Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Sjekk disse punktene for hva du kan gjøre for å redusere skatten før nyttår.

Det er en rekke tips og råd om hvordan du kan spare skatt før årsskiftet. Men det er ikke alle som er like interessante. Her tar vi en gjennomgang av dem.

BSU

Har du muligheten bør du spare i BSU (BoligSparing for Ungdom). Dette er den sparemåten som gir deg høyest avkastning. 

Er du under 34 år kan du sette av inntil 27.500 kroner hvert år (totalt 300.000 kroner) med 20 prosent skattefradrag. Setter du av full kvote i år, reduserer du skatten med 5.500 kroner. Et annet moment er at renten på denne kontotypen ligger godt over andre innskuddsrenter.

Pass på at du har tjent nok til å få skattefradraget. Du må ha en lønnsinntekt på 74.650 kroner før du får full utnyttelse av fradraget, det vil si at du betaler nok skatt.

Gaver og forskudd på arv - spar formuesskatt

Skal du likevel gi gaver kan det lønne seg å gi bort pengene før nyttår, for eksempel i form av forskudd på arv. Du må være i formuesskatteposisjon skal du spare formuesskatt på dette.

Hvis du er det, sparer 0,95 prosent av beløpet i formuesskatt ved å gjøre dette før årsskiftet. Grensen for å betale formuesskatt er 1,7 millioner kroner for ugifte, og 3,4 millioner kroner for ektefeller samlet.

Hvis du gir bort 100.000 kroner sparer du 950 kroner i formuesskatt. Det er ennå god tid til å gjennomføre dette.

Husk at barn må være over 17 år før de lignes særskilt for egen formue. For barn som skal, eller er i ferd med å studere kan en slik gave medføre at de mister studiestipend. Les mer om dette i Reduksjon av studielån og stipend.

Gaver til organisasjoner

Du kan gi gaver til frivillige organisasjoner og vitenskapelig forskning. Effekten av fradraget er at staten er med på å betale gaven, siden skattebesparelsen er 22 prosent av beløpet.

For 2022 er fradragsgrensen for slike gaver 25.000 kroner (ned fra 50.000 kroner i 2021). Fradragsverdien er da opp til 5.500 kroner.

Dette er det ennå god tid til å gjennomføre. Pass på at mottakeren har fått navn og fødselsnummer, ellers vil du ikke få fradrag for gaven.

Aksjer / aksjegevinst med gevinst inne

Skatt på aksjegevinster vil bli høyere til neste år. Det vil gå opp fra 35,20 prosent til 37,84 prosent, en økning på 2,64 prosentpoeng.

Hvis du for eksempel har en skattepliktig gevinst inne på 100.000 kroner, vil skatten i år være 35.200 kroner, neste år 37.840 kroner. Men dette gir et stort tap ved at du ikke får avkastning på det skattebeløpet du må betale. Hvis du har tenkt å sitte på disse aksjene/aksjefondene i mange år vil ikke dette lønne seg.

Men hvis spørsmålet er å selge rett før eller rett etter årsskiftet, kan du selge før årsskiftet. 

Det er også et annet problem ved at hvis du selger og kjøper på samme dag, vil skattemydighetene kunne se bort fra denne transaksjonen, siden den utelukkende har vært gjort for å spare skatt.

Aksjer / aksjefond med tap

Ved å fremskynde å selge aksjene eller aksjefondene du har et latent tap på, sparer du 35,20 prosent av tapet i skatt. Men dette tapet ville du kunne fått et år senere. Den egentlige fordelen er derfor bare at du fremskynder tapsfradraget, og kan få renter på det beløpet du utsetter i skatt.

Taper du for eksempel 10.000 kroner får du 3.520 i skattebesparelse. Får du dette beløpet ett år tidligere, og setter det inn på en konto til 2 prosent rente, får du 60 kroner i rente.

Aksjer og aksjefond som ligger innenfor en aksjesparekonto vil du ikke få skattefradrag for, eller gevinstskatt. Dette skjer først når aksesparekontoen selges, eller deler av den.

I år er det spesielt uaktuelt å gjøre dette fordi skatten øker til neste år.

Invester i oppstartsbedrift

Du kan trekke fra en aksjeinvestering i oppstartsselskaper. Fradraget trekkes fra i den alminnelige inntekten. Det gir en fradragseffekt på 22 prosent i 2022.

Det investerte beløpet må ligge mellom 30.000 kroner og 1 million kroner. Fradragseffekten ligger dermed mellom 6.600 kroner og 220.000 kroner.

Her kan du lese mer om kravene.

Utsettelse av lønnsutbetalinger

Noen typer lønnsutbetalinger kan være mulig å skyve på til etter nyttår. Dette kan blant annet gjelde bonuser, provisjoner og overtid.

Du kan tjene på dette hvis utbetalingen i 2022 blir beskattet på trinn tre i trinnskatten, men blir beskattet i trinn 2 i 2023. Satsen for tredje trinn i trinnskatten er 13,4 prosent i både 2022 og 2023. Den slår i 2022 inn ved 643.800 kroner, i 2023 ved 642.950 kroner. Trinn 4 gir bare 3 prosent ekstra trinnskatt, og har dermed mindre effekt. Innslagspunktet her er 962.200 kroner i 2022. 926.800 kroner i 2023.

