Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hvilke dekninger som alle forsikringsselskapene har, eller bare noen har i en husforsikring.

Husforsikringen henger nært sammen med innboforsikringen. Husforsikringen dekker selve bygningen. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre.

Se også:

Guide til husforsikring

Test av husforsikring.

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring.

Innboforsikring - dette dekker den

Når du tegner en forsikring på bygningen oppgir du en rekke opplysninger om boligen. Fra dette blir det en forsikringssum som premien beregnes ut ifra. Det du får i erstatning er hva det koster å sette huset i stand (eller bygge det opp) igjen. Om forsikringssummen er feil, betyr ikke det noe for hva du får i erstatning. Men hvis forsikringssummen er satt for høyt, betaler du for mye i premie. Kort sagt bestemmes prisen av standard og areal på huset.

Dette er forsikret

Bygninger som er nevnt i forsikringsbeviset, inklusiv grunnmur, fundamenter, innvendige rør, ledninger og fastmontert utstyr som er nødvendige for bygningens formål og som ikke er spesielt montert for, eller er et ledd i produksjons eller næringsvirksomhet.

Andre små bygg på forsikringsstedet som ikke krever fundamentering eller byggemelding inntil 10 kvm, dekkes mot brann og naturskade.

Dekning ved brann, lynnedslag, elektrisk fenomen

Eksplosjon er definert som en plutselig trykkutløsning av luft, damp eller gass. I tillegg tas med forbrenning og annen kjemisk reaksjon. Det kan også være indirekte følger av sprengning med påfølgende steinsprut.

Skader av lynnedslag kan komme av direkte eller indirekte treff. Elektriske apparater som skades på grunn av spenningsendringer erstattes.

Dette er standarden som dekkes på dette feltet:

  • Brann
  • Nedsoting fra fyringsenhet
  • Lynnedslag og andre elektriske fenomener som kortslutning, overslag og overspenning, lysbue
  • Brudd på elektrisk ledning

Forsikringen dekker ikke svi og gnistskader som ikke skyldes brann.

Fullverdiforsikring

Vanlig hus og boliger blir forsikret med fullverdiforsikring. Det betyr at bygningen blir bygd opp igjen uansett hva det koster. Alder og slitasje fra før av på bygningen vil ikke ha noen betydning.

Et alternativ til dette er førsterisikoforsikring. Da blir bygningen forsikret opp til et visst beløp.

Dekningene på husforsikringene

Her har vi satt dekningene i samme rekkefølge som du ser dem i dekningsoversikten til hvert enkelt forsikringsselskap. Lenker til de enkelte forsikringsselskapers dekning ser du nederst i artikkelen.

Hageanlegg

Størrelsen på hageanlegget er begrenset til 5 mål rundt bygningen. Dette dekker gjerde, flaggstang, parabolantenne, solcellepanel/vindgenerator, utvendige varmekabler, utvendig svømmebasseng og andre utvendig badekilde som boblebad, badestamp jacuzzi mv.) Frittliggende bygg på forsikringsstedet under 10 kvadratmeter er også normalt inkludert.

Dekningen ligger i området fra 50.000 kroner til ubegrenset.

Platting og brygge

Her inkluderes trebrygge uten egen forsikring, samt riving og bortkjøring ved skade.

Så godt som alle har et erstatningsbeløp på 50.000 kroner.

Offentlig påbud

Dette er merutgifter ved skadeutbedring som skyldes offentlig påbud med hjemmel i lov eller offentlig forskrift. Får du et påbud fra offentlig myndighet ved gjenoppføring av bygningen, kan du etter visse regler få erstattet dette.

Totalskade

Her er standarden at hvis huset er minst 75 prosent skadet kan den forsikrede kreve at det blir bygget en helt ny bolig. Da blir alt revet og kjørt bort.

Alle forsikringsselskapene har denne dekningen i sin beste dekning.

Utgifter til riving, rydding og bortkjøring

Dekningen til disse utgiftene har alle selskapene. De fleste dekker disse kostnadene uten noen øvre tak, men noen har tak i form av et beløp, eller i prosent av forsikringssummen.

Vannskader

Det er flere typer vannskader som kan oppstå. De utvidede dekningene dekker normalt flere typer vannskader. Skader etter brudd på rørledninger innvendig og utvendig dekkes. I denne sammenhengen regnes det som brudd at ledningen tetter seg. Vannskader (eller annen væske) oppstår gjerne etter ledningsbrudd, eller i tilkoblinger til ledningene. I utgangspunktet dekkes dette, men det er strengere krav i våtrom. I en del tilfeller dekkes også inntrengning av vann utenfra. Skader fra vannseng og akvarium dekkes vanligvis også av forsikringen.

Brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr

Alle dekker skader fra brudd på bygningens ledning, rør og tilknyttet utstyr.

