Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Med Smarte Pengers kalkulator kan du sammenligne de borgerliges skatteforslag i statsbudsjettet for 2022 med forslaget fra AP (og SP).

Arbeiderpartiet har tidligere lagt frem en konkret skattemodell som direkte kan sammenlignes med dagens skattemodell. Senterpartiet hadde en modell som var ganske lik APs. 

Du kan selv regne på hvordan det slår ut for deg i kalkulatoren som du finner lenger ned.

For 2021 tallene ville dette forslaget senket skattene med 1,89 milliarder, samtidig som avgiftene økte med 1,72 milliarder kroner.

Ved å oppjustere fjoråret modell fra AP med 3,0 prosent lønnsvekst for de satsene som følger denne, vil den kunne sammenlignes med forslaget til statsbudsjett fra den borgerlige regjering. Det endelig forslaget vil sikkert få noen små justeringer, men endringene vil ikke være langt fra det som blir presentert her.

SV vil helt sikkert ønske høyere skatt på de to øverste trinnene i trinnskatten, og høyere formuesskatt. For å få vedtatt budsjettet er det realistisk å anta at SV vil få gjennomslag for noe. 

Les: Blir arveavgiften gjeninnført?

Dette er endringene

De største endringene er gjort på trinnskatten og formuesskatten.

Den høyeste marginalskatten vil øke fra 46,4 prosent til 48,2 prosent, en økning på 1,8 prosentpoeng. Rødt vil øke den maksimale marginalskatten til 56,2 prosent. SV vil øke den enda mer til 58,2 prosent.

Skatt på alminnelig inntekt

Satsen holdes uendret på 22 prosent.

Personfradraget økes fra 54.000 kroner til 58.140 kroner (oppjustert med 3 prosent).

Trinnskatt

Arbeidspartiet senker de to laveste satsene i trinnskatten. På de to høyeste heves satsen, samtidig som innslagspunktene senkes.

Den største endringen er på trinn 3 der satsen øker fra 13,2 prosent til 15,7 prosent.

Slik ser trinnskatten ut med de to modellene:

Borgerlig AP/SP
Trinnene Sats Trinnene Sats
0 0,00% 0 0,00%
190 350 1,40% 186 220 1,30%
267 900 3,80% 262 130 3,60%
670 800 13,20% 658 940 15,70%
1 052 200 16,20% 1 029 540 18,00%

Trinnene for AP/SP er økt med tre prosent ut fra forslaget for 2021.

Formuesskatten

I formuesskatten øker AP bunnfradraget fra 1,6 til 1,7 millioner kroner (dobbelt for ektefeller. Satsen økes fra 0,85 til 1,1 prosent. For formuer på over 20 millioner kroner økes satsen til 1,3 prosent på det overskytende.

Med dagens modell er verdsettelsesrabatten på arbeidende kapital 45 prosent. AP/SP 20 prosent.

For aktiva som får verdsettelsesrabatt er formuesskatten med dagens modell på i praksis på 0,425 prosent når rabatten tas i betraktning. Med AP's modell vil den bli 0,88 prosent (1,08 prosent på over 20 millioner kroner).

Trygdeavgiften

Det er ingen endringer i satsene for trygdeavgift. Grensen for å betale trygdeavgift vil AP øke fra 61.650 kroner til 69.650 kroner.

Minstefradraget

Minstefradraget øker fra 48 til 51 prosent. Det maksimale minstefradraget økes ikke. Det betyr at man kommer raskere opp i det maksimale minstefradraget. Med de borgerliges forslag må du ha en lønnsinntekt på 229.063 kroner, med AP's 215.588 kroner.

Fagforeningskontingenten

Denne dobles av AP fra 3.850 kroner til 7.700 kroner. Dette betyr en skattelette på opptil 847 kroner.

Reisefradraget

Bunnfradraget for reisefradrag er med fra de borgerlige på 23.900 kroner, for de minst sentrale strøkene settes bunnfradraget ned til 14.000 kroner. AP senker dette til 15.000 kroner.

IPS

Fradraget for IPS - Individuell pensjonssparing er 40.000 kroner. AP vil sette den ned til 20.000 kroner.

Pensjoner

Minstefradraget øker AP til 42 fra 40 prosent. Det maksimale fradraget økes fra 90.800 kroner til 91.700 kroner.

