Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er endringene som berører din privatøkonomi i forslaget til statsbudsjettet for 2023.

Arbeiderpartiet og SP har kommet til enighet med SV om en rekke endringer i statsbudsjettet for 2023

Dette er endringene som de er blitt enige om:

 • Økt strømstøtte gjennom Bostøtteordningen.
 • Økt inntektsgrense/formuesgrense for fri rettshjelp.
 • Økt Utvidet barnetrygd med 5.000 kroner fra 1.mars 2023.
 • Prisjustere barnetrygden fra 1 mars 2023.
 • Økt barnetillegg til 35 kroner per dag for dagpenger og arbeidsavklaringspenger.
 • Økt studiestøtte med 7 prosent for skoleåret 2023-2024.
 • Tannhelse - 50 % rabatt for 23-26 år.
 • Minste pensjonsnivå for enslige øker med 4.000 kroner.
 • SFO 2. klasse - gratis halvdagsplass (12 timer).
 • Økte satser for personfradraget, som øker fra 58.250 kroner (73.100 kroner i forslaget) til 79.600 kroner.
 • Redusert maksimalt minstefradrag for lønnsmottakere fra 109.950 koner til 104.450 kroner. For pensjonsinntekter senkes det fra 90.800 kroner til 86.250 kroner.
 • Redusere skattefradragssatsen i BSU fra 20 til 10 prosent.
 • Reduserte innslagspunkt i trinnskatten.
 • Øket flypassasjeravgiften for reiser utenfor EØS.
 • Øke verdsettelsen av sekundærbolig til fra 95 % til 100 %.
 • Øke verdsettelsen av dyre primærboliger (over 10 millioner kroner) fra 50 % til 70%.
 • Økt nedre grense for frikort fra 64.650 kroner til 69.650 kroner.
 • Redusert innslagspunkt for CO2-komponenten i engangsavgiften fra 87 til 82 gram.

Hva det betyr for deg i kroner og øre kan du lese mer om her: Dette betyr skatteendringene for deg.

Skattekalkulatorer for 2023

I forbindelse med statsbudsjettet er det laget flere skattekalkulatorer.

Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2022 og 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2023
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Innholdet i statsbudsjettet

Her har vi tatt med alle poster som kan ha betydning for privatøkonomien. Dette er satt opp alfabetisk.

Aksjegevinster og utbytte

Oppjusteringsfaktoren øker fra 1,60 til 1,72. Det gjør at skatt på utbytte og aksjegevinster (utover skjermingsfradraget) økes fra 35,2 prosent til 37,84 prosent.

Les mer om aksjebeskatning.

Alkoholholdige drikkevarer

Satsene øker med 2,7-2,8 prosent.

Alminnelig inntekt

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra.

Satsen vil være den samme som i 2022 med 22 prosent.

Når denne skatten beregnes er det en «skjult» fradrag som heter Personfradrag. Dette fradraget økes fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

Avgiftene

De fleste andre avgifter vil øke med den forventede inflasjon som i utgangspunktet er på 2,8 prosent.

Barnehage

Maksimal pris for barnehage senkes til 3.000 kroner per år, ned fra 3.050 kroner. Tredje barn blir gratis. Barnehage blir gratis i Finnmark og Nord-Troms (Tiltakssonen).

Barnetrygd

Barnetrygden skal økes med 5.000 kroner den 1.mars. I tillegg skal den prisjusteres. Det er ingen endringer på den ordinære barnetrygden. Den er på 1 676 kroner i måneden for barn under 6 år, og 1 054 kroner i måneden for barn over 6 år.

Den utvidede barnetrygden økes til 11.544 kroner. Dette må sees i sammenheng med at særfradraget for forsørgelse faller bort. Økningen i den utvidede barnetrygden tilsvarer verdien av skattefradraget for dette særfradraget.

Guide til barnetrygd.

Boligverdi og verdi på fritidsboliger

Boliger med en verdi på over 10 millioner kroner får en økning i verdsettelsen fra 50 til 70 prosent (av det overskytende). Det er ingen økning i verdien på hytter og fritidsboliger.

Bil - engangsavgift

For elbiler innføres det merverdiavgift på den delen av prisen som ligger over 500.000 kroner.

