Du kan tape penger dersom du ikke sørger for at alle tallene i skattemeldingen stemmer.

Det er all grunn til å gå grundig gjennom skattemeldingen før den endelig leveringsfristen 30. april. Det kan være fradrag som du har rett til som ikke er først opp i skattemeldingen. Du må også sjekke at alle inntektene er kommet med, dette gjelder spesielt hvis du har mange andre småinntekter.

Tapet på å ikke føre opp fradrag er 230 kroner per tusenlapp. Glemmer du å føre opp et fradrag på 5.000 kroner taper du dermed 1.150 kroner.

Les: 38 tips som kan kutte skatten din

Les: Alt du trenger til skattemeldingen

Første pulje med skatteoppgjør er klar 20. juni. Neste mulighet er 2. august, deretter blir det løpende oppgjør frem til 23. oktober.

Endringer i forhold til fjorårets skattemelding (skatteåret 2017)

Skatt på alminnelig inntekt reduseres

Skatt på alminnelig inntekt er skatten du betaler av inntekten etter at alle fradragene er trukket fra. Satsen reduseres fra 24 prosent i 2017 til 23 prosent i 2018. Det betyr at skatt på renter får redusert skatt. Motsatt betyr det at rentefradraget får mindre effekt.

Trinnskatten økes

Trinnskatten er en bruttoskatt. Det vil si at fradragene ikke har noen betydning for størrelsen på den.

På grunn av at skatten på alminnelig inntekt ble satt ned, økes trinnskatten.

Dette er satsene i 2017 og 2018.

2017 2018
Trinnene Sats Trinnene Sats
164 100 0,93% 169 000 1,40%
230 950 2,41% 237 900 3,30%
580 650 11,52% 598 050 12,40%
934 050 14,52% 962 050 15,40%

Les mer om trinnskatt.

Oppjustering av inntekt/tap fra aksjer/aksjefond

Gevinster og tap for aksjer inngår i grunnlaget for alminnelig inntekt der skattesatsen er 23 prosent. I 2017 ble inntekter på aksjer og aksjefond oppjustert med en faktor på 1,24. I 2018 blir disse inntektene oppjustert med en faktor på 1,33. Effektiv skattesats økes derfor fra 29,76 prosent i 2017 til 30,59 prosent i 2018. Tilsvarende oppjusteres tap ved realisasjon. 

I skattemeldingen vises beløpet før oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer.

Les mer om aksjebeskatning.

Rabatt i formuesverdier

Fra og med 2017 har det vært gitt en verdsettelsesrabatt i en del formuesobjekter. I stedet for at de verdsettes til 100 prosent gis det et fradrag på 20 prosent for skatteåret 2018. Dette er en økning på 10 prosentpoeng i 2017.

Dette gjelder for disse formuesobjektene:

  • Aksjefond
  • Aksjer som er børsnotert
  • Aksjer som ikke er børsnotert
  • Andeler i deltakerlignede selskap
  • Driftsmidler
  • Egenkapitalbevis
  • Næringseiendom
  • Sekundærboliger

Les mer om verdsettelsesrabatten.

Les mer om formuesskatten.

Tilordning av gjeld

Den forholdsmessige gjelden som kan tilordnes aktiva med verdsettelsesrabatt, skal også settes med 20 prosent (opp fra 10 prosent i 2017). Dette betyr at hvis du ikke har noe gjeld blir besparelsen på 20 prosent. Hadde du bare hatt formuesobjekter som har rabatt ville hele gjelden blitt tilordnet, og dermed ville nullet ut formuesrabatten.

Les mer om tilordning av gjeld.

Kortidsutleie av bolig

Her er det nye regler gjeldende fra 2018. Hvis du leier ut egen bolig i mindre enn 30 dager er 10.000 kroner skattefritt, av det overskytende regnes 85 prosent som skattepliktig inntekt. Overskuddet beskattes med en sats på 23 prosent.

Det er laget en egen post i skattemeldingen for dette (post 2.8.6 Skattepliktig inntekt ved kortidsutleie av egen bolig).

Les mer om kortidsutleie i egen bolig.

Andre endringer:

Fradraget for gaver til frivillige organisasjoner er økt fra 30.000 kroner til 40.000 kroner.

reisefradraget har bunnfradraget økt fra 22.000 kroner til 22.350 kroner. Du må altså ha et reisefradrag på over 22.350 kroner før du får noe fradrag. Fradraget er er det samme med 1,56 kroner per kilometer til jobben opp til 50.000 km. På det overskytende har fradraget 0,76 kroner per km. Beregn reisefradraget ditt her.

Minstefradraget økes fra 44 til 45 prosent av lønnsinntekten. Det maksimale fradraget i samsvar med lønnsutviklingen fra 94.750 kroner i 2017 til 97.610 kroner i 2018. For pensjonister er minstefradraget det samme med 31 prosent av pensjonsinntekten. Det maksimale fradraget øker fra 81.200 kroner til 83.000 kroner.

Her må det ofte gjøres endringer i skattemeldingen

Det er en del poster som det gjøres flere endringer på enn andre. Her er de viktigste postene for dette.

Bil
Har du kjøpt eller solgt bil før årsskiftet må du passe på at disse endringene er med i skattemeldingen. Sjekk også om bilens verdi er lavere enn den standardverdsettelsen som brukes i skattemeldingen.

