Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Arbeidsgivere er pliktige til å tegne en yrkesskadeforsikring for sine ansatte.

Denne forsikringen skal gi de ansatte erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatningen utbetales alltid som et engangsbeløp.

Dette dekkes

En arbeidstager kan kreve erstatning for:

 1. Tap og påførte utgifter frem til oppgjørstidspunkt. Dette kan være tapte lønnsinntekter og andre merutgifter som ikke dekkes av det offentlige (for eksempel behandlingsutgifter og egenandeler).
 2. Fremtidige årlige merutgifter som skaden forårsaker. Dette kan for eksempel være medisinsk behandling.
 3. Tap i fremtidig erverv. Dette er erstatning for fremtidig inntektstap.
 4. Ménerstatning (medisinsk invaliditet).
 5. Ved død. Erstatning til ektefelle/samboer, barn under 20 år, og eventuelt andre som blir forsørget.

I tillegg får kan du få årlige pensjoner og erstatninger fra NAV. Dette gjelder stønader som uførepensjon, arbeidsavklaringspenger, og ménerstatning. Les mer yrkesskade her.

Eksempel

Vi har regnet på noen eksempler på hva erstatningen kan bli. Da har vi forutsatt at den forsikrede har en inntekt på 600.000 kroner, får en medisinsk invaliditet på 50 prosent, får årlige merutgifter på 10.000 kroner, og er gift med ett barn på 6 år.

Siden tap i fremtidig erverv og ménerstatning avhenger av alder, får 35-åringen vesentlig mer enn 55-åringen.

Du kan beregne yrkesskadeerstatninger med yrkesskadekalkulatoren.

Forklaring til de enkelte postene og hvordan de beregnes ser du nedenfor.

Erstatningstype 35 år 45 år 55 år
Engangsutbetalinger:
Påførte tap og utgifter 10 000 10 000 10 000
Fremtidige årlige merutgifter 190 000 190 000 160 000
Tap i fremtidig erverv 3 523 014 2 609 640 1 304 820
Menerstatning 284 688 237 240 189 792
Sum erstatning ved uførhet 4 007 702 3 046 880 1 664 612
Engangsutbetaling ved død:
Ved død til ektefelle/samboer 1 779 300 1 779 300 1 779 300
Ved død til barn 533 790 533 790 533 790
Begravelsesbidrag 59 310 59 310 59 310
Sum erstatning ved død 2 372 400 2 372 400 2 372 400

Påførte tap og utgifter har vi bare forutsatt er 10.000 kroner. Dette er altså utgifter som påløper til oppgjørstidspunktet.

I tillegg til dette kommer ytelser fra folketrygden. For eksempel ville det her vært gitt en årlig ménerstatning på 29.655 kroner.

Beregning av fremtidige årlige ekstrautgifter

Først beregnes fremtidige ekstrautgifter per år. Deretter ganges dette opp med en faktor, som er avhengig av aldersgruppen du tilhører.

Alder Erstatning  
Under 35 år 21 ganger årlige utgifter  
35 - 49 år 19 ganger årlige utgifter  
50 - 59 år 16 ganger årlige utgifter  
60 - 69 år 14 ganger årlige utgifter  
Over 70 år 8 ganger årlige utgifter  

Hvis de fremtidige årlige merutgiftene er 10.000 kroner, gir det en tredve-åring 210.000 kroner i erstatning.

Beregning av tap i fremtidig erverv

Grunnlaget for beregningen av det framtidige inntektstapet er den pensjonsgivende inntekten i året før skaden eller sykdommen ble konstatert. Full erstatning beregnes etter følgende skala:

Inntektsgrunnlaget Grunnerstatning
Antall G I kroner Antall G I kroner
0 - 7 G 830 340 22 G 2 609 640
7 - 8 G 948 960 24 G 2 846 880
8 - 9 G 1 067 580 26 G 3 084 120
9 -10 G 1 186 200 28 G 3 321 360
Over 10 G 1 186 200 30 G 3 558 600

 Disse beløpene justeres etter hvilken alder man har. Følgende regler brukes:

 • Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen. Denne alderen er altså nullpunktet.
 • For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 5 prosent av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 10 prosent av grunnerstatningen.
 • Er skadelidte 35–44 år, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 45 år med 3,5 prosent av grunnerstatningen.
 • Er skadelidte 34 år eller yngre, forhøyes erstatningen for hvert år han eller hun er yngre enn 35 år med 2,5 prosent av grunnerstatningen. I tillegg forhøyes erstatningen med 35 prosent av grunnerstatningen.

