Med skattetrekk-kalkulatoren for 2021 kan du sjekke om skattetrekket du har er korrekt, eller om du er på vei mot en baksmell.

Skattetrekket for 2021 tar utgangspunkt i lønnen som ble rapportert i oktober 2020, eller opplysningene som gjelder i perioden januar til oktober. Det høyeste alternative av disse to blir valgt. Andre fradrag og formuesforhold korrigeres etter prognoser fra Finansdepartementet. Siden utskrivingen av skattekortene foregår i perioden oktober/november, er det prognosene på dette tidspunktet som legges til grunn.

Har det skjedd endringer etter dette kan det medføre at skattetrekket blir helt feil.

Hvis du har tabelltrekk og ikke prosenttrekk, kan du sjekke hvor mye du blir trukket i Skatteetatens Tabelltrekk for skattekort.

Det er kun hovedarbeidsgiver som skal bruke tabellkortet. Andre biarbeidsgivere skal bruke prosentkort. Tabellkortet er basert på forholdet mellom inntekt og fradrag. Tabellen skal redusere muligheten for at du betaler for lite eller for m ye i skatt.

Med et prosentkort brukes denne prosenten til å trekke skatt. Den tar ikke høyde for lavere eller høyere inntekt enn det som er oppgitt.

Grensen for ikke å betale skatt er økt fra 55.000 kroner til 60.000 kroner i 2021. Vil du ikke få høyere inntekt enn dette får du et frikort.

Hvis du tjener mer enn dette vil du betale 25 prosent i skatt på det overskytende innenfor et visst intervall.

Endringer

Dette er noen vanlige endringer som kan medføre endringer i skatteprosentene:

  • Endringer i inntektsforhold
  • Endringer i renteutgifter
  • Endringer i forsørgersituasjon /særfradrag på grunn av forsørgelse)
  • Endringer i barnehageutgifter (foreldrefradrag)
  • Arv, som kan medføre formuesskatt, lavere renteutgifter, høyere kapitalinntekter

Skattetrekk-kalkulatoren

For å gjøre et raskt overslag på hvordan du ligger an kan du bruke skattetrekk-kalkulatoren.

Denne kalkulatoren er laget for lønnsmottakere. Den forutsetter at du betaler skatten i løpet av 10,5 måneder. Det vil si at juli (feriepenger) er trekkfritt, og halvt skattetrekk i desember.

Her finner du du skattetrekk-kalkulatoren.

Legg først inn de forventede hovedtallene for inntekt, formue og fradrag for skatteåret 2021.

Deretter legger du inn hvor mye skatt du har betalt hittil i år, og i hvilken måned. Dette finner du på siste lønnsslipp. Kalkulatoren regner ut hvilken trekkprosent dette tilsvarer. Hvis du sjekker før du har betalt skatt, velger du alternativet "Ikke betalt" i stedet for en av månedsnavnene.

Du kan også finne disse tallene ved å gå inn på skatteetaten.no/min-side. Der kan du under "Inntekter og arbeidsforhold" finne hva som er betalt inn av lønn og skatt på deg.

Kalkulatoren viser deg så hvor mye skatt du skal betale for hele året ut fra hovedtallene du har lagt inn.

Til slutt vises skatteprosenten du skal ha for de resterende månedene av året. Hvis du allerede har betalt inn for mye skatt, viser kalkulatoren en minusprosent. Dette for å vise at du allerede har betalt inn for mye, men du kan i praksis ikke få minustrekk.

I skattekortet blir det ikke tatt med et fullt minstefradrag.  Dette blir oppført med 88 prosent av minstefradraget. Maksimalt minstefradrag er i 2021 på 106.750 kroner (46 prosent av lønn). I skattekortet blir da minstefradraget 93.940 kroner. Dette gir 2.818 kroner i høyere skatt. Det er en viktig grunn til at omtrent 75 prosent får igjen penger på skatten.

Eksempel på skattetrekk i starten av året

Hvis du justerer før den første skatteinnbetalingen i januar, blir endringene i skatteprosentene minst. 

I eksemplet under er det forutsatt at siste innbetalt skatt var i mars. Det er det lagt inn en årsinntekt på 600.000 kroner, og et fradrag på 20.000 kroner (i tillegg kommer minstefradraget). I de to eksemplene er det betalt inn 50.000 kroner og 35.000 kroner i skatt så langt i år (mars). Dette betyr at det er trukket 33,3 prosent og 23,3 prosent i skatt.

Ut fra inntekt og fradrag som er lagt inn ville korrekt trekkprosent vært 29,8 prosent.

Den som har betalt inn mye i skatt, kan sette ned trekkprosenten til 28,4 prosent. Den som har betalt inn for lite må øke skatteprosenten til 32,4 prosent.