Vann som trenger inn fra terreng eller grunn 

Vann som på grunn av regn, snøsmelting, flom eller lignende som trenger inn i huset. Det er et krav at det står vann over laveste gulv. 

Alle forsikringene dekker også dette.

Vanninntrengning gjennom utett tak/vegg

Dette er vann som trenger inn gjennom bygning over bakkenivå, altså vegg eller tak. Selve skaden på bygningen dekkes ikke, men følgende av vanninntrengningen.

Dette dekkes av alle utvidede dekningene.

Følgeskade fra utett våtrom

Hvis våtrommet er utett dekkes følgeskadene i tilstøtende rom dette. Selve skaden på våtrommet dekkes ikke. Det kan eventuelt dekkes under dekningen Håndverkerfeil.

Tining av rør

Dekker tining av utvendige rør. Det er få selskaper som har med denne dekningen.

Rettshjelp

Standarddekningen er 100.000 kroner per sak. Standard egenandel er 4.000 kroner + 20 prosent av kostnadene.

Les mer om rettshjelp på forsikringen.

Privatansvar

Ansvar dekker det rettslige erstatningsansvar du kan pådra deg, enten direkte eller indirekte. Forsikringen gjelder alle i familien. Barna kan også bli erstatningsansvarlig for hva de gjør. (Dette er avhengig av alderen på barnet). For at du skal bli erstatningsansvarlig, må skadeverket skyldes at du (eller dine) har opptrådt uaktsomt. Hvis skaden skyldes ren uflaks, som ikke du kan lastes for, er du ikke ansvarlig.

Dekningen ligger på 3 til 5 millioner kroner.

Utstrømming fra brannslokkings-apparat / anlegg

Utstrømming fra brannslokkingsanlegg og brannslokkingsapparat.

Oppfylling av pulverapparat

Kostnader til oppfylling av pulverapparat.

Utgifter til utrykning etter utløst alarm

Utgifter til utrykning etter utløst innbruddsalarm eller brannalarm.

Tapt husleieinntekt

Denne dekningen gir erstatning for tapt husleieinntekt og tap ved å ikke kunne bo i egen bolig så lenge den ikke kan benyttes. Dekkes vanligvis innenfor normal reparasjonstid, men ikke lenger enn 2 år.

Ombygging for rullestolbruker

Dekker nødvendige merutgifter til ombygging av bolig dersom et medlem i husstanden blir rullestolbruker. Det fortutsettes at denne erstatningen ikke fås fra annet hold. 

Håndverkerfeil

Følgeskade av forskjellige typer håndverk- eller entreprenørrfeil. Dette kan være skader som kommer fra feil konstruksjon eller uriktig montering. Forsikringen varer gjerne i 5 til 10 år etter at feilen ble gjort.

Bekjempelse av mus og rotter

Dekker skader som mus og rotter kan forårsake. Flertallet av husforsikringene har denne dekningen.

Bekjempelse av skadeinsekter

Med bekjempelse av skadeinsekter menes kakerlakker og veggedyr.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Sopp- og råteskade 

Sopp- og råteskader må du ha en egen forsikring på for å få dekket. Denne forsikringen kan du kjøpe hos Norsk Hussopp- Forsikring.

De fleste husforsikringene har ikke denne dekningen, og må kjøpes som et tillegg.

Kunstnerisk utsmykking

Kunstnerisk utsmykning av bygning dekkes normalt ikke. Men noen få husforsikringer med utvidet dekning erstatter dette opp til et visst beløp. 

Dekningsgaranti

Med dekningsgaranti menes det at selskapet gir en garanti for at ingen andre selskaper har bedre dekninger. Da skal selskapet dekke det hvis et annet selskap dekker mer, eller noe annet i tillegg.

Det er bare et par selskaper som har dette.

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på husforsikring

Her er det laget oversikter over de viktigste dekningene. Her kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Husforsikring - dekning ved større skader
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved skade på hageanlegg, påbud fra det offentlige, totalskade på boligen, og riving / bortkjøring ved skade.

Husforsikring - dekning ved vannskader
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekning ved forskjellige typer vannskader.

Husforsikring - dekning ved skader fra dyr, sopp og råte
Dette er forsikringsselskapenes dekning av skader fra mus og rotter, insekter, og sopp og råte.

Husforsikring - diverse dekninger
Dette er forsikringsselskapenes dekning på ombygging for rullestol, skade etter håndverkerfeil ,og kunstnerisk utsmykning.

Husforsikring - fradrag ved erstatning
Dette er forsikringsselskapenes aldersfradrag ved noen forskjellige typer erstatninger.

Dekningene på de forskjellige husforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte husforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning og utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Husforsikring - DNB

Husforsikring - Eika

Husforsikring - Frende

Husforsikring - Gjensidige

Husforsikring - If

Husforsikring - KLP

Husforsikring - Landkreditt Forsikring

Husforsikring - SpareBank 1

Husforsikring - Storebrand

Husforsikring - Tryg