Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik beskattes opsjoner i arbeidsforhold.

Opsjoner i arbeidsforhold beskattes på det tidspunktet du innløser eller selger opsjonen. Selv om opsjonen har en åpenbar verdi på tildelingstidspunktet skal den ikke skattlegges. Dette skal uansett først skje når en eventuell gevinst er realisert.

Gevinsten av en opsjonsgevinst i arbeidsforhold beskattes som lønn. Det betyr at du skattlegges med trygdeavgift og trinnskatt, i tillegg til skatt på alminnelig inntekt.

Opsjonen skal tas til gevinst når den innløses i aksjer (evt selger opsjonen).

Fordeling av gevinsten

Du kan også kreve at en gevinst skal bli fordelt over det tidsrommet opsjonen har vært i kraft. Har opsjonen vært i kraft i tre skatteår, kan også gevinsten krevd bli fordelt forholdsmessig likt over disse tre årene.

Forholdsmessig likt betyr at gevinsten skal fordeles etter hvor stor del av året opsjonen har vært gjeldende. Dette kan ha betydning for trinnskatten ved at du kommer opp et høyere trinn realisasjonsåret. Det er 6 trinn for trinnskatt i 2022 og 2023. I 2022 og 2023 er skatten på de forskjellige trinnene like unntatt på de høyeste. Prosentsatsene er henholdsvis 0 %, 1,70 %, 4,00 %, 13,4 %, og 16,4 %. Over 2 millioner kroner i 2022 er trinnskatten 17.4 %, i 2023 17,5 %.

Det er spesielt forskjellen mellom 2. og 3. trinn forskjellen er stor med 9,0 prosentpoeng. Grenseverdien mellom disse to trinnene er 651.250 kroner i 2021 og 643.800 i 2022.

Hvis gevinsten har vært 150.000 kroner over 3 år, kan 50.000 kroner fordeles på hvert av årene. Med en lønnsinntekt på 600.000 kroner fra før ville opsjonsgevinsten på 150.000 kroner gitt en samlet inntekt på 750.000 kroner i 2022. Hvis gevinsten i stedet ble fordelt over 3 år ville inntekten i 2022 blitt 650.000 kroner.

Potensialet er altså å spare 9,0 prosent av 150.000 kroner, det vil si 13.500 kroner. Dette avhenger av hvor mye som hadde blitt beskattet med den høye satsen før fordeling, og etter fordeling.

Opsjoner i selskap som er i oppstarts- og vekstfasen

Fra 2022 kom det nye regler for selskaper som er nylig er startet opp, eller er i vekstfasen.

Selskaper som kommer inn under dette har gunstigere regler for skatt på opsjoner.

Etter denne ordningen skal ikke opsjonene tas til beskatning når opsjonen blir tildelt eller innløses i aksjer. I stedet skal aksjen beskattes på vanlig måte ved salg av aksjene. Gevinsten blir da skattepliktig med en sats på 35,20 prosent i 2022, 37,84 prosent i 2023. 

Verdien av opsjonene kan være opptil 3 millioner kroner. For å komme inn under denne ordningen må ikke opsjonsverdien være lavere enn markedsverdien av aksjene. Hvis de er det beskattes opsjonene på vanlig måte (se overfor). 

Krav til bedriften:

  • Selskapet kan ikke være børsnotert
  • Den ansatte må sitte med opsjonen i minst tre år før innløsing.
  • Selskapet må være 10 år eller yngre på tidspunktet for tildeling av opsjonen.
  • Selskapet må i gjennomsnitt hatt færre enn 5o ansatte.
  • Selskapets samlede driftsinntekter og balansesum kan ikke overstige kr 80 millioner kroner.

 

Les mer om aksjebeskatning:

Skattefradrag for investering i oppstartselskaper

Skatt på aksjer og utbytte

Hva har du fradragsrett for ved realisasjon av aksjer

Realisasjon av aksjer

RISK-regulering

Kalkulator:

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får ved salg av aksjer og mottatt utbytte.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.