
Co2-utslipp 5 944 43 071
nox-utslipp 617 4 628
Sum engangsavgifter 16 866 124 907
Merverdiavgift 7 344 55 077
Vrakpant 400 3 000
Sum avgifter 24 610 182 984
Årlige avgifter
Bensinavgift 98 oktan 5 636
co2-avgift 1 541
mva bensin 3 150
Trafikkforsikringsavgift 3 066
Bompenger 6 000
Sum årlige avgifter 19 393
Totale avgifter per år 44 003

Med disse forutsetningene utgjør engangsavgiftene 24.610 kroner per år, etter at de har blitt fordelt etter årlig verdifall. De årlige avgiftene summerer seg til 19.393 kroner. Samlet sett blir avgiftene per år 44.003 kroner.

CO2-avgifter

På mineralolje ilagt veibruksavgift (diesel) er avgiften 158 øre. Se også avgifter på mineralske produkter.

På bensin er avgiften 137 øre. Denne avgiften er en av flere drivstoffavgifter.

Dokumentavgift

Satsen er 2,5 prosent av avgiftsgrunnlaget. Avgiften betales av kjøpesummen. Avgiften betales ikke på andelsleiligheter.

Så mye må du betale ved disse kjøpesummene:

Kjøpesum Dokumentavgift
500 000 12 500
1 000 000 25 000
1 500 000 37 500
2 000 000 50 000
2 500 000 62 500
3 000 000 75 000
4 000 000 100 000
5 000 000 125 000

Drikkevareemballasje

Avgiften er delt inn i miljøavgift og grunnavgift. Miljøavgiften er 6,20 kroner for glass og metall, 3,75 kroner for plast, og 1,53 kroner for kartong/papp Avgiften settes ned dersom emballasjen inngår i et retursystem. Det meste av det vi kjøper av denne typen emballering har et retursystem.

Grunnavgift for engangsemballasje er 1,27 kroner.

Flypassasjeravgift

Flypassasjeravgiften var i  2020 på 76,5 kroner per passasjer på flyvninger innenfor Europa. Avgiften er 204 kroner å flyvninger ut av Europa.

I 2021 er denne avgiften satt til null.

Elektrisk kraft

Forbruksavgiften på elektrisk kraft er på 16,69 øre per kwh. Avgiften kreves ikke for Finnmark og kommunene i Nord-Troms.

Hvis du bruker 20.000 kwh per år, betaler du 3.338 kroner i året i forbruksavgift.

Merverdiavgift

Merverdiavgift legges til varens pris. På varens innpris må det tillegges merverdiavgift på normalt 25 prosent, som er den vanlige satsen på merverdiavgiften. En vare som koster inn 100 kroner, vil koste 125 kroner når mva legges til. Varens pris har dermed en mva–andel på 20 prosent siden mva-andelen er 25/125 kroner.

Matvarer har en sats på 15 prosent i 2021. Matvarer er definert som varer som er ment for det menneskelige fordøyelsessystem. Unntatt fra dette er alkohol, tobakk og piller, som har en sats på 25 prosent. Innenfor dette mva–området har varens pris en mva–andel på 13,05 prosent i 2020.

Satsen for persontransport, kinodrift og kringkastingsavgiften er 12 prosent. Innenfor dette mva–området har dermed varens pris en mva–andel på 10,71 prosent. I første halvår 2021 er denne avgiften 6 prosent.

I tillegg er noen områder fritatt for mva. Blant annet gjelder dette bøker, aviser, overnatting, og kulturelle arrangementer i vid forstand.

Se også; Guide til merverdiavgift

Mineralske produkter

Grunnavgiften på mineralolje er 1,74 kroner per liter. Som mineralolje regnes fyringsolje, fyringsparafin, parafin og dieselolje.

I tillegg skal det betales co2-avgift på mineralolje på 1,58 kroner per liter Samlet avgift blir 3,30 kroner.

Sjokolade- og sukkervareavgift

Avgiften på sjokolade- og sukkervarer var i 2020 på 21,22 kroner per kg. I 2021 er denne avgiften fjernet.

Smøreolje

For smøreolje er avgiften 2,35 kroner per liter

Sukkeravgift

Sukkeravgiften er 8,49 kroner per kg.

Tobakksavgift

Dette er avgiftene på tobakk:

Tobakkstype 2019 2020 2021
Sigarer, kr/100 gram 263 268 277
Sigaretter, kr/100 stk 263 268 277
Røyketobakk, kr/100 gram 263 268 277
Snus, kr/100 gram 107 109 85
Skrå, kr/100 gram 107 109 113
Sigarettpapir, kr/100 stk 4,02 4,10 4,24

For en 20 pakning sigaretter betaler du 55,40 kroner i tobakksavgift. I tillegg kommer merverdiavgiften på 25 prosent.

 

Kalkulatorer:

Skatte og avgiftsberegning 2021
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Her kan du legge inn data slik at kalkulatoren kan beregne eksakt hva du betaler i alle typer avgifter, og skatt.

Alkoholavgiftkalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du må betale i alkoholavgifter per år ut fra ditt forbruk av alkoholholdige drikkevarer.

Drivstoffavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye avgiftene utgjør på bensin og diesel.

Merverdiavgiftskalkulator
Her kan du beregne hvor stor andel merverdiavgiften er av varens pris. Eller du kan regne ut hvor mye mva som må legges til varens pris.

Tobakksavgiftskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye du betaler i tobakksavgifter ut fra ditt forbruk per år.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.