Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Svært mange er forsikret gjennom jobben. De har betydning både for hvor mye du må spare, og hvor mye forsikring du må kjøpe selv.

Når du skal vurdere sparebehovet til pensjonsalderen og hvilket forsikringsbehovet du har, må du skaffe deg en oversikt over hva du har på jobben. Hvis ikke risikerer du å overforsikre deg.

Hvilken pensjonsordning du har og eventuelt tidligere har hatt, har betydning for hvor mye du bør spare selv til pensjonsalderen. På samme måte vil behovet for å tegne individuelle forsikringer reduseres eller falle helt bort når du tar i betraktning hva du har gjennom arbeidsgiver.

Oversikt over aktuelle forsikringer via arbeidsgiver

Her skal vi gå igjennom de aktuelle forsikringene.

Det er en hel rekke forsikringer som du kan ha gjennom arbeidsgiver

 • Pensjonsforsikringen:
  • Pensjonssparing for deg
  • Uførepensjon (utbetales månedlig ved uførhet)
  • Ektefellepensjon (ved ansattes død)
  • Barnepensjon (ved ansattes død)
 • Gruppeliv:
  • Dødsrisikoforsikring på den ansatte
  • Dødsrisikoforsikring på ektefelle/samboer
  • Barnetillegg (erstatning til barn ved ansattes dødsfall)
  • Uførekapital (engangsutbetaling til den ansatte ved arbeidsuførhet)
 • Yrkesskadeforsikring
 • Kritisk sykdom (alvorlig sykdom)
 • Behandlingsforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Reiseforsikring

Hva de enkelte bedriftene har tegnet for sine ansatte varierer sterkt. Dette gjelder både på hvilke dekninger som er valgt, og størrelsen på disse dekningene.

Pensjonsforsikring via arbeidsgiver

Alle aksjeselskap er pålagt å ha en pensjonsordning for sine ansatte. Alle ansatte over 20 år og som jobber i minst 20 prosent stilling (i året), skal være med i pensjonsordningen.

Selve pensjonsforsikringen er sparing til din pensjonsalder. Den har stor betydning for hvor mye du selv må spare til pensjonsalderen. Hvor mye du vil få ut av pensjonssparingen på jobb er høyst ulikt.

Det kan altså være flere forsikringer knyttet til selve pensjonsforsikringen. Disse kan også ha stor betydning for hvor mye du eventuelt må tegne selv av forsikringer.

Det er tre typer pensjonsforsikringer:

 1. Ytelsespensjon
 2. Innskuddspensjon
 3. Hybridpensjon

Ytelsespensjon

Ytelsespensjon skal gi de ansatte en viss prosentandel av inntekten som pensjonist. Det vanlige er mellom 60 prosent og 70 prosent av lønnen. I stat og kommune er de sikret 66 prosent av inntekten. Men den blir levealdersjustert.

For å få full opptjening må du ha vært ansatt i 30 år. Har du vært ansatt i kortere tid, får du mindre.

Innskuddspensjon

Ved en innskuddspensjon betales det en viss prosentandel av lønnen som et innskudd i den ansattes pensjonskonto. Minimum innbetaling er 2 prosent av lønnen mellom 1 og 12 G. Maksimal avsetning er 7 prosent av lønnen opp til 7,1 G. Mellom 7,1 G og 12 G kan det settes av 25,1 prosent av lønnen. Over 12 G null.

I de siste årene har mange bedrifter gått over til innskuddspensjon siden denne har et vesentlig mer forutsigbart kostnadsnivå for bedriften.

Se kalkulatoren Innskuddspensjon for ansatte.

Guide til innskuddspensjon.

Hybridpensjon

Dette er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon. Det er svært få som har valgt denne varianten.

Det er de samme maksimale sparegrensene som gjelder for innskuddspensjon. Ulikt innskuddspensjon tilfaller ikke restbeløpet på hybridpensjonen de etterlatte ved den ansattes død.

Fripolise / pensjonskapitalbevis

Dette er avsluttede pensjonsordninger hos tidligere arbeidsgiver. Dette er enten fra ytelsespensjon (fripolise) eller innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis).

Dette er verdiene du sitter med etter at pensjonsinnbetalingene fra arbeidsgiver har stoppet. Disse kommer til utbetaling tidligst fra 62 år, og er en del av  de totale pensjonsytelsene fra arbeidsgiverne du har hatt.

Les mer om fripolise og pensjonskapitalbevis.

Fra årsskiftet 20/21 vil det bli innført Egen pensjonskonto. Pensjonsmidler fra tidligere arbeidsforhold skal samles på den pensjonskontoen arbeidstaker har i sitt nåværende arbeidsforhold.

Les mer om egen pensjonskonto.

Uførepensjon

En uførepensjon vil normalt bli utbetalt ved minst 20 prosent grad av arbeidsuførhet, etter 12 måneders sammenhengende sykemelding.