  Mye Lite
Betalt tom mars 50 000 35 000
Dette gir en skatteprosent på 33,3% 23,30%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 29,8% 29,8%
Skatteprosent for hele året 26,1% 26,1%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene 14 220 16 220
I prosent av lønn 28,4 % 32,4%

Når siste måned det ble betalt skatt er i mars, betyr det at det er 7,5 gjenværende måneder skatten skal betales over (null i juli og halvt i desember).

Ved å rette skattetrekket forholdsvis tidlig på året, blir endringen mye mindre enn om du venter til de siste månedene.

Eksempel på skattetrekk i slutten av året

Dette er basert på det samme eksemplet som ovenfor. Men her er det betalt skatt til og med september med de samme skatteprosentene.

Utslagene blir dermed mye større på de resterende skattebetalingene.

Den som har betalt inn mye skatt kan i dette tilfellet gå ned til 13,3 prosent i skatt.  For den som har betalt inn for lite, må skatteprosenten økes til 49,3 prosent.

Hvis du ser at du ligger an til å få restskatt, er et annet alternativ å ikke endre skattetrekket. I stedet kan du innbetale den beregnede restskatten senere. Så lenge du betaler dette innen 31. mai får du ikke renter på restskatten. 

Hvis du får en ganske stor restskatt, er det få måneder å øke skattetrekket på når du endrer dette i november. Økningen i trekket kan da bli svært stort.

  Mye Lite
Betalt tom september 140 000 93 333
Dette gir en skatteprosent på 35,0% 21,8%
Korrekt skatt for hele året:    
Trekkprosent 10,5 mnd 29,8% 29,8%
Skatteprosent for hele året 26,1% 26,1%
Ny skatteprosent med 10,5 mnd trekk:
Trekk resten av månedene 6 661 24 661
I prosent av lønn 13,3% 49,3%

Endre skattekort

Du kan endre skattekortet enkelt på Skattetaten.no. Legg inn de endrede opplysningene, så får du tilsendt en ny skattetrekksmelding elektronisk.

Du kan endre skattekortet her.

Etter at du har endret skattekortet får du skattetrekksmeldingen innen fem virkedager. E-brukerne får det i meldingsboksen i altinn.no, eller til den folkeregistrerte adressen. Arbeidsgiver får automatisk tilgang til det nye skattekortet, du behøver derfor ikke levere skattetrekksmeldingen til arbeidsgiver.

Du trenger ikke nytt skattekort for å forhøye skatteprosenten. Du kan selv gi beskjed til lønningsansvarlig om å forhøye prosenten. Men skal du sette den ned, må du få nytt skattetrekk.

Her kan du se hva arbeidsgiver har innrapportert hittil i år.

Dette kan en renteendring bety

Når renten går ned på lånet betyr det en økning i skatten. Det samme gjelder hvis du har kunnet nedbetale ele eller deler av lånet.

Hvis du/dere for eksempel har 5 millioner kroner i lån og får en rentenedgang på ett prosentpoeng, gir dette en økning i skatten på 11.000 kroner.

Så stor er betydningen av en rentenedgang på skatten (renteøkning gir motsatt effekt):

Lånebeløp 0,50% 1,00% 1,50%
1 000 000 1 100 2 200 3 300
2 000 000 2 200 4 400 6 600
3 000 000 3 300 6 600 9 900
4 000 000 4 400 8 800 13 200
5 000 000 5 500 11 000 16 500

Hvis dere er to stykker som deler renteutgiftene, er det bare din andel av lånet du skal regne ut fra.

Dette kan en inntektsnedgang bety

Hvis du for eksempel blir arbeidsledig eller permittert vil du få en inntektsnedgang, som avhenger av lengden.

Her har vi sett på ulike inntektsnedganger på et gjennomsnittlig lønnsbeløp på 550.000 kroner, og beregnet skatten du sparer. Til høyre ser du hvor mye skatteprosent vil endre seg på årsbasis.

Med en inntektsnedgang på 50.000 kroner vil skatteprosenten gå ned med 3,57 prosent, gitt en lønnsinntekt på 550.000 kroner før lønnsnedgangen.

Tapt inntekt Skatt %-endring
25 000 8 600 1,79%
50 000 17 200 3,57%
100 000 34 400 7,15%
200 000 68 800 14,30%

 

Kalkulatorer:

Skattetrekk-kalkulator
Beregn om du har riktig skattetrekk.

Skatteberegning 2021
Kalkulatoren beregner skatten din for skatteåret 2021. Gjelder for lønnsmottakere, uføretrygdede og næringsdrivende.

Marginalskattkalkulator
Kalkulatoren regner ut hvilken marginalskatt du får på en ekstrainntekt (lønn), eller påslag i lønnsinntekt.

Skattekalkulatorer
Her finner du alle skattekalkulatorene på Smarte Penger.

Tema skatt
Les mer om skatt på temaområdet for skatt