Avgifter

AP vil innføre merverdiavgift på elbiler som koster over 600.000 kroner.

Andre endringer på engangsavgifter på bil:

  • CO2-komponenten: lik økning på alle trinn, dvs. med 27,3 prosent også på de to siste høyeste trinnene. Redusert innslagspunkt på 10 g CO2 per km for å begynne å betale CO2-komponent.
  • NOX-komponent: 150 kroner per milligram per kilometer
  • Vektkomponent: nytt trinn over 2000 kg på 500 kroner

CO2-avgiften foreslås økt med 10 prosent årlig fram til 2030, med unntak for bensin og diesel, der avgiften skal økes med 5 prosent årlig fram til 2025.

Se oversikt over alle avgiftene.

Kalkulator for sammenligning

Her kan du beregne hvordan resultatet blir for deg med Arbeiderpartiets forslag.

I kalkulatoren legger du først inn lønnsinntekten.

Kapitalinntekter og fradrag har egentlig ingen betydning (unntatt på svært lave inntekter) for sammenligningen. Minstefradraget blir beregnet automatisk.

Du må legge inn dagens reisefradrag og fagforeningsfradrag fordi maksimalgrensene er endret, og gir da en endringseffekt.

Til slutt legger du inn postene for skattemessig formue, og hvor mye av formuen som det gis verdsettelsesrabatt på (som aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, driftsmidler ol).

Kalkulatoren beregner da hvor mye skatt du får med begge forslagene.

Skatte-sammenligning
Lønnsinntekt    
Rente og kapitalinntekter    
Fradrag (ikke minstefradrag)    
Fagforeningskontingent    
Reisefradrag    
Skattemessig formue    
Av dette aksje, aksjefond, driftsmidler ol    
       
Skatteberegning: AP I dag  
Trygdeavgift  
Skatt på alminnelig inntekt  
Trinnskatt  
Formuesskatt  
Sum skatt  
Forskjell mellom dagens modell og AP  

 

Endringer etter inntekt og formue

I denne oversikten sammenligner vi først bare forskjellige nivåer av lønnsinntekter, ingen andre tillegg eller fradrag. Minustall betyr skattelette med AP's modell.

Med en inntekt på 600.000 kroner vil skatten bli 19.996 kroner mindre med AP's modell. Ved en lønn på 699.000 vil skatten være lik mellom de to alternative modellene med disse forutsetningene. Med 800.000 kroner i inntekt vil skatten gå opp med 2.527 kroner i AP's forslag.

Lønn Endring
100 000 -1 914
200 000 -2 584
300 000 -1 396
400 000 -1 596
500 000 -1 796
600 000 -1 996
700 000 27
800 000 2 527
900 000 5 027
1 000 000 7 527
2 000 000 26 414

Endringen i formuesskatten

På grunn av økningen i fribeløpet vil AP's modell gi lavere formuesskatt med en skattemessig formue på 2 millioner kroner, selv om skattesatsen økes fra 0,85 til 1,1 prosent. Vi ser at når formuesgrunnlaget er 3 millioner kroner, vil dagens modell gi lavere formuesskatt.

Vi har også sett på forskjellene når vi har forutsatt at halvparten av formuen er i objekter som gir verdsettelsesrabatt. Da vil forskjellen øke mellom dagens modell og AP's modell, siden dagens modell vil ha en høyere verdsettelsesrabatt.

Formue AP Reg. Forskjell
1 600 000 0 0 0
2 000 000 3 300 3 400 950
3 000 000 14 300 11 900 -2 400
5 000 000 36 300 28 900 -7 400
10 000 000 91 300 71 400 -19 900
Når halvparten er med verdsettelsesrabatt
2 000 000 1 100 1 275 175
3 000 000 11 000 8 288 -2 712
5 000 000 30 800 22 313 -8 487
10 000 000 80 300 57 375 -22 925

Her er det ikke tatt hensyn til tilordning av gjeld, uten at det på noen måte vil endre noe særlig på tallene.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Eksterne sider:

Her kan du se Arbeiderpartiets skattemodell i sin helhet.

Her kan du se SVs skattemodell i sin helhet

Her kan du se Rødts skattemodell i sin helhet