Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Denne oversikten viser hvilke dekninger som alle forsikringsselskapene har, eller bare noen har i en innboforsikring.

Innboforsikringen henger nært sammen med husforsikringen. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre, husforsikringen dekker selve bygningen.

Se også:

Guide til innboforsikring

Test av innboforsikring

Guide til husforsikring

Dekning ved brann, lynnedslag, og elektrisk fenomen

Eksplosjon er definert som en plutselig trykkutløsning av luft, damp eller gass. I tillegg tas med forbrenning og annen kjemisk reaksjon. Det kan også være indirekte følger av sprengning med påfølgende steinsprut.

Skader av lynnedslag kan komme av direkte eller indirekte treff. Elektriske apparater som skades på grunn av spenningsendringer erstattes.

Dette er standarden som dekkes på dette feltet:

 • Brann
 • Nedsoting fra fyringsenhet
 • Lynnedslag og andre elektriske fenomener som kortslutning, overslag og overspenning, lysbue
 • Brudd på elektrisk ledning

Forsikringen dekker ikke svi og gnistskader som ikke skyldes brann.

Vannledningsskade

Eksempler på skader som blir dekket, er når skaden har oppstått på grunn av rørbrudd eller svikt i en pakning, eller tilknyttet utstyr som vaskemaskin, varmtvannsbeholder eller oppvaskmaskin.

Vannskader som kommer av for eksempel snøsmelting, eller slurvete oppussingsarbeid på badet blir ikke dekket av mange av forsikringene. Men utvidet dekning vil i noen tilfeller dekke følgeskader fra utett våtrom.

Innbrudd og tyveri

Forsikringen dekker tap og skader som følge av at uvedkommende fysisk har brutt seg inn i boligen din, og enten tatt noe eller gjort hærverk. Tap og skader etter ran eller overfall erstattes også, mens veskenapping blir erstattet med begrenset beløp.

De enkelte dekningene

Forsikringsselskapene har to varianter av innboforsikring. En standardvariant og med en utvidet dekning. Den utvidede dekningen kan bestå av høyere erstatningsbeløp på en rekke av dekningene der det er oppgitt et beløp, eller en dekning som bare er i den utvidede innboforsikringen. Eksempler på utvidede dekninger kan det være at det er en uflaksdekning inkludert, erstatning for skadedyr, flytteforsikring, eller mobilforsikring.

Her har vi satt dekningene i samme rekkefølge som du ser dem i dekningsoversikten til hvert enkelt forsikringsselskap. Lenker til de enkelte forsikringsselskapers dekning ser du nederst i artikkelen.

Penger og verdipapirer

Dekker tap av penger og verdipapirer samlet.

Erstatningen ligger i området 10.000 til 150.000 kroner.

Rekonstruksjon av arkiver

Med rekonstruksjon av arkiver menes gjenoppbygging av fotografier, film, notater, manuskripter, tegninger og datalagre.

Erstatningen ligger i området 10.000 til 100.000 kroner.

Tilbehør til motorvogn/campingvogn

Gjelder løst tilbehør til privat motorkjøretøy. Dekk og felger blir ikke erstattet.

Erstatningen ligger i området 10.000 til 30.000 kroner.

Tilbehør til fritidsbåt

Løst tilbehør dekkes av omtrent halvparten av forsikringene. De som dekker det har et maksimalt erstatningsbeløp på 10.000 til 20.000 kroner.

Fritidsbåt/påhengsmotor

Grensen for hva slags båt/motor som blir erstattes er 15 fot, og 10 hk. Så godt som alle dekker dette.

Erstatningen ligger i området 10.000 til 60.000 kroner.

Tilhenger

Tilhenger erstattes av alle. Maksimal erstatning ligger i området 10.000 til 30.000 kroner.

Kano, kajakk, hangglider, paraglider og fallskjerm

Halvparten av forsikringene dekker dette uten noen maksimal sum. For de som har det ligger erstatningen i området 10.000 til 30.000 kroner.

Gressklipper og snøfreser og andre motoriserte hageredskaper

Innenfor dette ligger det motoriserte hageredskaper som ikke går fortere enn 10 km/t. Dette dekkes fullt ut av så godt som alle.

Hobbydroner og modellfly

De fleste dekker droner og modellfly fullt ut. For de som har en maksimal begrensning ligger dette i området 10.000 til 30.000 kroner.

