Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Det norske aksjefondet med høyest avkastning i 2023 steg med 19,80 prosent. Det dårligste fondet steg med 3,80 prosent. 

Fondsindeksen steg i 2023 med 11,19 prosent. Det er denne indeksen de fleste norske aksjefondene har som sammenligningsindeks.

SMB indeksen (små og mellomstore selskaper) gjorde det litt bedre enn fondsindeksen med pluss 12,82 prosent. Den bredere Hovedindeksen steg 9,89 prosent. OBX-indeksen (25 mest omsatte aksjer) hadde en verdistigning på 9,26 prosent. 

Fond med minsteinnskudd over 500.000 kroner er ikke tatt med. I mange fond er det flere andelsklasser (samme fond, men ulike minsteinnskudd og kostnader). Her har vi tatt med aksjefond som er rettet mot folk flest. Ingen av fondene som er kuttet ville vært blant de beste.

Sammenligning av fond

Et fond som har som mål å slå fondsindeksen bør ha som mandat at de kan investere i hele markedet det er knyttet opp til. De aktive fondenes oppgave er å slå markedet. Da er det ulogisk at de skal legge begrensninger i hva det skal investere i

Det er en del fond som har en investeringsstrategi som gjør at de vil avvike fra indeksen. Når alle norske aksjefond sammenlignes er det mange fond som egentlig ikke er sammenlignbare.

I år der for eksempel SMB-indeksen har gjort det bedre enn fondsindeksen, skal disse fondene gjøre det bedre enn fond som investerer i bredden av markedet. Eller hvis et fond er fossilfritt vil de avvike fra indeksen.

Poenget er at fond med avvikende strategi også vil ha en avvikende avkastning. Mange av disse fondene vil typisk være høyt opp ett år, og langt nede et annet. Dette trenger da slett ikke bety at de er bedre (eller dårligere) fond, men at det er et resultat av investeringsstrategien til fondet.

Det har også blitt mange nettofond. Det vil si fond som er ment å distribueres av andre. Kostnadene blir her oppgitt uten av plattformavgiften blir trukket fra, og får dermed litt for god avkastning. I denne oversikten er det ikke med nettofond.

Rangeringen av norske aksjefond i 2023

Det beste fondet i 2023 var Pluss Aksje (Fondsforvaltning) med en avkastning på 19,80 prosent. Dette fondet kan investere opptil 20 prosent i det globale aksjemarkedet. Ved årsskiftet lå de over denne begrensningen ved at de hadde 21,12 prosent i det globale aksjemarkedet. Ved å investere 20 prosent utenlands kan det ha gitt en ekstraavkastning på rundt 3 prosent. Grunnen til det er at verdensindeksen (i norske kroner) steg omtrent 15 prosentpoeng mer enn fondsindeksen. Fondet har en årlig forvaltningskostnad på 1,2 prosent. Minsteinnskuddet er så stort som 50.000 kroner.

Dette er fondets investeringsstrategi: Pluss Aksje har en fleksibel investeringsstrategi, noe som betyr at fondet investerer fritt med hensyn til bransjer og selskaper innenfor de begrensninger som er gitt av fondets vedtekter og øvrige plasseringsrammer. Minimum 80% av fondets eiendeler skal investeres i norske egenkapitalinstrumenter. Inntil 20% av fondets eiendeler kan dermed være investert i utenlandske aksjer, fortrinnsvis i globale markedsledere innenfor primært teknologi og telekommunikasjon, farmasi og helsesektoren. Dette vurderes å gi en lavere risiko enn om fondet kun var definert til å kunne investere på Oslo Børs. Fondet har en verdiorientert og langsiktig investeringsfilosofi, og vil ikke bli styrt av kortsiktige og tilfeldige svingninger i aksjemarkedene. Fondets målsetting er å gjøre det bedre enn Oslo Børs totalindeks. Fondet fokuserer på utvelgelsen av enkeltaksjer. Trading-aktiviteten i dette fondet vil derfor være høyere, sammenlignet med indeksfondene, noe som gir muligheter for bedre avkastning over tid.

Det nest beste fondet i 2023 var Handelsbanken Tema. Dette fondet er fossilfritt (investerer ikke i olje og gass relaterte selskaper) og er dermed ikke et breddfond.

DNB Norge A var det nest beste av de sammenlignbare norske aksjefondene, med en verdistigning på 17,41 prosent. Også DNB Norge har en stor andel utenlandske aksjer med 15,1 prosent (max 20 prosent) ved årsskiftet. Med meravkastningen på 15 prosent i utenlandske aksjer kan dette gi en ekstra avkastning på 2,3 prosent (gitt samme andel hele året). Det årlige forvaltningshonoraret er 1,17 prosent. Minsteinnskuddet er på 100 kroner..

