Denne inntekten tilsvarer en nettoinntekt. Altså etter at fradragene er trukket fra inntekten.

Av denne inntekten regnes kommuneskatt, fylkesskatt og fellesskatt (totalt 24 prosent i 2017, 23 prosent i 2018), etter at et standard fradrag (personfradrag) er trukket fra. Dette fradraget er i 2017 på 53.150 kroner, i 2018 på 54.750 kroner) i klasse 1. I skatteklasse 2  var fradraget i 2017 på 78.300 kroner. I 2018 har denne skatteklassen blitt fjernet, slik at personfradraget er 54.750 kroner for alle.

Har du en alminnelig inntekt på 500.000 kroner i 2018, blir grunnlaget for beregning av skatten på 23 prosent fratrukket personfradraget på 54.750 kroner. Skatt på alminnelig inntekt blir dermed regnet av 445.250 kroner (eksklusive andre fradrag). Personfradraget kommer automatisk til fradrag i skatteberegningen. Du ser ikke dette fradraget i selvangivelsen.

Slik er satsene:

Skatt 2017 2018
Fellesskatt 9,55% 8,55%
Kommuneskatt 11,80% 11,80%
Fylkesskatt 2,65% 2,65%
Skatt på alminnelig inntekt 24,00% 23,00%

I Finnmark og Nord-Troms er fellesskatten 6,05 prosent i 2017, og 5,05 prosent i 2018. Skatten på alminnelig inntekt blir derfor 19,5 prosent, det vil si 3,5 prosentpoeng lavere enn i resten av landet i 2018. For 2017 er satsen 20,5 prosent.

Eksempel på beregning

Eksemplet på beregning av skatt på alminnelig inntekt tar utgangspunkt i en lønnsinntekt på 500.000. Her er det beregnet for både 2017 og 2018.

Post 2017 2018
Inntekt 500 000 500 000
Minstefradrag 94 750 97 610
Alminnelig inntekt 405 250 402 390
Personfradrag 53 150 54 750
Grunnlag skatteberegning 352 100 347 640
Skatt på alminnelig inntekt 84 504 79 957
- Fellesskatt 33 626 29 723
- Kommuneskatt 41 548 41 022
- Fylkesskatt 9 331 9 212

For Finnmark og Nord-Troms vil skatten på den alminnelige inntekten være 12.324 kroner lavere i 2017, og 12.167 kroner lavere i 2018.

 

Les mer om skattesystemet:

Skatt på lønnsinntekt

Skatt på pensjonsinntekt

Skatt på uføretrygd

Skattesatser
Her kan du se alle skattesatsene i skattesystemet vårt.

Skattekalkulatorer:

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.