Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Slik klager du på pakkereiser, fly og hotell.

Du kan i en del tilfeller også klage til kortselskapet ditt, samt at du kan bruke reiseforsikringen i mange tilfeller.

Klager på flyreiser

Dersom du er misfornøyd etter en flyreise, er rette klageinstans Transportklagenemnda for flyreiser.

Alle typer klager på flyreiser skal rettes til denne nemnda. Det er alle flyreiser til eller fra Norge som du kan klage inn. Transportklagenemnda kan ikke behandle klager på rettigheter etter EU-forordningen, dersom problemet oppstår i utlandet - i disse tilfellene skal klager rettes det offisielle klageorganet i landet der problemet oppstod. Klagen kan også sendes til Forbruker Europa.

Før du klager til Flyklagenemnda må du ha klaget til flyselskapet. Dette må du gjøre direkte på stedet til flyselskapet, eller kort tid etter hjemkomst. Hvis ikke klagen fører frem, kan du klage til Transportklagenemnda.

Dersom motparten ikke lar høre fra seg i hele tatt, kan du sende inn klage når det er gått minst åtte uker etter at klagen ble sendt motparten. Klager som skal behandles i nemnda må sendes inn senest fire uker etter at du har mottatt endelig svar på klagen til flyselskapet.

Du finner et eget klageskjema på Transportklagenemndas nettsider.

Det er viktig at du i klagen oppgir så nøye og utfyllende som mulig:

  • Opplysninger om påklaget reise (flightnummer, avreise- og ankomststed, reisetidspunkt, redegjørelse for hendelsesforløpet).
  • Opplysninger om din klage til motpart og avslag fra motpart (datoer, kort forklaring).
  • Dokumentasjon som du kan legge ved (reisedokumenter, klagen til motpart, avslag fra motpart, evt. annen korrespondanse med motpart).
  • Ved erstatningskrav bør du dokumentere det økonomiske tap du har lidt.

Klager på pakkereiser

Du må først henvende deg til turarrangørens reiseleder eller representant på reisemålet hvis du har noe å klage på. Turarrangøren har rett til å få en mulighet for å rette feil eller mangler så raskt som mulig. Forutsetningen for å at det skal foreligge grunnlag for prisavslag eller erstatning etter hjemkomst, er at turarrangør har fått mulighet til å rette feilen i løpet av ditt ferieopphold.

Dersom forholdene du klager over ikke er tilfredsstillende rettet, kan du klage etter at du har avsluttet reisen. Skriftlig reklamasjon må være fremsatt til turarrangør eller formidlet senest 4 uker etter hjemkomst.

Forbrukertilsynet har i samarbeid med HSH Reise/NRF laget generelle krav til de salgsbetingelser som reisearrangørene skal bruke. Disse kommer i tillegg til pakkereiseloven, og er bygget på denne loven. Her kan du lese alminnelige vilkår for pakkereiser.

Klage

Hvis dette ikke fører frem, klager du til Pakkereisenemnda.

Når du klager til nemnda, skal du fylle ut et eget klageskjema. Sammen med klageskjemaet må du vedlegge følgende:

  • Opplysninger om reisen: Reisemål, avreise- og hjemkomstdatoer, antall personer i følget, reisens totale pris, hvor og når reisen ble kjøpt
  • Klagegrunnen: Hva du klager på og hvorfor, hvilken kontakt du har hatt med reisearrangøren/reisebyrået da du oppdaget klagegrunnen, relevant hendelsesforløp for øvrig

Dokumentasjon:

  • Du må legge ved all dokumentasjon vedr. klagen, kopi av reisedokumenter/billetter, skriftlig klage til motparten og avslaget på denne, samt andre dokumenter som er av betydning for saken.
  • Ved oversendelse av mail-korrespondanse må du slette halemail, slik at det kun er den løpende korrespondansen som framgår.
  • Krever du erstatning for påført økonomisk tap, må dette dokumenteres.

Hotellklage

Dersom det oppstår problemer på et hotell i utlandet, og du ikke når frem med klagen din til innehaver, kan du ta kontakt med Forbruker Europa. De kan igjen ta kontakt med søster-organisasjoner, som så kan hjelpe til med videre henvendelser til innehaver.

Merk at Forbruker Europa i utgangspunktet kun kan hjelpe, dersom du har kjøpt en vare eller tjeneste i EU-land eller Island.

 

Les mer om rettigheter ved reise:

Rettigheter ved reiser

Reisegarantifondet

Flyforsinkelser - dine rettigheter

Flyinnstillinger - dine rettigheter

Fly - overbooking/nektet ombordstigning

Eksterne nettsider:

Lovdata: Pakkereiseloven

Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser

Europaparlaments- og rådsforordning nr 261/2004