Søk SmartePenger Search Display a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er Smarte Pengers anbefalinger for hvilke aksjefond du bør velge som investerer i «fremvoksende markeder».

Dette er anbefalingene basert på:

  • For aktive aksjefond er valgene er basert på den historiske avkastningen
  • For indeksfond er valgene basert på kostnadene

Les mer om hvilke vurderinger som ligger bak anbefalingene på aksjefond.

Å gi anbefaling ut fra historikk er på ingen måte noe sikkert råd. Det finnes ingen gode modeller som gir en god spådom for hvilke aktive fond som vil gjøre det best i fremtiden.

For de fire aksjefondklassene som dekkes plukker Smarte Penger ut to til fire anbefalte fond, både på indeksfond og aktive fond. I de fire klassene er det fond som investerer i bredden av markedet som er grunnlaget for valget.

Grunnen til at vi velger fond som går i bredden av markedet er at aktive fonds jobb er å slå markedet. Det er det høyst logisk at det beste er å kunne investere i alle deler av markedet.

Her er våre øvrige aksjefondsanbefalinger:

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste norske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste nordiske aksjefondene

Smarte Penger vurderer: Dette er de beste globale aksjefondene

Anbefalte indeksfond

Her er det tre fond som har en årlig administrasjonskostnad fra 0,28 til 0,39 prosent. De tre fondene har ulike indekser slik at verdiendringen år til år vil fravike noe fra hverandre.

KLP AksjeFremvoksendeMarkeder P

Dette er det billigste indeksfondet med 0,28 prosent i årlig forvaltningsgebyr.

Fondets strategi: KLP AksjeFremvoksende Markeder Indeks II er et indeksnært aksjefond. Fondet investerer i aksjer notert i fremvoksende aksjemarkeder. Noen land med stor vekt i fondet er Kina, Sør-Korea, Taiwan, Brasil, Sør-Afrika, India, Russland og Mexico. Fondet tar sikte på å oppnå en avkastning tilnærmet lik disse markedene.

Nordnet Indeksfond Emerging Market

Fondet har en kostnad på 0,30 prosent.  gjennom

Fondets strategi: Fondet har som mål å følge den totale nettoavkastningen i amerikanske dollar til MSCI Emerging Markets Index, minus gebyrer og utgifter. MSCI Emerging Markets Index (Bloomberg-ticker: NDUEEGF) er en egenkapitalindeks som er representativ for markedene for selskaper med stor og middels markedsverdi i vekstland. Risikoen for valutabevegelser mellom indeksens valuta og valutaen i hver klasse vil ikke bli sikret. Fondet forvaltes sammen av Nordnet Bank AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.

DNB Global Emerging Markets Indeks A

Kostnadene er høyest i dette fondet blant de tre anbefalte med 0,39 prosent. Minsteinnskuddet og det månedlige sparebeløp er bare 100 kroner.

Fondets strategi: DNB Global Emerging Markets Indeks er et indeksnært aksjefond som hovedsakelig investerer i selskaper notert på børser og regulerte markeder i fremvoksende økonomier, definert ved fondets referanseindeks. Selskaper som eventuelt ikke tilfredsstiller DNBs retningslinjer for ansvarlige investeringer vil holdes utenfor fondets investeringsområde.

Dette er nøkkeltallene for de anbefalte fondene:

Fondspresentasjon KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P Nordnet Indeksfond Emerging Markets
Minsteinnskudd 3 000 100
Månedlig sparebeløp 500 100
Årlige forvaltningskostnad 0,28% 0,29%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Referanseindeks KLP FM Indeks MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Har ikke
Kjøp gjennom Nordnet 0,53% 0,29%
Kjøp gjennom Sbanken 0,28% *
Kjøp gjennom Kron 0,30% *
Fondspresentasjon DNB Global Emerging Markets Indeks A
Minsteinnskudd 100
Månedlig sparebeløp 100
Årlige forvaltningskostnad 0,39%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%
Referanseindeks MSCI Emerging Markets Index
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,39%
Kjøp gjennom Sbanken 0,26%
Kjøp gjennom Kron 0,35%

Anbefalte aktive fond

Her er det valgt ut tre aktive fond. Det svært små forskjeller til noen andre fond, slik at dette er svake anbefalinger.

