Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et ektepar der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i skattemeldingen. For at dette skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan det være 23 prosent (22 prosent i 2019) av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 23 prosent i 2018, 22 prosent i 2019. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen beregnes på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 29.950 kroner i 2018, 30.000 kroner i 2019. Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 193.250 kroner i 2018, 198.200 kroner i 2019. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 29.950 kroner i 2018 (30.000 kroner i 2019). Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under 193.250 kroner (198.200 kroner i 2019) får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 8.990 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 37.450 kroner (8.990 kroner delt på 0,23). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 2.550 kroner, skatten på dette vil være 23 prosent i begge skattemeldinger.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 20.960 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 29.950 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 8.990 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2018.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 270 000 160 000 270 000 160 000
Kapitalinntekt 40 000 0 0 40 000
Minstefradrag 83 000 49 600 83 000 49 600
Alminnelig inntekt 227 000 110 400 187 000 150 400
Skatt før skattefradraget 55 411 20 960 46 211 30 160
Skattefradrag 18 207 20 960 18 207 29 950
Skatt 37 204 0 28 004 210
Samlet skatt 37 204 28 214

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 9.200 kroner (23 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Eksemplet gjelder for skatteåret 2018.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 270 000 160 000 270 000 160 000
Renteutgift 0 40 000 40 000 0
Minstefradrag 83 000 49 600 83 000 49 600
Alminnelig inntekt 187 000 70 400 147 000 113 600
Skatt før skattefradraget 46 211 11 760 37 001 20 960
Skattefradrag 18 207 11 760 18 207 20 960
Skatt 28 004 0 18 804 0
Samlet skatt begge 28 004 18 804

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.