Egenproduserte varer

Noen forsikringer ser egenproduserte varer og yrkesløsøre i sammenheng. De aller fleste dekker dette med en maksimal erstatning som ligger i området 25.000 til 100.000 kroner.

Yrkesløsøre

Alle dekker yrkesløsøre. Maksimal erstatning ligger i området 25.000 til 200.000 kroner.

Matvarer i fryser

Flertallet dekker innholdet i fryseren fullt ut. Med en maksimal dekning ligger det i området 10.000 til 30.000 kroner.

Tyveri

Sykkel

Sykler dekkes opp til en viss verdi når den står låst utenfor bostedet eller fellesarealet. Maksimal dekning varierer fra 5.000 kroner til 30.000 kroner,

Hvis sykkelen er registrert i en FG-godkjent ordning vil som oftest bli trukket fra 2.000 kroner i egenandelen.

Uteareal som ikke er fellesareal

Fra arealet som ikke er felles dekkes tyverier opptil 10.000 til 30.000 kroner.

Bod i felles kjeller, loft eller garasje

Tyverier fra felles kjeller, loft, eller garasje har en maksimal dekning fra 30.000 til 100.000 kroner.

Bygning utenfor forsikringsstedet

Dette er tyverier som skjer fra en annen bolig enn forsikringsstedet. De fleste dekker dette, og da i området 30.000 til 60.000 kroner.

Garderobeskap

Tyveri fra låsbart skap utenfor tyveristedet. Over halvparten dekker dette i området 5.000 til 30.000 kroner.

Bygningsskade ved innbrudd

Hvis bygningen eller bygningsdeler får skader på grunn av innbrudd eller innbruddsforsøk, dekkes dette i området 15.000 til 60.000 kroner. Alle dekker dette.

Veskenapping

Alle dekker dette. Maksimal erstatning er i området 10.000 til 40.000 kroner.

Juridisk

Rettshjelpsforsikring

Rettshjelpsforsikringen er lik mellom alle selskapene. Den gir 100.000 kroner i juridisk bistand. Egenandelen er på 4.000 kroner, pluss 20 prosent av det overskytende.

Ansvarsforsikring

Forsikringen dekker erstatningsansvar som privatperson og som personlig eier av den forsikrede eiendommen. Maksimal erstatningssum er i området 3 til 5 millioner kroner.

Identitetstyveri

Med en id-forsikring får du juridisk hjelp til å løse problemene id-tyveriet har skapt, for eksempel fjerning av urettmessige betalingsanmerkninger. Ofte gis det ofte støtte på telefon for eventuelt å forbygge og begrense problemer.

Omtrent halvparten av forsikringene har dette inkludert.

Hjelp ved nettmisbruk

Tjenesten omfatter forebyggende rådgivning og assistanse til å forsøke å uønsket og krenkende innhold fra som er publisert uten ditt samtykke. I tillegg lukke falske profiler som er opprettet i sikredes navn.

Det er bare noen få selskaper som har denne dekningen.

Flytting og lagring

Annet bosted etter skade

Nødvendige merutgifter ved å måtte bo utenfor hjemmet når dette er ubeboelig på grunn av skade. Omtrent halvparten dekker dette full ut, resten har en maksimal dekning på 80.000 til 100.000 kroner.

Flytting og lagringsutgifter ved skade

Flytte-- og lagringsutgifter ved nødvendig flytting etter skade. Dette dekkes av alle selskapene.

Lagringsforsikring

Dekning av innbo og løsøre som er mer permanent lagret. Her er det ikke så mange som har denne dekningen. Maksimal erstatning varierer fra 30.000 kroner til 1 million kroner.

Flytteforsikring

Dekker innbo og løsøre under flytting. Noe over halvparten har denne dekningen. Av dem er det noen som dekker dette fullt ut, ellers ligger maksimalbeløpet i området 50.000 kroner til 1 million kroner.

Uhell

Kaskoskader / Uflaks

Forsikringen omfatter plutselig og uforutsett skade på forsikret innbo, populært kalt uflaks. Det er gjerne de utvidete innboforsikringen som innebefatter denne. Maksimal sum ligger i området 30.000 kroner til å være helt dekket.

Kaskoskade på innbo og eiendeler utenfor Norden

Noen selskaper dekker uhell utenfor Norden. Dekningen ligger i området 15.000 til 30.000 kroner.

