I sikkerhetsforskriftene setter forsikringsselskapene visse betingelser som du må oppfylle.

Det er forskjellige sikkerhetsforskrifter for hver enkelt forsikring. Disse skal sørge for å forhindre eller redusere skade. Det er alltid et punkt i vilkårene der sikkerhetsforskriftene står.

Hvis du ikke følger sikkerhetsforskriftene, kan det medføre redusert erstatning eller at den bortfaller helt. Dette omtales også som "avkortning". Hvor stor avkortningen blir i den enkelte sak, avhenger av hvor grov forsømmelsen har vært. Her er det mye nemnds- og rettspraksis som selskapene støtter seg til.

Hvis forsikringsselskapet vil sette ned erstatningssummen, plikter de å gi deg skriftlig varsel om dette.

Dette er de viktigste sikkerhetsforskriftene i disse forsikringene:

Husforsikring / innboforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i husforsikring/innboforsikringsvilkår.

 • Bygningen skal oppfylle kravene i brann- og byggeforskriftene.
 • Bygningen skal være tilstrekkelig oppvarmet slik at det ikke oppstår frostskader.
 • Hovedstoppekran skal stenges og rørledning avlastes ved at tappekraner åpnes, når bolig forlates ved fravær mer enn 4 uker.
 • Dører skal være låst, og nøkkel oppbevares utilgjengelig for uvedkommende. Vinduer og andre åpninger skal være lukket og forsvarlig sikret med haspe eller lignende. Vindu i luftestilling regnes ikke som forsvarlig sikret.
 • Når ingen er tilstede i bygningen eller rommet, skal alle vinduer og øvrige åpninger være lukket og sikret.
 • Reparasjoner, installasjoner og bygningsarbeider skal utføres etter gjeldende forskrifter.
 • Alt elektrisk anlegg og VVS, samt bygningsarbeider som berører bærende konstruksjoner, skal utføres av godkjent/ autorisert håndverker.
 • Nøkler skal oppbevares så uvedkommende ikke får tak i dem.
 • Sykkel og sykkeltilhenger skal være låst.
 • Det skal måkes snø fra tak, balkong og terrasse for å unngå skade på bygning.

Bilforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i bilforsikringsvilkår.

 • Bilen skal tilfredsstille kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.
 • Dekk skal være tilpasset været og ha lovlig mønsterdybde.
 • Motorvognen skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet.
 • Ekstra dekk og felger skal oppbevares innelåst, eller låst fast til bygning.
 • Bilen skal holdes lukket og låst når det ikke er personer i den.
 • Nøkkelen skal oppbevares betryggende og borte fra bilen.
 • Motorvognens fører skal ha de førerkort.
 • Fører og passasjer skal bruke sikkerhetsbelte.
 • Motorvognens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.
 • Verdigjenstander skal oppbevares i rom uten innsyn eller fjernes fra motorvognen når den forlates

Reiseforsikring

Dette er sikkerhetsforskrifter du normalt finner i vilkårene til reiseforsikringen.

 • Hotellrom eller leilighet, motorvogn, campingvogn og båt skal alltid låses før de forlates.
 • Nøkler skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Sikrede skal føre tilsyn med reisegodset, og alltid forlate reisegods innelåst.
 • Verdigjenstander skal aldri etterlates i bil, båt, campingvogn, telt eller i rom som flere enn sikrede eller hans reisefølge disponerer.
 • Kontanter, smykker, ringer, ur, pass og billetter skal sikrede bære på seg eller oppbevare i låst safe, og nøkkel eller kode skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende.
 • Reisegods skal ikke etterlates i eller på motorvogn, campingvogn, båt eller telt fra kl. 00.00 til kl. 06.00.

 

Les også:

Guide til husforsikring

Dette dekker husforsikringen

Guide til innboforsikring.

Dette dekker innboforsikringen

Guide til bilforsikring

Dette dekker bilforsikringen

Guide til reiseforsikring

Dette dekker reiseforsikringen