Mange pensjonister kan spare skatt ved å endre fordelingen av renteinntekter og renteutgifter.

For et ektepar der enten én eller begge er pensjonister, kan det lønne seg å rette fordelingen som er satt opp i skattemeldingen. For at dette skal lønne seg må den ene pensjonisten ha en lav inntekt. Her kan 22 prosent av det beløpet som overføres bli ren gevinst. 

For de fleste i denne gruppen er det nok en endring av fordelingen av renteinntekter som er aktuelt, men også rentefradragsfordelingen kan gi spart skatt. På renteinntekter er det den med lav pensjonsinntekt som kan få lavere skatt, motsatt hvis det er fradrag.

For vanlige lønnsmottakere (begge er lønnsmottakere) vil det sjeldent være noe å tjene på å endre fordelingen. Grunnen til det er at fradragseffekten, eller beskatningen ligger flatt på 22 prosent i 2020 og 2021. For pensjonister er det annerledes siden beskatningen beregnes på en annen måte enn for lønnsmottakere.

Her kan du lese hva du har rett til å fordele fritt mellom ektefeller.

Derfor kan det lønne seg å fordele annerledes

Grunnen til at du sparer penger på en annen fordeling er at pensjonister får et direkte skattefradrag på inntil 32.330 kroner i 2020. Dette fradraget trappes ned når inntekten er over 204.150 kroner i 2020. På pensjonsinntekter under dette vil skattefradraget tilsvare den skatten du «egentlig» skulle ha betalt, slik at skatten blir null. Med inntekt menes det her nettoinntekten (alminnelig inntekt). Dette er inntekten etter fradrag som minstefradrag, og alle andre fradrag.

Les: 38 tips som kan kutte skatten din

Det vil derfor lønne seg å «fylle opp» med kapitalinntekter slik at skatten før skattefradraget kommer opp i 32.330 kroner i 2020. Disse kapitalinntektene vil være skattefrie.

For fradrag er det riktig å overføre dem fra den som har lav pensjonsinntekt, til den som har høy. De som har en pensjonsinntekt på under  204.150 kroner i 2020 får ingen skattemessig nytte av fradraget.

For å se om du sparer skatt på en annen fordeling kan du bruke pensjonskattekalkulatoren.

Eksempel fordeling av kapitalinntekt

I dette eksemplet har person 2 en såpass lav pensjonsinntekt at skatten er null. Renteinntektene er ført på person 1 som har høyest pensjonsinntekt.

I «Ny fordeling» er hele renteinntekten på 40.000 kroner overført fra person 1 til person 2. Da blir den samlede skatten 8.800 kroner lavere. Det hadde holdt å overføre 36.204 kroner (7.965 kroner delt på 0,22). Men det har ingen betydning om du overfører de resterende 3.796 kronene, skatten på dette vil være 22 prosent i begge skattemeldinger.

Av eksemplet ser du at skatt før skattefradraget for Person 2 er 23.190 kroner. Renteinntektene blir da i praksis skattefrie til skatten er kommet opp i 32.330 kroner. Forskjellene mellom de to beløpene er da de nevnte 8.800 kroner.

Dette eksemplet gjelder for skatteåret 2020.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Opprinnelig fordeling Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 290 000 170 000 290 000 170 000
Kapitalinntekt 40 000 0 0 40 000
Minstefradrag 87 450 52 700 87 450 52 700
Alminnelig inntekt 226 300 117 300 202 550 157 300
Skatt før skattefradraget 59 756 23 190 50 956 31 990
Skattefradrag 17 993 32 190 17 993 31 990
Skatt 41 763 0 32 963 0
Samlet skatt 41 763 32 963

Eksempel på fordeling av fradrag

I dette eksemplet er utgangspunktet at den med lavest pensjon også har hele rentefradraget på 40.000 kroner. Her vil skattebesparelsen på å overføre renteutgiftene være på 8.800 kroner (22 prosent av 40.000 kroner). Årsaken er at den med lav pensjon i dette tilfellet ikke får noen som helst effekt av rentefradraget, mens den som har den høye pensjonen får full effekt.

I dette tilfellet vil det altså være nødvendig å overføre hele rentefradraget.

Eksemplet gjelder for skatteåret 2020.

Opprinnelig fordeling Ny fordeling
Person 1 Person 2 Person 1 Person 2
Pensjonsinntekt 290 000 170 000 290 000 170 000
Renteutgift 0 40 000 40 000 0
Minstefradrag 87 450 52 700 87 450 52 700
Alminnelig inntekt 202 550 77 300 162 550 117 300
Skatt før skattefradraget 50 956 14 390 42 156 23 190
Skattefradrag 17 993 14 390 17 993 23 190
Skatt 32 963 0 24 163 0
Samlet skatt begge 32 963 24 163

 

Se også:

Slik beregnes skatten for pensjonister

Fordeling av inntekt og fradrag

Marginalskatt for pensjonister

Skatteprosenter på pensjonsinntekt

Kalkulatorer:

 

Pensjonsskattekalkulator 2020
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2020.

Pensjonsskattekalkulator 2021
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.