Kjøp av eiendom

Dette får du ikke gjort noe med nå. Å kjøpe en bolig for utleie av skattemessige årsaker er uansett helt feil. Formuesfordelen er så liten av dette har minimal betydning for beregning av lønnsomheten. Så uansett har ikke årsskiftet noen betydning for denne vurderingen.

Les mer om å kjøpe utleieleilighet. Du kan også bruke utleieleilighetskalkulatoren for å gjøre lønnsomhetsberegninger av en slik investering.

Selv om formuesfordelene på kjøp av bolig du skal bo i og fritidsbolig er høyere (formuesrabatt på 75 prosent i snitt), skal ikke formuesskatten ved årsskiftet tillegges noen betydning. Kun i de få tilfellene der du kan fremskynde kontraktsskrivingen til før nyttår, men selger har gjerne motsatt interesse i et slikt tilfelle.

Pensjonssparing

De nye reglene for Individuell pensjonssparing (IPS) har gjort denne sparemåten vesentlig bedre. Du kan sette av inntil 15.000 kroner. Dette gjør at du utsetter (ikke sparer) inntil 3.300 kroner i skatt. Dette blir nå beskattet som alminnelig inntekt (samme fradragssats som inntektskatt) når den kommer til utbetaling. Tidligere ble den beskattet som pensjon når den kom til utbetaling. Midler stående i IPS tas ikke med i beregningen av formuesskatt.

Ved det maksimale sparebeløpet på 15.000 kroner, sparer du 142 kroner per år i formuesskatt.

For selvstendig næringsdrivende kan det være et godt spareprodukt, men det krever at personinntekten er over 7,1 G for at det skal lønne seg. Fristen for dette er ikke årsskiftet, men 30. mai.

Les mer om lønnsomheten av individuell pensjonssparing.

Firmabil

Det kan lønne seg å fremskynde anskaffelsen av firmabilen til før årsskiftet. Dette gjelder hvis du skal eie firmabilen i mer enn tre år. Det er alderen på firmabilen ved årsskiftet som avgjør størrelsen på verdigrunnlaget på firmabil.

Hvis bilen er fire år eller mer, får du en rabatt på 25 prosent på verdigrunnlaget. Har bilen en verdi på 400.000 kroner, reduseres denne til 300.000 kroner. Resultatet er at du får lavere skatt på firmabilen det fjerde året. Med en bil til 400.000 kroner, gir dette nærmere 9.000 kroner i lavere skatt på firmabilen fra det fjerde året. Men denne fordelen gjelder bare for ett år.

Det lønner seg egentlig å gjøre dette fra starten av desember, fordi du blir skattlagt for en måned, selv om du får firmabilen i slutten av desember.

Du kan regne ut hvilken gevinst du får av dette ved å bruke firmabilskattkalkulatoren.

Fyll opp frikortet 

Hvis du ikke har fylt opp frikortet på 65.000 kroner, kan du tjene flere skattefrie kroner. Tjener du mer enn dette påvirker ikke dette skatten for de første 65.000. Tjener du over dette vil marginalskatten være 25 prosent.

Skattefrie utbetalinger

Du kan tjene opp til 6.000 kroner for småjobber for andre privatpersoner, og skattefrie organisasjoner. Har du for eksempel en jobb i gang, gjelder det å sluttføre dette før årsskiftet. Fra bedrifter er grensen 1000 kroner.

Dette har ingen betydning hvis du likevel ikke har fylt opp frikortet. Da vil dette likevel være skattefritt.

Leie ut hytta

Man kan leie ut hytta for inntil 10.000 kroner skattefritt. Over dette skattlegges du for 85 prosent av leieinntektene. Har du ikke brukt årets kvote kan du leie ut i jula.

Men det er vel ikke selve skattefriheten som er det viktigste, det er selve leieinntektene. Skatten på inntekter utover de 10.000 er i praksis på bare 20,4 prosent, slik at selve skattefriheten kan vi si er på 20,4 prosent av det du kan leie den ut for.

Her kan du beregne skatten du får på utleieinntektene fra hytta.

Kjøp bil

Bilens formuesverdi er 75 prosent av listeprisen (nybilprisen). Du sparer da 0,24 prosent i formuesskatt, hvis du er i en slik posisjon. For en bil til 400.000 kroner gir dette en besparelse på 950 kroner.

På grunn av avgiftsomlegginger vil det være noen biler det lønner seg å kjøpe før årsskiftet.

Meld deg inn i fagforening

Medlemmer i landsdekkende fagforeninger kan trekke fra inntil 5.700 kroner i kontingent. Men det er vel ingen som melder seg inn på slutten av året for å betale full årskontingent.

Nytt skattekort

Å få et nytt og riktigere skattekort er greit nok, men det har ingenting med å spare skatt å gjøre.

 

Kalkulatorer:

Skatteberegning 2023
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2023. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2022
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2022. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Pensjonsskattekalkulator 2023
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2023.

Pensjonsskattekalkulator 2022
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2022.

Aksjebeskatningskalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye skatt du får på årets aksjeresultat.

IPS-kalkulator
Kalkulatoren beregner om det er lønnsomt å spare i egen pensjonsforsikring.

Firmabilskattkalkulator
Viser hvor høy inntekt du får av firmabilen og hvilken skatt det medfører. Kalkulatoren tar hensyn til din marginalskatt.