Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er momentene som teller når barnebidraget beregnes.

Alle har underholdsplikt for barna sine. Hvis du ikke bor sammen med barnet må du betale månedlige bidrag. Bidrag er ikke skattepliktig, og heller ikke fradragsberettiget.

Ved et samlivsbrudd, kan partene selv - altså den som skal motta bidrag, og den som skal betale bidrag - komme til enighet om hvor stort barnebidraget skal være på.

Dersom partene ikke kommer til enighet, må bidraget fastsettes av det offentlige, nærmere bestemt Nav. I så fall må begge parter betale et gebyr på 1.243 kroner (1 rettsgebyr). Ved en offentlig bidragsfastsettelse vil avtalen ofte ikke bli like godt tilpasset den enkeltes families situasjon, som i de tilfeller der partene selv klarer å bli enige om størrelsen på bidraget.

Selv om dere får i stand en privat avtale, kan dere likevel søke om at betalingen av bidraget skjer gjennom Nav (via Nav innkreving). Dere kan også bruke standardskjemaer på Navs nettsider, når dere skal lage en bidragsavtale.

Navs Bidragskalkulator

Dersom dere vil komme frem til en avtale uten innblanding fra det offentlige, kan dere bruke Navs Bidragskalkulator til å beregne bidraget. Da vil dere kunne beregne bidraget slik Nav ville ha gjort det, men slipper å betale gebyret.

Det tas noen forbehold ved beregning med bidragsveilederen. Blant annet gjelder beregningen bare for ett barn, og den tar heller ikke hensyn til om partene har avtale om delt bosted for barnet. Du kan se flere forbehold ved å gå til Navs bidragskalkulator.

Beregningen av bidraget

For å finne frem til størrelsen på bidraget blir det først beregnet en underholdskostnad for barnet. Deretter fordeles den etter inntekten på den bidragspliktige og bidragsmottakeren.

Beregning av underholdskostnad

Fastsettelsen av bidraget tar utgangspunkt i hva det koster å ha barnet. Grunnmuren i dette systemet er Underholdskostnaden, som for barnet skal fordeles forholdsmessig mellom foreldrene etter inntekten deres.

Slik beregner Nav underholdskostnaden - altså hvor mye det koster å forsørge et barn:

  Forbruksutgifter (satsene varierer etter barnets alder)
+ Boutgifter, sjablonbeløp med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktiske boutgifter beregnet av SSB (satsene varierer etter barnets alder)
+ Tilsynsutgifter (mottar bidragsmottaker stønad til barnetilsyn, bestemmes satsene ut fra tilsynstype og stønadstype. Hvis mottaker ikke får slik stønad, beregnes tilsynsutgiftene ut fra faktiske utgifter).
- Ordinær barnetrygd, 1.310 kroner per måned. Det er 1.776 kroner per måned hvis barnet er under 6 år

Forbruksutgifter og boutgifter

Forbruksutgiftene skal deles inn i fire aldersgrupper: 0–5 år, 6–10 år, 11–14 og 15–18 år. Disse regnes ut med grunnlag SIFO sitt referansebudsjett for forbruksutgifter. Endringene i forbruksutgiftene gjelder fra 1.juli det året barnet fyller 6, 11 eller 15 år.

Bokostnadene til barnet beregnes ut fra SSB sine forbruksundersøkelser med utgangspunkt i gjennomsnittlig faktisk forbruk. Kostnaden skal være felles for alle barn, og skal gjelde for hele landet.

Alder 0–5 år 6–10 år 11–14 år 15 år-
Forbruksutgifter 4 754 6 335 7 776 8 851
Boutgifter 3 198 3 198 3 198 3 198

Tilsynsutgifter

Tilsynsutgiftene omfatter utgifter til offentlig eller privat barnehage, familiebarnehage, dagmamma eller skolefritidsordning. 

Faktiske tilsynsutgifter skal trekkes fra. Men hvis bidragsmottaker får stønad til barnetilsyn skal det bare legges til visse faste satser.

Fra de faktiske utgiftene skal det trekkes fra skattefordelen ved å kunne trekke fra utgifter i foreldrefradraget. Det er 25.000 kroner for første barn, 15.000 kroner for de påfølgende.

Fordelen av fradrag for ett barn blir derfor 5.500 kroner (500 kroner per 11 måneder). For påfølgende barn er fordelen av fradraget 3.300 kroner (300 kroner per 11 måneder).

