Du kan tape penger, dersom du ikke sørger for at alle tallene i skattemeldingen stemmer.

Det er all grunn til å gå grundig gjennom skattemeldingen før den endelig leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i skattemeldingen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter.

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 240 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.200 kroner.

Les: 40 tips som kan kutte skatten din

Les: Alt du trenger til skattemeldingen

Første pulje med skatteoppgjør er klar 27. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.

Endringer i forhold til forårets skattemelding (skatteåret 2016)

Endinger i selve skattemeldingen

Post 5.0 er fjernet.

I denne kunne du legge inn tilleggsopplysninger. Det er i stedet lagt inn enda flere poster i skattemeldingen, slik at det stort sett alltid skal være en post som passer å bruke for tilleggsopplysningene. Det er i tillegg mulig å legge ved et vedlegg.

Skatt på alminnelig inntekt reduseres

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra. Satsen reduseres fra 25 til 24 prosent. Det betyr at skatt på avkastning i aksjefond, bank, etc får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Trinnskatten økes

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

På grunn av at skatten på alminnelig inntekt ble satt ned, økes trinnskatten.

Dette er satsene i 2016 og 2017.

2016 2017
Trinnene Sats Trinnene Sats
159 800 0,44% 164 100 0,93%
224 900 1,70% 230 950 2,41%
565 400 10,70% 580 650 11,52%
909 500 13,70% 934 050 14,52%

Les mer om trinnskatt.

Ligningsverdier

Ligningsverdien på sekundærboliger økes fra 80 til 90 prosent av beregnet markedsverdi. Primærboliger (den du bor i selv) skal det fortsatt være 25 prosent av markedsverdi. Men markedsverdien endres i takt med prisendringen på boliger. Hytter er ikke endret. Les mer om ligningsverdi og fastsettelsen av den.

Formuesverdien for fritidseiendommer skal ikke oppjusteres.

Oppjustering av aksjeinntekt/-tap

Gevinster og tap for aksjer inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt der skattesatsen er 24 prosent. I 2016 ble inntekter på aksjer oppjustert med 1,15 prosent. I 2017 blir disse inntektene oppjustert med en faktor på 1,24. Effektiv skattesats økes derfor fra 28,75 prosent i 2016 til 29,76 prosent i 2017. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. 

I skattemeldingen vises beløpet før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer.

Les mer om aksjebeskatning.

Rabatt i formuesverdier

Fra og med 2017 gis det en verdsettelsesrabatt i en del formuesobjekter. I stedet for at de verdsettes til 100 prosent gis det et fradrag på 10 prosent.

Dette gjelder for disse formuesobjektene:

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Les mer om verdsettelsesrabatten.

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettelsesrabatt, skal også settes med 10 prosent. Dette betyr at hvis du ikke har noe gjeld blir besparelsen på 10 prosent. Hadde du bare hatt formuesobjekter som har rabatt ville hele gjelden blitt tilordnet, og dermed ville nullet ut formuesrabatten.

Les mer om tilordning av gjeld.

Andre endringer:

Den skattefrie satsen for kjøregodtgjørelse (inntil 10.00 km) settes ned fra 3,80 kroner til 3,50 kroner per km. Selve satsen opprettholdes på samme nivå, men de siste 30 ørene er skattepliktig som lønn. Med 10.000 km i yrkeskjøring vil dette gi et inntektspåslag på 3.000 kroner.

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra 25.000 kroner til 30.000 kroner.

I formuesskatten har bunnfradraget økt fra 1,4 millioner kroner til 1,48 millioner kroner. Ektefeller har tilsammen dobbel kvote. Satsen er uendret på 0,85 prosent av netto formue.

reisefradraget har bunnfradraget økt fra 22.000 kroner til 22.350 kroner. Du må altså ha et reisefradrag på over 22.350 kroner før du får noe fradrag. Fradraget er økt fra 1,50 til 1,56 kroner per kilometer til jobben opp til 50.000 km. På det overskytende har fradraget øt fra 0,70 kroner til 0,76 kroner per km. Det er en øvre grense på 75.000 km, noe som gjør at maksimalt reisefradrag er 75.000 kroner. Beregn reisefradraget ditt her.