Dette er fondets investeringsstrategi:DNB Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsakelig investerer i norske verdipapirer notert på Oslo Børs, men har også mulighet til å investere opptil 20 prosent i det internasjonale aksjemarket. Investering i DNB Norge gir normalt en bred eksponering på tvers av sektorer på Oslo Børs. Målsetningen med fondet er over tid å gi bedre avkastning etter kostnader enn fondets referanseindeks. Forvalter søker å skape meravkastning ved å ta flere mindre, avvikende posisjoner fra referanseindeksen basert på forvalters vurdering av selskapenes verdiskaping, verdsettelse og inntjeningsutvikling.

Det dårligste av de sammenlignbare fondene var First Generator S med en stigning på 3,80 prosent. Dette fondet hadde den høyeste avkastningen av de norske fondene i fjor. Dette er et fond som investerer i få selskaper, og som svinger mye mer enn de aller fleste andre norske aksjefond. 

Tabellforklaring:

  • 2023 er avkastningen i året 2023.
  • Under "Type" står det en kort betegnelse for fondet. Fond som begynner med "Bredde står i svart".
  • Kostnad er det årlige forvaltningshonoraret.
  • Minsteinnskudd er det minste første gangs innskudd som kan gjøres.

Aksjefondene som investerer i bredden av det norske markedet står i svart i tabellen under. Dette inkluderer også breddefond som kan ha en utenlandsandel (10-20 prosent).

Fond som står i rødt er ikke direkte sammenlignbare med breddefondene. De har en investeringsstrategi som gjør at de bare investerer i deler av markedet.

Slik ser listen ut for 2023:

Fond 2023 2022 Type Kost M.innsk.
Pluss Aksje 19,80% -3,69% Bredde-Utland 1,20% 50 000
Handelsbanken Norge Tema 17,46% -16,09% Fossilfritt 1,50% 1 000
DNB Norge A 17,41% -5,58% Bredde-Utland 1,17% 100
Landkreditt Utbytte A 17,40% -15,77% Utbytte 1,30% 300
Nordea Norge Verdi 17,13% -3,32% Bredde-Utland 1,50% 100
First Opportunities 16,95% -14,69% SMB 2,40% 1 000
Storebrand Vekst A 16,17% -19,05% Vekst 1,50% 100
KLP AksjeNorge P 15,87% -1,48% Bredde 0,75% 100
Pluss Markedsverdi 15,84% -1,84% Bredde 0,90% 50 000
Fondsfinans Norge 15,77% 7,29% Bredde 1,00% 10 000
Nordea Norwegian Stars A 15,49% -11,48% Bredde-ESG 1,49% 100
Norne Aksje Norge 15,37% -4,18% Bredde 1,30% 100
Holberg Norge A 14,85% -5,87% Bredde 1,50% 1 000
Eika Norge 14,25% -7,77% Bredde-Utland 1,50% 300
Fondsfinans Utbytte 14,25% 1,63% Utbytte 1,20% 10 000
DNB SMB A 13,74% -0,26% SMB 1,17% 100
SpareBank 1 Norge Verdi C 13,44% 5,88% Bredde 1,25% 500
Odin Norge C 12,55% -7,04% Bredde 1,50% 3 000
Storebrand Norge A 12,52% -2,75% Bredde 1,50% 100
Alfred Berg Aktiv C 11,91% -4,14% Bredde 1,50% 300
Nordea Norge Pluss 11,56% -6,46% Bredde-Utland 1,00% 500 000
Nordea Avkastning 11,48% -6,71% Bredde-Utland 1,50% 100
DNB Norge Selektiv A 11,48% 7,06% Bredde-Utland 1,17% 100
Danske Invest I. Norway Restricted, klasse NOK 11,30% -9,14% Bredde-Indeks 0,23% 100
Delphi Norge A 11,20% -13,49% Bredde 1,50% 100
Arctic Norwegian Equities Class A 11,04% -13,38% Bredde-Utland 2,00% 1 000
Alfred Berg Norge C 10,92% -6,12% Bredde 1,20% 5 000
Sbanken Framgang Sammen 10,89% -6,15% Rentedel 1,50% 300
Alfred Berg Humanfond 10,88% -6,13% Utland 1,20% 300
Alfred Berg Gambak 10,86% -7,17% Bredde 2,00% 100
C WorldWide Norge 10,75% -15,41% Bredde 1,30% 1 000
First Norway 10,45% -11,06% Bredde 2,25% 1 000
Pareto Aksje Norge A 10,16% 1,15% Bredde 2,50% 500
Pareto Aksje Norge B 9,85% 1,31% Bredde 1,80% 500
Storebrand Indeks - Norge A 9,68% -1,18% Bredde-Indeks 0,20% 100
DNB Norge Indeks A 9,67% -1,21% Bredde-Indeks 0,20% 100
KLP AksjeNorge Indeks P 9,65% -1,03% Bredde-Indeks 0,18% 100
Nordnet Indeksfond Norge 9,56% 2,03% Bredde-Indeks 0,19% 100
Alfred Berg Indeks C 9,54% -1,09% Bredde-Indeks 0,19% 25 000
DNB Grønt Skifte Norge A 9,36% * Miljø 1,16% 100
Storebrand Verdi A 8,92% 11,11% Verdi 1,50% 100
Alfred Berg Norge Transition C (NOK) 8,63% * Ex energi 1,20% 100
Storebrand Norge Fossilfri A 8,51% -17,01% Miljø 1,50% 100
Forte Norge 8,19% -15,75% Bredde 2,03% 100
Danske Invest Norge II 7,70% -8,54% Bredde 1,25% 50 000
Danske Invest Norge I 7,38% -8,72% Bredde 1,50% 1 000
Arctic Norwegian Value Creation A NOK 7,32% -11,84% Bredde-Utland 1,88% 1 000
C Worldwide Norge Fossilfritt+ 6,79% -19,05% Fossilfritt 1,60% 1 000
Forte Trønder 5,67% -16,49% Geografisk 2,04% 100
First Generator S 4,65% 11,49% Bredde 1,50% 100 000
Handelsbanken Norge Index 4,28% -19,70% Indeks-Miljø 0,30% 1 000
Danske Invest Norge Vekst 4,07% -21,12% SMB 1,75% 1 000
First Generator A 3,80% 12,87% Bredde 2,25% 100 000