Hvis bidragsmottaker mottar stønad til barnetilsyn:

Dette er de faste satsene som skal brukes per måned:

Tilsyn Beløp
Heltidsbarnehage 630
Deltid, park 252
SFO, heltid 664
SFO, deltid 355

Inntektens betydning

Inntektsgrunnlaget for begge er personinntekten, og netto kapitalinntekt som overstiger 10.000 kroner. Utbytte fra eget aksjeselskap teller med.

Når bidragsmottakeren får kontantstøtte for bidragsbarnet, utvidet barnetrygd eller ekstra småbarnstillegg, skal dette legges til inntekten til bidragsmottakeren.

Hvis bidragspliktige har en inntekt på 800.000 kroner, og bidragsmottaker har en inntekt på 500.000 kroner beregnes det hvor stor andel hver enkelt har av den samlede inntekten. I dette tilfellet blir fordelingen 61,54%/38,46%. Med en underholdskostnad på 10.000 kroner må bidragspliktige betale 6.154 kroner per måned.

Bidraget til hvert barn skal ikke settes høyere enn 5/6 (83,3%) av underholdskostnaden.

Hvis barnet har en årlig inntekt på mer enn 30 ganger forhøyet bidragsforskudd (2.200 kroner per måned x 30), skal merinntekten til barnet regnes inn i den proporsjonale fordelingen av underholdskostnaden. Når barnet er selvforsørget skal det ikke fastsettes noe bidrag. Et barn regnes for selvforsørget når det har en årlig inntekt på minst 100 ganger forhøyet bidragsforskudd per måned.

Samværsfradrag

Det gis fradrag i bidraget for avtalt eller fastsatt samvær med bidragsbarnet.

Det skal trekkes fra et samværsfradrag fra bidraget. Det blir delt inn i samværsklasser etter hvor mange dager barnet er hos bidragspliktige og bidragsmottaker.

Det gis ikke fradrag for samvær under 2 dager. Beløpet avhenger også av barnets alder, slik det er med forbruksutgifter og boutgifter.

Fradraget omfatter utgifter til mat, drikke, helse- og hygieneartikler, lek og fritid, og transportutgifter. For samværsklasse 3 og 4 er også boutgifter omfattet.

Hovedregelen er at det skal telles netter for å finne ut hvilken samværsklasse den bidragspliktige kommer inn under. Samværsklasse 1 gjelder ved samvær på 2 til 3 netter i gjennomsnitt per måned, klasse 2 ved samvær på 4 til 8 netter, klasse 3 ved samvær på 9 til 13 netter og klasse 4 ved samvær på 14 til 15 netter. 

Samværsklasse 0 – 5 år 6 – 10 år 11 – 14 år 15 år og mer
Samværsklasse 1 305 407 531 605
Samværsklasse 2 1 011 1 348 1 760 2 003
Samværsklasse 3 2 642 3 112 3 686 4 025
Samværsklasse 4 3 317 3 907 4 627 5 053

Hvis for eksempel bidraget er fastsatt til 5.000 kroner ut fra underholdskostnaden trekkes samværsfradraget fra dette beløpet. Med et samværsfradrag på 2.642 kroner, blir netto bidrag 5.000 kroner minus 2.642 kroner=2.358 kroner.

Du kan benytte deg av en samværskalkulator for å finne frem til riktig samværsklasse.

Maksimumsgrenser for bidrag

Samlet bidrag skal ikke overstige mer enn 25 prosent av inntekten til den bidragspliktige.

Bidragene skal heller ikke være større enn at den bidragspliktige skal ha igjen et fastsatt beløp til skatt, eget underhold, boutgifter, og underhold av barn i egen husstand.

Dette er hva bidragspliktige har rett til å sitte igjen med.

Enslige Gift/samboer
Midler til eget underhold 11 112 9 412
Boutgifter 11 051 6 770
Midler til underhold av egne barn i egen husstand
Barnet har et bosted 4 177
Barnet har delt bosted 2 089

Bidragseksempler

Her har vi sett på to eksempler der bidragspliktige i begge tilfellene har 750.000 kroner i lønn, og bidragsmottaker i begge tilfellene har 450.000 kroner i lønn. 

I eksempel 1 er barnet 5 år. I eksempel to er barnet 10 år.

Først beregnes underholdskostnaden for barnet.

Barnehage er forutsatt å koste 3.000 kroner. Fra dette trekkes skattefordelen av foreldrefradraget.

Deretter beregnes justert inntekt for bidragsmottaker. Her må det legges til utvidet barnetrygd og småbarnstillegg.

