Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 23 prosent i 2019 og 2020, etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2019 på 56.550 kroner, i 2020 på 51.300 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2019, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 56.550 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 443.550 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Slik er satsene:

Skatt 2019 2020
Fellesskatt 7,85% 8,45%
Kommuneskatt 11,55% 11,10%
Fylkesskatt 2,60% 2,45%
Skatt på alminnelig inntekt 22,00% 22,00%
Skatt NN 18,50% 18,50%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 4,35 prosent i 2019, og 4,95 prosent i 2020. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 18,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2019 og 2020.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2019 og 2020.

Post 2019 2020
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 100 800 104 450
Alminnelig inntekt 399 200 395 550
Personfradrag 56 550 51 300
Grunnlag skatteberegning 342 650 344 250
Skatt på alminnelig inntekt 75 383 75 735
- Fellesskatt 26 898 29 089
- Kommuneskatt 39 576 38 212
- Fylkesskatt 8 909 8 434

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 11.992 kroner lavere i 2019, og 12.048 kroner lavere i 2020.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.