Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En pakkereise består av minst to enheter, for eksempel sammensatt av en flyreise pluss et hotellopphold.

Fra 1.7.2018 ble den nye pakkereiseloven gjeldende. Disse punktene ble av regjeringen trukket frem som de viktigste endringene:

 • Flere reisearrangementer anses som pakkereiser.
 • Krav om reisegaranti også ved «sammensatte reisearrangementer», dvs. flere reisetjenester kjøpt til samme reise, uten å være en pakkereise.
 • Økte krav til den næringsdrivendes opplysningsplikt. Kostnader det ikke er opplyst om knyttet til pakkereisen, skal ikke betales.
 • Arrangørens ansvar for korrekt gjennomføring av pakkereisen tydeliggjøres.

Du vil nå få de samme rettighetene enten du kjøper hele pakken av én leverandør, eller om du setter sammen pakken selv.

En pakkereise er definert slik at man setter sammen to reiseelementer (for eksempel fly og hotell) som er tilrettelagt av én avtalepartner. I tillegg skal den vare i mer enn 24 timer, eller omfatter overnatting og som selges eller markedsføres til en samlet pris.

Pakkereiseloven definerer hva som er en reisetjeneste slik:

 • persontransport (som buss, båt, fly ol)
 • innkvartering som ikke er en integrert del av persontransport, og som ikke skjer med tanke på bosetting
 • utleie av biler og andre motorvogner, eller motorsykler som krever førerkort
 • enhver annen turisttjeneste som ikke er en integrert del av en reisetjeneste som definert i punktene ovenfor

En turisttjeneste kan være en rekke forskjellige ting som konserter, omvisninger, vinsmaking etc.

Sjekk disse nettstedene når du skal bestille pakkereiser og charter.

Definisjonen av en pakkereise

En pakkereise må fortsatt være en kombinasjon av to ulike reisetjenester, men det er nå en videre tolkning av hvilke reisetjenester som henger sammen.

Pakkereiseloven definerer en pakkereise som en kombinasjon av minst to forskjellige typer reisetjenester som gjelder samme reise eller ferie:

A: Tradisjonelle pakkereiser - reisetjenestene settes sammen av én næringsdrivende, herunder på anmodning fra den reisende eller etter den reisendes valg, før det inngås én avtale om alle reisetjenestene,

B: Når reisetjenestene, uavhengig av om det inngås separate avtaler med flere ytere av reisetjenester:

 1. kjøpes fra ett utsalgssted og alle reisetjenestene velges før den reisende samtykker i å betale
 2. tilbys, selges eller faktureres til en inklusiv- eller totalpris
 3. annonseres eller selges under betegnelsen «pakkereise» eller lignende betegnelse
 4. kombineres etter inngåelse av en avtale, der en næringsdrivende gir den reisende rett til å velge blant et utvalg av forskjellige typer reisetjenester, eller
 5. kjøpes fra flere næringsdrivende gjennom lenkede bestillingsprosesser på internett, der den reisendes navn, betalingsopplysninger og e-postadresse overføres fra den næringsdrivende som den første avtalen inngås med, til en eller flere andre næringsdrivende, og en avtale med en av de sistnevnte næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er bekreftet.

I tillegg er det en pakkereise ved en sammensatt reisearrangement. Her sier pakkereiseloven;

Med sammensatt reisearrangement forstås i denne loven minst to forskjellige typer reisetjenester som kjøpes for samme reise eller ferie, som ikke utgjør en pakkereise, og som fører til at det inngås separate avtaler med hver enkelt yter av reisetjenester, dersom den næringsdrivende

a) formidler den reisendes separate valg og separate betaling for hver reisetjeneste i løpet av ett besøk hos eller én henvendelse til den næringsdrivendes utsalgssted, eller
b) på en målrettet måte formidler kjøp av minst én ytterligere reisetjeneste fra en annen næringsdrivende, når en avtale med den andre næringsdrivende inngås senest 24 timer etter at bestillingen av den første reisetjenesten er bekreftet.

Viktige punkter om rettigheter i pakkereiseloven

Det er lov om pakkereiser som sikrer kjøperne rettighetene på pakkereiser. I tillegg er det laget «Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser» som er fremforhandlet av Forbrukerombudet og Virke Reise Utland.

Dette er de viktigste punktene:

 • Opplysningsplikten
 • Endringer
 •  Pris
 • Avbestilling
 • Hvis reisen har mangler av en viss betydning har kunden krav på prisavslag. Du får ikke erstatning hvis årsaken til mangelen lå utenfor arrangørens kontroll.
 • Reisende må reklamere på stedet.

Alle pakkereiser kan innklages til Reklamasjonsnemnda for pakkereiser etter at en mangel ikke er tilfredsstillende løst. Det er ikke lenger et krav om at arrangøren skal være medlem i Reisegarantifondet.