Indeksfond kan aldri vinne en årlig rangering

På grunn av målsettingen om å speile indeksen ligger indeksfondenes avkastning tett opptil avkastningen til aksjeindeksen fondet måles mot. De aktive fondene sprer seg derimot jevnt på oversiden og undersiden av børsens avkastning. Indeksfondet sikter på børsindeksen med rifle, mens de aktive fondene sikter med hagle (det ser i alle fall slik ut når avkastningen presenteres grafisk, selv om alle sammen forsøker å treffe over blinken). Og da vil alltid noen av de aktive aksjefondene ligge langt over børsens avkastning, mens andre ligger langt under.

Høy avkastning kan skyldes flaks

I utgangspunktet skal man ikke se seg blind på avkastningen når man velger aksjefond. At et aksjefond gir høyere avkastning enn konkurrentene kan skyldes andre forhold enn dyktighet. Flaks er en faktor. Det kan ha vært et år som passet spesielt godt til fondets strategi. Slik flaks gir seg gjerne utslag i variable historiske prestasjoner som synliggjøres ved å se flere år tilbake.

En annen forklaring kan være at fondet tar høyere risiko enn de øvrige, at fondet er overlesset med såkalte beta-aksjer, som forsterker børsens svingninger både i oppgang og nedgang. I et år med oppgang vil slike aksjer typisk stige mer enn de øvrige. Risikojusterte måltall renser bort slike forstyrrelser. 

 

Se også:

Dette var de beste norske aksjefondene i 2022

Dette var de beste norske aksjefondene i 2021

Dette var de beste norske aksjefondene i 2020

Dette var de beste norske aksjefondene i 2019

Dette var de beste norske aksjefondene i 2018

Dette var de beste norske aksjefondene i 2017

Les mer om aksjefond:

Guide til aksjefond

Guide til indeksfond

Forvaltningsstiler i aksjefond

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste aksjefondene for fremvoksende markeder

Kalkulatorer:

Aksjefondsparingskalkulator
Se hvor mye et fast sparebeløp i aksjefond stiger i verdi. Kalkulatoren tar hensyn til de spesielle skattereglene som gjelder for aksjefond.

Fondskontokalkulator
Her kan du gjøre en vurdering om det er best å investere direkte i fond, eller å gå via en fondskonto.

Fondsporteføljekalkulator
Kalkulatoren beregner verdiutviklingen i en portefølje med forskjellige forutsetninger for avkastning på de enkelte plasseringsformene.

Markedsoversikter:

Kostnader norske aksjefond

Spareavtaler i fond
Denne oversikten viser i hvilke, og hvor mye du kan spare i de forskjellige aksjefondene.