Handelsbanken Vekstmarked Tema

Fondet har den nest høyeste 5 og 10-årsavkastningen, litt lenger ned på treårsavkastningen. Fondet har litt lavere årlig forvaltningshonorar for aktive fond med 1,60 prosent. Minsteinnskuddet er 1.000 kroner, og minste månedlige sparebeløp er 30 kroner.

Fondets strategi: Fondet er aktivt forvaltet og investerer i aksjer utstedt i Asia, Latin-Amerika, Afrika og Øst-Europa, inkl. Balkan og Baltikum. Fondet har valutaeksponering mot disse markedene. Den tematiske investeringsstrategien innebærer at investeringen primært skjer i selskaper knyttet til nøye utvalgte, analyserte og langsiktige investeringstemaer, der vi forventer en lang periode med vekst. Eksempler på våre hovedtemaer er demografi, produktivitet, livsstil og miljø. Dette er et fond som investerer etter spesifikke bærekraftskriterier.

Nordea Emerging Markets Enhanced

Fondet har lave kostnader med et årlig forvaltningshonorar på 0,66 prosent. Minsteinnskuddet og minste månedlige sparebeløp er 100 kroner. Fondet har hatt den beste avkastningen i den siste femårsperioden, nest best i siste tiårsperiode.

Fondets strategi: Fondets mål er å gi andelseierne investeringsvekst på lang sikt. I den aktive forvaltningen av fondets diversifiserte portefølje velger forvaltningsteamet selskaper som synes å tilby førsteklasses vekstutsikter og investeringsegenskaper. Teamet har som mål å levere beskjeden meravkastning i forhold til fondets referanseindeks. Fondet investerer hovedsakelig i aksjer i selskaper i fremvoksende markeder. Spesifikt investerer fondet minst 75 % av sum eiendeler i aksjer og aksjerelaterte verdipapirer utstedt av selskaper som er hjemmehørende, eller har det meste av sin virksomhet, i fremvoksende markeder. Fondet kan investere i, eller være eksponert for opptil 25 % av sum eiendeler, i Kina A-aksjer.

Odin Emerging Markets C (og F)

Fondet har hatt en jevnt bra avkastning, med relativt sett lav risiko. Fondets historikk er basert på Odin Emerging Markets C. Fond som kjøpes Online heter Odin Emerging Markets F. F-fondene har lavere forvaltningsavgift (1,05 mot 1,50 prosent), ellers er de helt like. Kostnaden blir da lav til å være et aktivt fond.

Fondets strategi: Fondet er et aktivt forvaltet aksjefond og kan fritt investere i selskaper som har en betydelig del av inntekter eller resultat fra fremvoksende markeder, eller har en betydelig del av sine aktiva i slike land. Forvalter investerer fritt, innenfor mandatets rammer, i det forvalter mener er gode og undervurderte selskaper. Fondet er indeksuavhengig - det legges ikke vekt på selskapenes størrelse eller vekt i markeds-indeksene. Investeringsbeslutninger foretas på bakgrunn av egne grundige selskapsanalyser, som baseres på en rekke forskjellige kilder, blant annet bedriftsbesøk og samtaler med selskapenes ledelse. Odins forvaltere leter etter gode undervurderte selskaper som har gode holdninger, også til etiske problemstillinger.