Det innføres en ny vektkomponent som skal gjelde for alle personbiler.  Denne avgiften er 12,5 kroner per kg for all vekt over 500 kg. Satsene eller for vektavgiften økes med 2,8 prosent.

CO2-avgiftene økes med 23,4 prosent.

Vektfradraget for ladbare hybridbiler reduseres fra 15 til 10 prosent.

Les mer om engangsavgifter på bil.

Bompenger

Grensen for hva elbiler maksimalt skal betale i forhold til fossilbiler heves fra 50 til 70 prosent.

BSU - Boligsparing for ungdom

Skattefradraget senkes fra 20 til 10 prosent. Det årlige sparebeløpet er fortsatt 27.500 kroner.

Guide til BSU.

Dagpenger

Det innføres et ferietillegg til dagpenger i 2023. Dagpengemottakere som har mottatt ytelsen åtte uker eller mer i 2022, vil i 2023 få 9,5 prosent av utbetalte dagpenger i 2022 som ferietillegg.

Guide til dagpenger

Drivstoffavgifter

Veibruksavgiften på bensin blir satt ned fra 4,95 kroner per liter til 4,70 kroner per liter. CO2-avgiften for bensin økes fra 1,78 til 2,21 kroner per liter. Samlet øker avgiftene fra 6,72 til 6,91 kroner per liter.

Veibruksavgiften for diesel blir satt ned fra 3,52 til 2,92 kroner per liter. CO2-avgiften øker fra 2,05 til 2,43 kroner per liter. Samlet senkes avgiftene fra 5,57 til 5,35 kroner per liter.

Egenandelstaket

Egenandelstaket for frikort økes fra 2.921 kroner til 3.040 kroner.

Les mer om egenandelstaket.

Eiendomsskatt

Det er ingen endringer i eiendomsskatten

Guide til eiendomsskatt.

Beregn eiendomsskatten med Eiendomsskatt-kalkulatoren.

El-avgiften

Den alminnelige satsen for elavgiften økes fra 5,51 til 15,84 øre per kWh. Avgiften for januar til mars økes fra 8,91 til 9,16 øre per kWh.

Fagforeningsfradrag

Det maksimale fradraget økes fra 5.800 kroner til 7.700 kroner.

Finnmarksfradraget

Økes fra 20.000 kroner til 20.550 kroner.

Firmabil

Elbiler vil ikke lenger få en verdsettingsrabatt.

Flypassasjeravgift

Økes fra 80 kroner til 82 kroner for innenlandsflyvning.

Økes fra 214 kroner til 220 kroner for utenlandsflyvning.

Foreldrefradraget

Det er ingen endring i foreldrefradraget.

Les mer om foreldrefradrag.

Formuesskatten

Bunnfradraget for å betale formuesskatt holdes uendret på 1,7 millioner kroner for enslige, og 3,4 millioner kroner for ektefeller.

Formuesskattesatsen for formuer under 20 millioner kroner øker fra 0,95 til 1,0 prosent. Dette gjennomføres ved at den statlige formuesskattesatsen for personlige og upersonlige skattytere økes fra 0,25 prosent til 0,3 prosent i 2023. Satsen for formuer over 20 millioner kroner forblir uendret på 1,1 prosent. 

Verdsettelsesrabatten for aksjer/aksjefond settes ned fra 25 prosent til 20 prosent. For driftsmidler økes rabatten fra 25 prosent til 30 prosent.

Les mer om formuesskatt.

Frikortgrensen

Frikortgrensen økes fra 64.650 kroner til 69.650 kroner.

Fritidsboliger

Det er ingen økning av formuesverdien på hytter og fritidsboliger.

Gaver

Det maksimale beløpet for fradrag for gaver holdes uendret på 25.000 kroner.

IPS - Individuell pensjonssparing

Det maksimale beløpet du kan sette av til IPS årlig holdes uendret på 15.000 kroner.

Guide til IPS

Kontantstøtten

Kontantstøtten vil være uforandret på inntil 7500 kroner.

Marginalskatten

Marginalskatten senkes med 0,1 prosentpoeng for inntekter under 644.700 kroner. For inntekter fra dette nivået vil marginalskatten være uendret.