For minstefradraget har det bare vært en økning av det maksimale fradraget i samsvar med lønnsutviklingen. For lønnsmottakere er det maksimale minstefradraget 91.450 kroner, for pensjonister 73.600 kroner.

Du kan delegere myndighet til å gjøre endringer og sende inn skattemeldingen. Delegering av rettigheter gjør du i Altinn. Tidligere har det bare vært mulig å la andre se på den, men ikke endre.

Her må det ofte gjøres endringer i skattemeldingen

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i skattemeldingen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i skattemeldingen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.

Hus også at den totale fradragsrammen avhenger av antall barn under 12 år. Selv om du ikke har utgifter på den ene, spiller ikke dette noen rolle for denne rammen.

Les mer om foreldrefradrag.

Lønn
Sjekk at alle lønnsoppgaver er korrekte. Har du flere, sjekk at alle er med i skattemeldingen. Spesielt hvis du har mange små.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb. For å få et fradrag må du ha en avstand tur/retur på 64 kilometer.

Les: Dette har du krav på av reisefradrag

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i skattemeldingen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i skattemeldingen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt under 53.150 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister. Den kan lønne seg at den som har lav pensjonsinntekt overfører renteinntekter. Motsatt kan det lønne seg for den med lav inntekt å ikke ha renteutgifter. Hvis ikke inntekten er lav nok, vil ikke denne overføringen ha betydning, da blir effekten av fradraget på 24 prosent av fradragsbeløpet.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Samboere
Hvis samboere har feil fordeling av rentene kan dette ordnes med en rentefordelingsavtale. I mange tilfeller vil det være naturlig med en 50/50 fordeling, men det kan også avtales andre fordelinger.

Hvis den ene av samboeren har fått hele fradraget er det en annen mulighet. Da kan skattebesparelsen som den andre samboeren skulle hatt betales av samboeren som har mottatt fradraget. Hvis totalt fradrag er 20.000 kroner, og den andre skulle hatt 10.000 kroner av dette, er tapt skattebesparelse 24 prosent av dette. Det betyr at samboeren betaler 2.400 kroner til den andre. For 2017 er det alltid 24 prosent av det fradragsbeløpet som den andre samboeren skulle hatt. For 2018 går dette ned til 23 prosent.

Slik retter du feil

Skattemeldingen kan både leveres på papir og elektronisk.

Dersom du skal gjøre endringer, er det naturlig nok litt forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvordan du skal levere.

Hvis du ikke vet hvilket postnummer som er riktig, finner du dette i Finn post.

Nett:

Skal du endre eller tilføye noe i Altinn, kan du enten trykk direkte på posten eller trykke på «Endre» til høyre. Da kommer du inn på posten, og får også opp underpostene. Det er også mulig å legge til poster.

Inne på posten kan du trykke på «Endre», og du får opp et felt som du kan skrive inn riktig tall i. Det riktige tallet vil dermed komme opp under kolonnen «Rettet til».

Når du mener at alle tall stemmer, klikker du på «Start innsending». Husk også at du kan endre og levere skattemeldingen flere ganger før den endelige fristen 30. april. Det er den sist innleverte som gjelder.

Du har også mulighet til å legge ved vedlegg når du leverer elektronisk. Bare klikk på fanen «Vedlegg», når du er inne på skattemeldingen din.

Papir:

Hvis du leverer på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

På papir setter du rett og slett en strek over det forhåndsutfylte tallet, og fører opp det riktige beløp i kolonnen «rettet til».

Hvis det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt, fyller du inn dette under posten «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Her må du også finne hvilket nummer den aktuelle posten har, se Finn post.

Skattemeldingen kan sendes til denne adressen:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

Flere opplysninger

Dersom du har ytterligere opplysninger som du mener er viktig å gi til Skatteetaten, kan du gjøre det i skattemeldingens post 5.0, «Tilleggsopplysninger».

Du må også passe på at du endrer eller gjør tilføyelser på riktig post. Dette kan du finne ut ved å se i Finn post.

 

Se også:

40 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Bruk Smarte Pengers skattekalkulatorer

Skatteberegning 2017
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2017. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2017
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2017
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2017.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2087.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2018
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.