Handelsbanken Vekstmarked Tema Nordea Emerging Market Enhanced
Minsteinnskudd 1 000 100
Månedlig sparebeløp 300 100
Årlige forvaltningskostnad 1,60% 0,66%
Kjøps- og salgskostnader 0,00% 0,00%
Forvalter Lisa Synning Claus F. Nielsen, Ruben Knudsen & Julie Bech
Forvalter siden: 15.03.2016 *
Morningstar-karakter 4 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 1,89% *
Kjøp gjennom Sbanken * 1,10%
Kjøp gjennom Kron * *
Odin Emerging Markets F
Minsteinnskudd 3 000
Månedlig sparebeløp 300
Årlige forvaltningskostnad 1,05%
Kjøps- og salgskostnader 0,00%
Forvalter Flere forvaltere
Forvalter siden: *
Morningstar-karakter 4
Nøkkelinformasjon Nøkkelinfo
Prospekt Prospekt
Kjøp gjennom Nordnet 0,80%
Kjøp gjennom Sbanken 1,05%
Kjøp gjennom Kron 1,01%

Avkastning de siste 5 kalenderårene

Dette har vært avkastningen på de anbefalte fondene år for år fra 2018.

Indeksfond 2022 2021 2020 2019 2018
DNB Global Emerging Markets Indeks A -11,55% -2,13% 13,64% 18,94% *
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P -10,54% -0,90% 15,86% 20,75% -10,12%
Aktive fond
Handelsbanken Vekstmarked Tema -7,80% -5,20% 13,80% 24,40% -10,60%
Nordea Emerging Markets Enhanced -10,41% -0,09% 10,41% 20,28% *
Odin Emerging Markets C -11,44% 4,78% 16,09% 7,04% -7,38%

Risiko ved de anbefalte fondene

Risikoen måles her med fondets volatilitet (standardavvik i tidsserien). Det vil si hvor mye fondet har svingt i verdi. Jo lavere tall, dess lavere risiko.

Her er det ikke store forskjellene på volatiliteten på fondene.

Indeksfond 3 år 5 år 10 år
DNB Global Emerging Markets Indeks A 14,63% 15,94% 14,25%
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P 12,35% 13,80% 12,94%
Aktive fond
Handelsbanken Vekstmarked Tema 12,74% 12,94% 12,46%
Nordea Emerging Markets Enhanced 13,40% 14,73% 13,81%
Odin Emerging Markets C 11,91% 12,99% 11,88%

Dette er utvalget av fond innen Fremvoksende markeder

Fond som har betegnelsen "Bredde" er de fondene anbefalingene blir valgt fra.

Fond Betegnelse
Aviva Investors-EmMkts. Eq Inc Fd (USD) Bredde
BNP Paribas Funds Emerging Equity Classic USD (NOK Bredde
C WorldWide Emerging Markets Bredde
Danske Invest Emerging and Frontier Markets Bredde
Danske Invest Global Emerging Mark. Restr. kl NOK Bredde
Danske Invest Global Emerging Markets Class A Bredde
Danske Invest Global Emerging Markets NOK Bredde
Danske Invest Global Emerging Markets S. Cap Cl. A SMB
DNB Global Emerging Markets A Bredde
DNB Global Emerging Markets Indeks A Bredde
DNB Global Emerging Markets N Bredde
DNB Global Emerging Markets R Bredde
Fidelity Fund Emerging Markets 70 % nye markeder
Handelsbanken EMEA Tema Regionalt
Handelsbanken Emerging Markets Index (A1 NOK) Bredde
Handelsbanken Vekstmarked Tema Bredde
Holberg Rurik A Bredde
Holberg Rurik B Bredde
JPM Emerging Markets Equity A dist Bredde
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Flerfaktor P
Faktorfond
KLP Aksje Fremvoksende Markeder Indeks P
Indeks
Nordea Emerging Markets Enhanced Bredde
Nordea Emerging Markets Equities Bredde
Nordea Emerging Stars Bærekraftig
Nordea Stable Emerging Markets Bredde
Nordnet Indeksfond Emerging Markets Bredde
Odin Emerging Markets C Bredde
SEB Emerging Markets Bredde
Skagen Kon-Tiki Bredde
Storebrand Indeks - Nye Markeder A Bredde

 

Se også:

Guide til aksjefond

Kostnadsoversikt for aksjefond i Fremvoksende Markeder