Markedsføring

Informasjonen om reisen skal være dekkende og korrekt. Alle nødvendige opplysninger om reisen skal være gitt. Alle praktiske forhold av en viss betydning som reisemål, transporter innkvartering, måltider, reiseplan, innreisebestemmelser, betalingsvilkår og vilkår om minste antall kunder.

Alt markedsføringsmateriale regnes som en del av avtalen når dette materialet anses å ha hatt betydning for valg av reisen.

Arrangøren har også et ansvar for at underleverandører oppfyller pakkereiseavtalen.

Det er kun lov å markedsføre pakkereiser hvis det er stilt og betalt garanti.

Avbestilling

Du har rett til å kansellere reisen ved force majeure hendelser. Dette er beskrevet som «dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før pakkereisen skal ta til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når pakkereisen skal ta til etter avtalen». I dette tilfellet har du rett til å få tilbakebetalt hele beløpet.

Størrelsen på gebyret skal bestemmes av hvor lang tid det er igjen før reisen skulle skje og pakkereisens karakter. Hvis du avbestiller før det er igjen 42 dager skal ikke avbestillingsgebyret overstige 300 kroner.

Det er likevel begrenset hvilken rett man har til en slik oppsigelse hvis arrangøren av pakkereisen ikke har en slik rett ovenfor tredjemann.

I alminnelige vilkår for pakkereiser er videre avbestilling beskrevet slik:

 • Avbestilling mellom fristen for avbestilling mot gebyr (som hovedregel 42 dager før avreisedøgnet starter) og til det er 15 dager igjen til avreisedøgnet starter: Refusjon av det innbetalte beløp minus depositumets størrelse
 • Avbestilling etter det er mindre enn 15 dager til avreisedøgnet starter og før det er 3 dager før avreisedøgnet starter: Refusjon av 50% av reisens fulle pris eks avgifter som ikke påløper.
 • Avbestilling senere enn 3 dager før avreisedøgnet starter eller utelatt fremmøte ved avgang: Ingen refusjon ut over offentlige avgifter som ikke påløper.

Arrangøren er pliktig til å gi kunden et tilbud om avbestillingsforsikring. Dette har de fleste gjennom reiseforsikringen, slik at det dermed er unødvendig å ta i mot dette tilbudet.

Prisen

Den oppgitte prisen for reisen skal omfatte alle avgifter, gebyrer og/eller skatter norske og/ eller utenlandske myndigheter måtte legge på de tjenester avtalen omfatter. Dersom kostnadene ikke med rimelighet kan beregnes før avtalen inngås, skal det angis hvilke typer tilleggskostnader den reisende eventuelt må betale.

Det skal alltid opplyses om betalingsvilkår, blant annet beløp eller prosentandel av prisen som skal betales på forskudd, og tidsplanen for betaling av restbeløpet, eller økonomiske garantier som skal betales eller stilles av den reisende.

Hvis du ikke har fått opplyst om tilleggskostnader eller andre kostnader skal du ikke betale disse kostnadene.

Prisendringer

Arrangøren kan fastsette i sine betingelser at den avtalte pakkereiseprisen kan justeres opp eller ned ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/ eller de aktuelle valutaer. Beregningsmåten for slike endringer må fremgå av betingelsene. I dette tilfellet må det også i betingelsene gi kunden tilsvarende rett til å kreve prisreduksjon dersom omstendighetene arrangøren forbeholder seg rett til å justere prisen opp etter, utvikler seg i kundens favør.

Hvis prisen heves med mer enn 8 prosent har kunden uansett rett til å heve avtalen.

Etter at pakkereiseavtalen er inngått kan prisen på pakkereisen bare økes hvis følgende er inntatt i avtalen:

a)et uttrykkelig forbehold om at prisen kan økes
b)en angivelse av hvordan prisøkningen skal beregnes
c)en rett for den reisende til tilsvarende prisreduksjon dersom kostnader som nevnt i annet ledd endres etter avtaleinngåelsen, men før reisen begynner.
Prisen på pakkereisen kan bare økes som en direkte følge av endringer i

Det er faste regler for muligheten til å øke prisen på pakkereisen etter at avtalen er inngått:

 1. transportomkostninger, herunder brennstoffpriser,
 2. skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavns-, havne-, landings- eller startavgifter, eller
 3. valutakurser som er anvendt ved beregningen av prisen for den aktuelle pakkereise.

Du må ha mottatt varselet om prisøkning senest den 20. dagen før avreise for at kravet skal være gyldig.

a) prisen på persontransport som følge av prisen på drivstoff eller andre energikilder
b) skatte- eller avgiftsnivået for reisetjenestene som inngår i avtalen, eller
c) valutakurser av betydning for pakkereisen.

Dersom prisen skal økes, må arrangøren underrette den reisende om dette på et varig medium senest 20 dager før pakkereisen begynner. Den reisende skal underrettes på en tydelig og forståelig måte, og det skal gis en begrunnelse for og en beregning av prisøkningen.