Har skadelidte tapt bare deler av sin ervervsevne, reduseres erstatningen tilsvarende.

Beregning av ménerstatning

Erstatningen gis uavhengig av ervervsevne og inntekt, invaliditetsgraden må være minst 15 prosent. Denne erstatningen utbetales på samme grunnlag som den årlige menerstatningen fra NAV.

Graden av invaliditet fastslås på grunnlag av en omfattende tabell. Her listes det en rekke skader og sykdommer som gir en viss invaliditetsgrad.

Medisinsk Ménerstatning:
invaliditet Antall G I kroner
15 - 24 % 0,75 G 88 965
25 - 34 % 1 G 118 620
35 -44 % 1,5 G 177 930
45 - 54 % 2 G 237 240
55 - 64 % 2,5 G 296 550
65 - 74 % 3 G 355 860
75 - 84 % 3,75 G 444 825
85 - 100 % 4,5 G 533 790
Større skader 5,5 G 652 410

 Ménerstatningen justeres også i forhold til alder. Slik gjøres det:

 • Er skadelidte 45 eller 46 år, svarer erstatningen til grunnerstatningen.
 • For hvert år skadelidte er over 46 år, gjøres et fradrag som utgjør 2 prosent av grunnerstatningen. Erstatningen skal likevel utgjøre minst 50 prosent av grunnerstatningen.
 • For hvert år skadelidte er yngre enn 45 år, forhøyes erstatningen med 2 prosent av grunnerstatningen.

Beregning av erstatning til ektefelle/samboer/barn

Erstatning til ektefelle eller samboer ved dødsfall er 15 G (1.779.300 kroner). Som samboer regnes:

 • person som avdøde har levd sammen med i ekteskapslignende forhold hvis det i Folkeregisteret framgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene.
 • person som hadde felles barn og felles bolig med avdøde.

Denne erstatningen justeres for alder. For hvert år avdøde var over 46 år, reduseres erstatningen med 5 prosent, likevel ikke med mer enn 80 prosent.

Barn

Hvert barn under 20 år får erstatning etter denne skalaen:

Barnets alder da Erstatning
forsørgeren døde: Antall G I kroner
Under 1 år 6,5 G 771 030
1 - 2 år 6 G 711 720
3 år 5,5 G 652 410
4 - 5 år 5 G 593 100
6 år 4,5 G 533 790
7 - 8 år 4 G 474 480
9 - 10 år 3,5 G 415 170
11 år 3 G 355 860
12 - 13 år 2,5 G 296 550
14 - 15 år 2 G 237 240
16 - 17 år 1,5 G 177 930
18 - 19 år 1 G 118 620

Hvis avdøde var eneforsørger, får barnet dobbel erstatning.

Begravelse

Kostnader ved begravelsen erstattes med 1/2 G. Dette gjelder selv om avdøde ikke etterlater seg personer som har krav på erstatning for tap av forsørger.

Dette dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen

En del forhold dekkes ikke:

 • Belastningslidelse og slitasje
 • Skader som påføres i reise til/fra arbeid
 • Hvis invaliditetsgraden er under 15 prosent

Skatt

All erstatning utbetales skattefritt. Det eneste lille unntaket er erstatning som utbetales pga påført inntektstap frem til endelig utbetalingstidspunkt.

Premien som bedriften betaler blir ikke tillagt inntekten din, den blir med andre ord ikke lønnsinnberettet.

 

Se også:

Yrkesskade

Lov om yrkesskadeforsikring

Lovdata: Forskrift til yrkesskadeforsikringen

Lovdata: Forskrift om standardisert erstatning

NAV: Yrkesskade

Kalkulator:

Yrkesskadeerstatningskalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du får i utbetalinger ved yrkesskade.