Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svært mange av yrkesorganisasjonene har forhandlet frem gunstige avtaler på uføreforsikringer.

Kollektive avtaler på uførekapitalforsikringer er vesentlig billigere enn å kjøpe individuelle forsikringer. Størrelsen på besparelsen avhenger av hvilket beløp du velger, alder, og om du har en medforsikret ektefelle/samboer.

Akkurat det samme gjelder for dødsfallforsikringer. Les mer om dette her. Den samlede besparelsen bør sees i sammenheng.

I de fleste tilfellene er nå beløpene såpass store at man ikke trenger å tegne høyere forsikringssummer på individuelle forsikringer. I tillegg må du ikke glemme forsikringene du har på jobben.

Hvis ikke dekningen er høy nok, skal du i alle fall la disse være grunnmuren i forsikringsdekningen din.

Gruppelivsforsikringene prises etter alder. Normalt øker de ikke år for år, men har gjerne samme pris i fem og fem år ad gangen.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Det er blitt vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes. Det er også normalt at forsikringssummen trappes ned fra man fyller ca. 50. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha lavere forsikringsbehov jo eldre man blir.

Via denne oversikten kan du se på forsikringstilbudene i en rekke yrkesorganisasjoner.

To typer uførekapitalforsikringer

Gjennom yrkesorganisasjonene kan disse forsikringene deles inn i to typer:

  1. Engangsutbetaling dersom du blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør, eller har mottatt midlertidig uførestønad fra NAV i 36/48 måneder og fått innvilget 12 nye måneder.
  2. Forskuttering av beløp hvis du har vært sammenhengende ufør i minst 12 måneder. Det resterende beløpet blir utbetalt ved varig uførhet.

KOL, Lederne, NITO, Tekna og Utdanningsforbundet har en avtale med uførekapital med forskuttering

Guide til uføreforsikringer.

Prisoversikt uførekapital

Alle yrkesorganisasjonene har et alternativ rundt 1 million kroner i forsikringssum med 10, 11 eller 12 G. I tillegg kan de dobles, eller tredobles.

I tabellen har vi gjort om de årlige prisene til1 million kroner. Dette er gjort for å kunne sammenligne prisene på en korrekt måte.

Det er gjennomsnittsprisen som er mest interessant i sammenligningen med individuelle forsikringer. Forskjellene er i kroner mye mindre når man er 30 år i stedet for 50 år.

Her er yrkesorganisasjonene sortert etter gjennomsnittsprisen, fra 30 år til og med 50 år.

Avtalene med forskuttering står i rødt i tabellen.

Yrkesorganisasjon Snitt 30 år 50 år
Bondelaget 3 228 1 659 5 689
Lederne 3 687 1 079 8 249
Akademikerne 4 234 1 673 8 794
Norges Radiografforbund 4 438 2 547 8 337
Akademikerforbundet 5 167 1 633 11 439
Politiets Fellesforbund 5 294 2 400 9 760
Fysioterapeutene 5 305 3 066 9 546
Norsk Journalistlag 6 041 2 495 11 236
Sykepleierforbundet 7 520 3 455 15 555
Utdanningsforbundet 7 926 4 525 14 309
NITO 8 004 2 370 18 729

I Tekna må du logge inn for å se prisene.

YS har ikke kollektiv avtale på uføreforsikring.

Det er mange par som har ulike medlemskap. Da gjelder det å velge rett kollektiv avtale. Hvis for eksempel én er medlem i Akademikerne, og én annen i Sykepleierforbundet vil det lønne seg å kjøpe forsikringene gjennom Akademikerne.

Uførekapital med forskuttering

Det er tre yrkesorganisasjoner som har engangsutbetalinger med forskuttering. Dette er Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening (KOL), Tekna, og Utdanningsforbundet.

En slik forsikring vil være den dyreste varianten av de kollektive forsikringene.

Slik fungerer KOL/Teknas uførekapital:

Forsikringen gir månedlige forskudd hvis du har vært minst 50 prosent arbeidsufør i 12 måneder sammenhengende. Månedsbeløpet utgjør 1 prosent av forsikringssummen hvis du er 100 prosent ufør og reduseres tilsvarende ved lavere uføregrad.

Ved minst 50 prosent varig uførhet i 24 måneder, gir Uføreforsikring Pluss en engangsutbetaling som tilsvarer forsikringssummen minus det du eventuelt har fått i forskudd.

Slik fungerer Utdanningsforbundet uførekapital:

Engangsutbetaling: Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

  • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
  • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år, etter første sykemeldingsdag.

Månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen: Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

Maksimale tegningsbeløp på uførekapital

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne i yrkesorganisasjonene. Følg lenkene for å se flere detaljer om dødsfallforsikringen.

Organisasjon Max G Uførhet
Akademikerforbundet 24 2 396 592
Akademikerne 30 2 995 740
KOL 30 2 995 740
Lederne 36 3 594 888
LO 0 0
NITO 30 2 995 740
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 594 888
Norsk Journalistlag 36 3 594 888
Norsk Radiografforbund 24 2 396 592
Norsk Sykepleierforbund 22 2 196 876
Tekna 30 2 995 740
Utdanningsforbundet 30 2 995 740
YS 0 0

Uførerente

En uførerente gir utbetaling hvis du er minst 50 prosent ufør mer enn ett år.

På denne forsikringsformen er det ingen kollektive avtaler som utbetales i alle år til du er 67 år. I stedet er det noen som tilbyr en uførerente som utbetales i fire år. Da kan du velge melom 1 eller 2 G i årlig utbetaling. Det betyr at totalsummene blir omtrent 400.000, eller 800.000 kroner i løpet av fireårs-perioden.

For avtalene uførekapital med forskuttering får de utbetaling på samme måte som med uførerente. Det er i praksis en kombinasjon av månedlig utbetaling etter 1 år (uførerente), og en engangsutbetaling (uførekapital).

Dette er prisene på uførerenter med 4 års varighet.

Organisasjon 1 G 2 G
Akademikerne 1 197 2 395
Fysioterapeutene 951 1 902
Lederne 929 1 858
Politiet 1 285 2 571
Sykepleierforbundet 1 969 3 937

Guide til uførerente.

 

Kalkulatorer:

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Uførepensjonskalkulator
Kalkulatoren beregner hva du får i uførepensjon på forskjellige lønnsinntekter. Den regner ut hva du får både før og etter skatt.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.