Uhellsskader på sykkel

Dekker uhellsskader på sykkel spesielt. Er bare et par forsikringsselskap som har denne dekningen. Dekker inntil 30.000 kroner.

Insekter og skadedyr

Skade fra insekter

Skader forårsaket av forskjellige typer insekter. Forsikringen dekker bekjempelse av disse. Hvis dette dekkes ligger maksimalbeløpet i området 50.000 til 100.000 kroner. Normalt ligger denne dekningen i den utvidede versjonen av innboforsikringen.

Typer insekter

Hvis dette dekkes, er normalt disse tre insektene dekket: kakerlakker, veggedyr, og skjeggkre.

Skader fra mus og rotter

Det er få selskaper som dekker skader fra mus og rotter.

Diverse

Dette er en samling forskjellige typer dekninger.

Mobilforsikring

Kan dekke knust skjerm, stjålet telefon, eller ødelagt telefon. Er bare et par selskaper som har denne dekningen.

Ombygging for rullestol

Dekker nødvendige merutgifter til ombygging av bolig dersom et medlem i husstanden blir rullestolbruker. Det fortutsettes at denne erstatningen ikke fås fra annet hold.

Vilkårsgaranti

Dette er en garanti som sier at selskapet gir like bra dekning som et hvilket som helst annet selskap. Kunden må selv kreve dette.

Erstatningsregler – verdier

 Når en eiendel er ny får du igjen kjøpsverdien av eiendelen. Når den er brukt litt lenger vil verdien man får igjen synke.

For eksempel vil en mobiltelefon allerede etter ett år få redusert verdi. Til sammenligning vil en hvitevare ha en verdi på 100 prosent i mange år, før den avskrives med rundt 10 prosent i året.

Standarden er at verdien ikke settes lavere enn 20 prosent.

I dekningsoversikten på de forskjellige forsikringsselskapene har vi tatt med en del forskjellige eiendeler, som er 2 og 6 år gamle.

Dette er:

 • Mobiltelefon
 • Datautstyr
 • Hvitevarer
 • Brunevarer
 • Møbler
 • Klær og sko
 • Sykkel
 • Ski og annet sportsutstyr
 • Bøker
 • Varmepumpe/boblebad

Oversikter over forsikringsselskapenes dekninger på innboforsikring

Her er det laget oversikter over de viktigste dekningene. Her kan du enkelt sammenligne dekningene på de forskjellige selskapene ved at dekningene er satt opp på en oversiktlig måte.

Innboforsikring - hoveddekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på kontanter, rekonstruksjon av arkiver, tilbehør til bil og båt, motoriserte verktøy, sportsutstyr, droner, egenproduserte varer, yrkesløsøre, og matvarer i fryser.

Innboforsikring - Tyveri
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på tyveri: Sykkel, uteareal, boder, fra andre bygg, garderobeskap, Bygningsskade ved innbrudd, veskenapping.

Innboforsikring - Juridiske dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på det vi kaller juridiske dekninger. Dette er rettshjelp, ansvarsforsikring, identitetstyveri, og hjelp ved misbruk på nettet.

Innboforsikring - dekning ved flytting og lagring
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger i forbindelse med utgifter til flytting og lagring.

Innboforsikring - erstatningsberegning
Dette er forsikringsselskapenes utbetalinger på forskjellig typer innbo ved skade. Det er ulike regler mellom selskapene for hvor mye som, blir trukket fra ved slit og elde.

Innboforsikring - andre dekninger
Her kan du se oversikt over forsikringsselskapenes dekninger på uflaksforsikring / kaskoskade, ombygging til rullestol, og sanering av veggedyr / kakerlakker.

Dekningsdetaljene på de enkelte innboforsikringene

Her har vi satt opp dekningene på de enkelte innboforsikringene på en standardisert måte. Alle selskapene har en både en standard-dekning og utvidet dekning som er satt opp ved siden av hverandre.

Hva som dekkes gjennom de enkelte selskapene varierer. Du må studere vilkårene når du sjekker tilbud. Det kan også hende at en utvidet dekning vil passe deg best.

Innboforsikring - DNB (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Eika Forsikring

Innboforsikring - Frende Forsikring

Innboforsikring - Gjensidige Forsikring

Innboforsikring - If Skadeforsikring

Innboforsikring - KLP Forsikring

Innboforsikring - Landkreditt Forsikring

Innboforsikring - SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)

Innboforsikring - Storebrand Forsikring

Innboforsikring - Tryg Forsikring