Foreldrefradrag
Hvis du leverer i barnehage og kjører en omvei, kan du trekke fra dette i foreldrefradraget. Dette må du passe på selv å føre opp.

Du kan også trekke fra kostnader til fritidsordning for barn i idrettsforeninger og lignende. For at dette skal godkjennes må tilbudet være rett etter skoletid, senest kl. 17.00. Det må være åpent for alle barn mellom 5 og 11 år.

Hus også at den totale fradragsrammen avhenger av antall barn under 12 år. Selv om du ikke har utgifter på den ene, spiller ikke dette noen rolle for denne rammen.

Les mer om foreldrefradrag.

Lønn
Sjekk at alle lønnsoppgaver er korrekte. Har du flere, sjekk at alle er med i skattemeldingen. Spesielt hvis du har mange små.

Reisefradraget
Dette må blant annet endres når du har skiftet jobb. For å få et fradrag må du ha en avstand tur/retur på 64 kilometer.

Les: Dette har du krav på av reisefradrag

Renter (inntekt og fradrag)
Renter kan blant annet bli feil, fordi samboere ønsker å fordele rentene mellom seg på annen måte enn det som er ført opp i skattemeldingen. Det kan også være mellom lån mellom familiemedlemmer som må inn i skattemeldingen.

Ektefeller som er gift kan fritt fordele renteinntekter og renteutgifter mellom seg. Dette har bare betydning hvis den ene av ektefellene har en nettoinntekt på under 54.750 kroner. Da kan det lønne seg å føre over eventuelle rentefradrag over på den som tjener mest.

Det kan også være lønnsomt å føre over renter der én eller begge er pensjonister. Den kan lønne seg at den som har lav pensjonsinntekt overfører renteinntekter. Motsatt kan det lønne seg for den med lav inntekt å ikke ha renteutgifter. Hvis ikke inntekten er lav nok, vil ikke denne overføringen ha betydning, da blir effekten av fradraget på 23 prosent av fradragsbeløpet.

Les: Mange pensjonister kan enkelt spare skatt

Samboere
Hvis samboere har feil fordeling av rentene kan dette ordnes med en rentefordelingsavtale. I mange tilfeller vil det være naturlig med en 50/50 fordeling, men det kan også avtales andre fordelinger.

Hvis den ene av samboeren har fått hele fradraget er det en annen mulighet. Da kan skattebesparelsen som den andre samboeren skulle hatt betales av samboeren som har mottatt fradraget. Hvis totalt fradrag er 20.000 kroner, og den andre skulle hatt 10.000 kroner av dette, er tapt skattebesparelse 23 prosent av dette. Det betyr at samboeren betaler 2.300 kroner til den andre. For 2018 er det alltid 23 prosent av det fradragsbeløpet som den andre samboeren skulle hatt. For 2019 går dette ned til 22 prosent.

Slik retter du feil

Skattemeldingen kan både leveres på papir og elektronisk.

Dersom du skal gjøre endringer, er det naturlig nok litt forskjellige fremgangsmåter avhengig av hvordan du skal levere.

Hvis du ikke vet hvilket postnummer som er riktig, finner du dette i Finn post.

Nett:

Skal du endre eller tilføye noe i Altinn, kan du enten trykk direkte på posten eller trykke på «Endre» til høyre. Da kommer du inn på posten, og får også opp underpostene. Det er også mulig å legge til poster.

Inne på posten kan du trykke på «Endre», og du får opp et felt som du kan skrive inn riktig tall i. Det riktige tallet vil dermed komme opp under kolonnen «Rettet til».

Når du mener at alle tall stemmer, klikker du på «Start innsending». Husk også at du kan endre og levere skattemeldingen flere ganger før den endelige fristen 30. april. Det er den sist innleverte som gjelder.

Du har også mulighet til å legge ved vedlegg når du leverer elektronisk. Bare klikk på fanen «Vedlegg», når du er inne på skattemeldingen din.

Papir:

Hvis du leverer på papir får du ikke skatteoppgjøret før tidligst i august.

På papir setter du rett og slett en strek over det forhåndsutfylte tallet, og fører opp det riktige beløp i kolonnen «rettet til».

Hvis det er inntekt, fradrag, formue eller gjeld som ikke er forhåndsutfylt, fyller du inn dette under posten «Beløp som ikke er forhåndsutfylt». Her må du også finne hvilket nummer den aktuelle posten har, se Finn post.

Skattemeldingen kan sendes til denne adressen:

Skatteetaten
Postboks 4305
8608 Mo i Rana

 

Se også:

40 tips som kan kutte skatten din

Alt du trenger til skattemeldingen

Bruk Smarte Pengers skattekalkulatorer

Skatteberegning 2018
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2018. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning 2019
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2019. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2018
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Skatteberegning for lønnsmottakere 2019
Enkel og rask skatteberegning for lønnsmottakere.

Pensjonsskattekalkulator 2018
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2018.

Pensjonsskattekalkulator 2019
Kalkulatoren beregner pensjonsskatten din for skatteåret 2019.

Pendlerkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor stor effekt du får av de ulike mulighetene for pendlerfradrag.

Skatte og avgiftsberegning 2019
Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler i skatter og avgifter. Alle typer blir tatt hensyn til i denne kalkulatoren.

Reisefradragskalkulator
Beregn hva du får i reisefradrag.