Marginalskatt på lønnsinntekter

Merverdiavgift

Det er ingen endringer på satsene for merverdiavgift.

Les mer om merverdiavgift.

Minstefradraget

Det prosentvise minstefradraget holdes uendret på 46 prosent. Det maksimale minstefradraget for lønnsmottakere senkes fra 109.950 kroner til 104.450 kroner. Dette må ses i sammenheng med økningen i personfradraget. Den nedre grensen på 31.800 kroner (minimum minstefradrag) fjernes.

For pensjonsinntekter holdes prosentsatsen fast på 40 prosent. Det maksimale beløpet på 90.800 kroner senkes til 86.250 kroner. Den nedre grensen på 4.000 kroner (minimum minstefradrag) fjernes.

Omregistreringsavgift

Omregistreringsavgiften for elbiler økes til samme nivå som andre personbiler.

Les mer om omregistreringsavgift.

Personfradraget

Personfradraget økes fra 58.250 kroner til 79.600 kroner.

Reisefradraget

Satsen per kilometer økes fra 1,65 til 1,70 kroner. Nedre grense for fradraget økes fra 14.000 kroner til 14.400 kroner.

Rentefradraget

Siden skatten på alminnelig inntekt er uendret, vil også verdien av rentefradraget være uendret.

10.000 kroner i renteutgifter gir 2.200 kroner lavere skatt i 2022.

Hvor mye mindre verdt rentefradraget har de senere årene blitt kan du beregne med Rentefradragskalkulatoren.

Strømstøtte

Strømstøtten vil bli videreført med samme terskelverdi på 70 øre per kWh (87,50 øre ink mva).

Støtten vil bli slik:

– en stønadsgrad på 90 prosent fra og med desember til og med mars 2023
– en stønadsgrad på 80 prosent fra og med april til og med september 2023
– en stønadsgrad på 90 prosent fra og med oktober til og med desember 2023

Så mye får du i strømstøtte.

Sukkeravgiften

Sukkeravgiften økes fra 8,60 til 8,84 kroner per kg.

Taxfree

Kvoten på tobakk og snus halveres. Ny kvote blir 100 sigaretter, 125 gram tobakksvarer, og 100 sigarettpapirer.

Les mer om taxfree-kvoten.

Tobakksvarer

Avgiftene økes fra 2,7 til 3,3 prosent.

Trafikkforsikringsavgift

Trafikkforsikringsavgiften per dag økes fra 8,15 kroner til 8,38 kroner for personbiler.

For dieselbiler uten fabrikkmontert partikkelfilter øker den fra 9,57 kroner til 9,84 kroner.

Les mer om trafikkforsikringsavgift.

Trinnskatt

Trinnskatten vil fortsatt ha fem trinn. Innslagspunktene for de to laveste økes med forventet lønnsvekst. Innslagspunktene for de tre øverste trinnene senkes. Satsene i trinn tre til 5 økes med 0,1 prosentpoeng.

Dette er trinnene i 2022 og 2023:

2022 2023
Trinnene Sats Trinnene Sats
1 0,00% 0 0,00%
190 350 1,70% 198 350 1,70%
267 900 4,00% 279 150 4,00%
643 800 13,40% 642 950 13,50%
969 200 16,40% 926 800 16,50%
2 000 000 17,40% 1 500 000 17,50%

Du betaler altså denne skatten innenfor hvert enkelt trinn. Har du en inntekt på 700.000 kroner i 2023 betaler du 1,70 prosent og 4,0 prosent innenfor de to første trinnene. Satsen på 13,50 prosent betaler du fra 642.950 kroner til 700.000 kroner.

Trygdeavgiften

Trygdeavgift for lønnsmottakere senkes fra 8,0 prosent til 7,9 prosent. For selvstendig næringsdrivende senkes den fra 11,2 prosent til 11,1 prosent. For pensjonister er den 5,1 prosent.

 

Se også:

Statsbudsjettet for 2024

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023 sammenlignet med 2022
Sammenlign hva du må betale i skatt for 2022 og 2023. Her er de to skatteårene gjort direkte sammenlignbare, slik at du kan se eksakt hvordan du kommer ut av statsbudsjettet.

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2021.