Så beregnes bidragspliktiges andel av underholdskostnaden, som i begge eksemplene blir blir 60,97 prosent.

Ut fra denne prosentsatsen beregnes bidraget, som her blir 5.296/5.014 kroner.

Fra dette trekkes det et samværsfradrag (samværsklasse) på 1.011/1.348 kroner.

Netto bidrag blir da 4.285 kroner for femåringen. For 11-åringen blir netto bidrag på 3.666 kroner.

  Eks 1 Eks 2  
Underholdskostnaden per mnd 5 år 10 år  
Forbruksutgifter 4 754 6 335  
Boutgifter 3 198 3 198  
Barnehage (fratrukket skattefordel) 2 500 0  
Barnetrygd -1 766 -1 310  
Sum underholdskost 8 686 8 223  
       
Justert inntekt for bidragsmottaker  
Lønnsinntekt 450 000 450 000  
Utvidet barnetrygd 30 192 30 192
Småbarnstillegg 0 0  
Netto kapitalinntekt (utover 10.000) 0 0  
Justert inntekt 480 192 480 192  
       
Bidragbeløpet      
Andel bidragspliktig 60,97% 60,97%
Bidrag 5 296 5 014  
Fradrag samvær -1 011 -1 348  
Bidrag etter samværsfradrag 4 285 3 666  

Indeksregulering av barnebidrag

Bidraget skal indeksreguleres 1 juli hvert år. Det skal justeres med økningen i konsumprisindeksen fra ået før. Denne var på 7 prosent ved siste justering.

Justering av bidrag

Når bidraget ikke er fastsatt privat, skal bidraget bare endres hvis det er grunnlag for en endring på minst 12 prosent.

Men når barnet går inn i en ny aldersgruppe blir underholdskostnaden (forbruksutgifter) og samværsutgifter automatisk justert. 

Dersom bidraget er fastsatt etter skjønn, fastsatt med utgangspunkt i at en av dere mottar en ytelse med barnetillegg eller avtalt privat, gjøres det altså ingen automatisk justering.

Bidragsforskudd

Bidragsforskudd gis når det ikke blir betalt bidrag, eller når bidraget er fastsatt til et lavere beløp enn det som kan gis i forskudd.

Bidragsforskuddet er behovsprøvd og utbetales som forhøyet forskudd, ordinært forskudd eller redusert forskudd. Dersom du har rett til forhøyet forskudd, vil forskuddet økes når barnet fyller 11 år. Satsene endres 1.juli hvert år.

Forhøyet bidragsforskudd

Inntektsgrensen er 346.200 kroner. Satsen er 1.880 kroner per måned til 11 år, fra 11 år er den 2.350 kroner per måned.

Ordinært bidragsforskudd

Satsen for ordinært forskudd er på 1.410 kroner per måned for alle aldre.

Inntektsgrense for ordinært bidragsforskudd når du er gift eller samboer:

Antall barn Inntektsområde
1 barn 346 201 - 420 600 kroner
2 barn 346 201 - 495 200 kroner
3 barn 346 201 - 569 800 kroner
4 barn eller flere 346 201 - 620 400 kroner

Inntektsgrense for ordinært bidragsforskudd når du bor alene med barn:

Antall barn Inntektsområde
1 barn 346 201 - 532 400 kroner
2 barn 346 201 - 607 000 kroner
3 barn eller flere 346 201 - 620 400 kroner

Redusert bidragsforskudd

Satsen for redusert forskudd er på 940 kroner per måned for alle aldre.

Inntektsgrense for redusert bidragsforskudd når du er gift eller samboer:

Antall barn Inntektsområde
1 barn 420 601 - 620 400 kroner
2 barn 495 201 - 620 400 kroner
3 barn eller flere 569 801 - 620 400 kroner

Inntektsgrense for redusert bidragsforskudd når du bor alene med barn: 

Antall barn  Inntektsområde
1 barn 532 401 - 620 400 kroner
2 barn 557 201 - 620 400 kroner

 

Se også:

Guide til skilsmisse

Økonomiske konsekvenser av skilsmisse

Skilsmisse-kalkulator
Kalkulatoren sammenligner den økonomiske situasjonen slik den var med felles økonomi, og slik den blir etter et brudd.

Les mer på andre nettsider:

Barnebidrag - nav.no

Beregn barnebidrag med Navs bidragsveileder

Lover

Barnelova. Hovednr. 55