Ved prisreduksjon kan arrangørens faktiske administrasjonskostnader trekkes fra beløpet som skal tilbakebetales. Arrangøren skal dokumentere administrasjonskostnadene hvis den reisende ber om det.

Depositumet skal ikke overstige 1.500 kroner innen Europa. For reiser til andre destinasjoner skal depositumet ikke overstige 2.000 kroner

Mangler ved reisen

For at en pakkereise skal ha en mangel må denne være av en viss betydning. Småting vil ikke defineres som en mangel.

Reisearrangøren har ansvar for levering fra tredjemann. Får du en dårligere leiebil enn det som var forespeilet, har arrangøren ansvar for dette.

Før avreise

Kunden kan heve avtalen før pakkereisen tar til dersom det er klart at pakkereisen vil ha vesentlige mangler. Det samme gjelder hvis avtalevilkårene endres, og denne er til vesentlig ulempe for deg.

Hvis prisen heves med mer enn 10 prosent har kunden uansett rett til å heve avtalen. Dette må du i så fall gi beskjed om senest en uke etter å ha mottatt varselet.

Du har ved mangel før avreise rett til full refusjon av samtlige innbetalte beløp, samt eventuell erstatning etter reglene i Pakkereiselovens § 5-3.

Etter avreise

Hvis du har en klage må du klage til arrangørens representant på stedet, eller til arrangøren. Arrangøren har rett til å kunne rette opp feil på stedet. Du risikerer derfor å miste retten til prisavslag eller erstatning hvis du ikke gjør dette. Du kan ikke klage til pakkereisenemnda hvis du ikke har klaget med en gang.

Hvis mangelen ikke blir rettet kan du kreve prisavslag. Du kan også kreve erstatning hvis du er påført økonomiske tap.

Hvis du blir omplassert har du krav på like god eller bedre standard enn det du hadde.

Mangler etter avreise gir deg disse rettighetene:

Avhjelp: Du kan kreve at arrangøren retter opp mangelen dersom dette kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe for ham. Avhjelpen må skje innen rimelig tid og uten uvesentlig ulempe for deg.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke blir avhjulpet, har du rett til et forholdsmessig prisavslag, eventuelt dekning av utgiftene du har hatt ved selv å utbedre mangelen.

Heving: Hvis pakkereisen har vesentlige mangler og pakkereisen av den grunn er vesentlig forfeilet, kan du heve avtalen. Da kan du kreve tilbake beløp som er betalt i.h.t. avtalen. Hvis du hever avtalen etter denne bestemmelsen, har du krav på vederlagsfri transport tilbake til avreisestedet eller annet sted reisen skulle blitt avsluttet på, hvis pakkereisen inneholder transport.

Erstatning: Hvis du lider et tap på grunn av mangelen, kan du kreve erstatning av arrangøren. Hvis du ikke har lidd noe tap, kan du kreve en godtgjørelse dersom mangelen har påført deg vesentlig ulempe.

Arrangøren har ikke erstatningsplikt hvis han kan godtgjøre at mangelen skyldes forhold som ligger utenfor arrangørens kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden. Arrangøren plikter uansett å gi deg nødvendig bistand så hurtig som mulig.

Hvis mangelen har oppstått i forbindelse med transport, går erstatningsreglene i transportrettslig særlovgiving foran erstatningsbestemmelsene i Pakkereiseloven. Du kan da velge om du vil kreve tapet erstattet hos arrangøren eller direkte fra transportøren.

Fordelene ved pakkereise

Dette er de viktigste fordelene:

 • Arrangøren må stille garanti hos Reisegarantifondet.
 • Pakkereiser er dekket av Pakkereiseloven, noe om gir deg flere rettigheter enn ved enkeltbestillinger.
 • Du har en avtalepart å forholde deg til hvis det oppstår problemer.

Reisegarantifondet

Alle som selger pakkereiser i Norge skal være medlem av Reisegarantifondet. Arrangører som er medlem av en tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land er unntatt fra kravet, men ordningen må være godkjent av Reisegarantifondet.

Les mer om Reisegarantifondet.

Klager

Les mer om hvordan du kan klage til Pakkereisenemnda og Flyklagenemnda.

 

Se også:

Guide til kjøp av fotballturer

Reisegarantifondet

De beste stedene for å bestille pakkereiser og charter.

Bagasjerettigheter på fly

Flyforsinkelser

Flyinnstillinger

Fly - Overbooking - nektet ombordstigning

Eksterne nettsider:

Forbrukerrådet: Pakkereiser

Lovdata: Pakkereiseloven

Lovdata: Pakkereiseforskriften

Pakkereisenemnda

Transportklagenemnda Fly

Alminnelige reisevilkår for Pakkereiser