Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 22 prosent i 2020 og 2021, etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2020 på 51.300 kroner, i 2021 på 52.450 kroner.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2020, blir grunnlaget for beregning av skatten på 22 prosent fratrukket personfradraget på 51.300 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 399.200 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i skattemeldingen.

Slik er satsene:

Skatt 2020 2021
Fellesskatt 8,45% 7,15%
Kommuneskatt 11,10% 12,15%
Fylkesskatt 2,45% 2,70%
Skatt på alminnelig inntekt 22,00% 22,00%
Skatt NN 18,50% 18,50%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 4,95 prosent i 2020, og 3,65 prosent i 2021. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 18,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2020 og 2021.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2020 og 2021.

Post 2020 2021
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 104 450 106 750
Alminnelig inntekt 395 550 393 250
Personfradrag 51 300 52 450
Grunnlag skatteberegning 344 250 340 800
Skatt på alminnelig inntekt 75 735 74 976
- Fellesskatt 29 089 24 367
- Kommuneskatt 38 212 41 407
- Fylkesskatt 8 434 9 202

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 12.049 kroner lavere i 2020, og 11.928 kroner lavere i 2021.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2020
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2020. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.