Bedriften har anledning til maksimalt å dekke 3 prosent av lønn inntil 6 G, 69 prosent av lønn inntil 12 G. I tillegg 25 prosent av G, uavhengig av lønn. Dette gir en uførepensjon på 74 prosent ved en inntekt på 500.000 kroner, og med maksimal dekning.

Det kan knyttes til et barnetillegg til uførepensjonen.

Har du en god uførepensjonsordning via arbeidsgiver, reduserer dette behovet kraftig for hvor mye du selv bør forsikre deg for privat (uførerente).

Les mer om uførerente.

Ektefellepensjon

Barnepensjonen utbetales til ektefelle ved den ansattes død.

Barnepensjon

Barnepensjonen utbetales til barnet ved den ansattes død. Utbetaling skjer til barnet er fylt 18 eller 21 år.

Gruppelivsforsikring

Under gruppelivsforsikringen finner vi forsikringer som utbetales som en engangssum.

Gruppelivsforsikring via arbeidsgiver

Dødsrisikoforsikring

Utbetales ved den ansattes død.

Dødsrisikoforsikring for ektefelle/samboer

Utbetales hvis ektefelle eller samboer dør.

Uførekapital

Denne forsikringen kommer til utbetaling hvis den ansatte har blitt varig arbeidsufør. Standarden er at forsikringen utbetales hvis du blir mer enn 50 prosent arbeidsufør. Denne uførheten må ha vart i to år, eventuelt at den på et tidligere tidspunkt har blitt bedømt varig.

Det finnes også en variant der utbetaling skjer i fire år etter at uførheten er konstatert.

Les mer om uførekapital.

Yrkesskadeforsikring

Dette er en forsikring som bedriften er pålagt å tegne på sine ansatte. Denne forsikringen skal gi de ansatte erstatning ved arbeidsuførhet, medisinsk invaliditet og død som følge av yrkesskade eller yrkessykdom. Erstatningen utbetales alltid som et engangsbeløp.

Les mer om yrkesskadeforsikring.

Andre aktuelle forsikringer gjennom arbeidsgiver

Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Forsikringen kommer til utbetaling hvis det blir konstatert en alvorlig sykdom. Med Kritisk sykdom får du beløpet utbetalt når diagnosen er stilt, eller du har fått utført hjerteoperasjonen eller transplantasjonen. Utbetalingen skjer som oftest 30 dager etter at diagnosen er stilt.

Guide til kritisk sykdom.

Behandlingsforsikring / helseforsikring

Behandlingsforsikring er en forsikring som skal sikre deg kortere ventetid i en eventuell behandlingskø.

Guide til behandlingsforsikring.

Ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan gi erstatning på grunn av medisinsk invaliditet, erstatning på grunn av død, og erstatning for behandlingsutgifter ved ulykke.

Her må du sjekke at ulykkesforsikringen også gjelder utenom arbeidstid.

Guide til ulykkesforsikring.

Reiseforsikring

Har bedriften en reiseforsikring må du sjekke at den gjelder også på fritiden.

Guide til reiseforsikring.

Slutter i jobben

Vær klar over at hvis du slutter i jobben og får en fripolise, vil du ikke få 20/30-deler hvis du har 20 års opptjeningstid. Årsaken er at en stor del av opptjeningen skjer på slutten av perioden. Du får hvert år en egen utskrift som viser hva den kollektive ordningen kan gi deg. Du har rett til å fortsette forsikringen på individuell basis hvis du slutter i jobben. Hvis du fremdeles skal ha en pensjonsforsikring, vil det lønne seg å fortsette med denne. Om det lønner seg for deg å spare via en pensjonsforsikring, er en vurdering som hører inn under langsiktig sparing og ikke forsikring.

Hvis det er knyttet til rene forsikringer som uførepensjon, ektefellepensjon og barnepensjon, må du tenke på at du kanskje har behov for å erstatte disse forsikringene. Blant annet er det da viktig å vite at du ikke får problemer med å gå gjennom en ny helseerklæring hvis du tegner nye individuelle forsikringer. Har du noen helsemessige problemer kan det være riktig å fortsette den kollektive forsikringen på individuell basis.

 

Se også:

Skaff deg oversikt over forsikringene dine

Beregning av forsikringsbehovet

Kalkulatorer:

Innskuddspensjon for ansatte
Her kan du se hvor mye innskuddet ditt i en OTP-ordning vokser til. Det vil altså si når arbeidsgiveren din har en innskudds-pensjonsordning.

Verdien av innskuddspensjon
Kalkulatoren hjelper deg til å regne ut forskjellen mellom to innskuddspensjonsordninger. Forskjellen mellom innbetalingene gjøres om til hva dette tilsvarer i lønnsforskjell.

Pensjonsverdikalkulator
Kalkulatoren beregner hvor mye en pensjonsavsetning og tilsvarende lønnsavsetning er verdt.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle. Hva det beregnede behovet er for deg og eventuelle partner ser du nederst.