I forbindelse med verdsettelsesrabatten på enkelte formueobjekter kan ikke all gjeld trekkes fra.

Det er en rekke aktiva som fra 2017 får en verdsettelsesrabatt på 10 prosent. Denne er økt til 20 prosent i 2018.

Verdsettelsesrabatten gjelder for

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Les mer om verdsettelsesrabatt.

Gjelden som blir tilordnet disse aktivaene skal også reduseres med 10 prosent. Da skal gjelden fordeles mellom aktivaene som ikke har verdsettelsesrabatt, og de med. Denne fordelingen skal skje etter markedsverdien. Det betyr at bolig og fritidseiendommer i denne beregningen skal settes til markedspris.

Eksempel på tilordning av gjeld

Her har vi satt opp et eksempel på hvordan tilordningen av gjelden slår ut.

I dette eksemplet har aksjefond og aksjer verdsettelsesrabatt. Andelen av disse to aktivaene er på 12,4 prosent. Betydningen for gjelden er at 37.113 kroner ikke kan trekkes fra i formuesligningen. Effekten på formuesskatten er at den øker med 315 kroner.

I 2018 vil 74.226 kroner ikke kunne trekkes fra. Økningen i formuesskatten blir da 630 kroner.

Plassering Markedsverdi Ligningsverdi
Bankinnskudd 500 000 500 000
Aksjefond 1 000 000 900 000
Aksjer 200 000 180 000
Bolig 8 000 000 2 000 000
Sum formue 9 700 000 3 580 000
Andel med verdsettelsesrabatt 12,4%
Gjeld 3 000 000 2 962 887
Justert formuesverdsettelse 9 700 000 3 617 113
Ikke fradragsberettiget gjeld 37 113
Effekt på formuesskatt 315

 

Se også:

Verdsettelsesrabatten i formue

Aksjesparekonto

Aksjebeskatning