Ansatte som kjøper aksjer, egenkapitalbevis mv. vederlagsfritt eller til underpris, er skattepliktig fordel vunnet ved arbeid.

Dette gjelder uavhengig av om aksjen erverves ved kjøp eller ved tegning av nye aksjer. Fordelen utgjør som hovedregel differansen mellom salgsverdien for aksjen på ervervstidspunktet, og det den ansatte eventuelt har betalt for aksjen.

Hvis det er en generell ordning kan de ansatte kjøpe aksjer med 20 prosent underpris, maksimalt 3.000 kroner per år i 2018 og 2019.

Normalt vil det være kursverdien på ervervstidspunktet som er referansekursen. Hvis selskapet ikke er børsnotert brukes likvidasjonsverdien.

Ved kjøp av opsjoner vil man få det samme skattefrie beløpet så lenge det er en generell ordning. Les mer om hvordan aksjeopsjoner skattlegges i arbeidsforhold.

 

Les mer om aksjebeskatning:

Aksjebeskatning

Hva har du fradragsrett for

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering