Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

En livsforsikring (dødsfallforsikring) utbetales som en engangsutbetaling, hvis den forsikrede dør i den avtalte forsikringsperioden.

I en familiesituasjon er dette kjernen i hva du må prioritere. Hvis du er enslig er ikke denne forsikringen viktig.

Det er ingen begrensninger på hvor høye beløp du total kan kjøpe, men det er begrensning i hvert enkelt selskap. Du kan også ha flere dødsrisikoforsikringer i ulike selskap, det finnes ingen samordning mellom disse. Alle utbetalinger er skattefrie.

Dødsfallforsikring kan kjøpes fra 18 år. Maksimal tegningsalder, og hvor lenge den kan vare vil variere mellom selskapene.

Andre forsikringer som gir utbetalinger ved dødsfall er ulykkesforsikring, som utbetales på grunnlag av dødsfall som følge av en ulykke. Det vil si ytre omstendighet. Altså ikke sykdom. Gjeldsforsikring går til å slette gjelden. Denne forsikringen er bundet direkte opp mot et lån du har, og synker dermed i takt med at lånet nedbetales.

Helseerklæring

Når du skal kjøpe en dødsfallforsikring må du alltid fylle ut en helseerklæring. Der må du blant annet opplyse om sykdommer og andre plager du har, eller har hatt tidligere.

Alle forsikringsselskapene forholder seg til de samme retningslinjene, utarbeidet av Nemnda for helsevurdering.

Behovet for dødsfallforsikring

Når du er i en familie, eventuelt at andre er avhengige av deg har du behov for en dødsfallforsikring.

Hvor stort beløp du har behov avhenger av flere faktorer, blant annet:

  • Inntekt
  • Barn, og deres alder
  • Gjeld
  • Om du er gift eller samboer, samboerskap gir gjerne høyere forsikringsbehov
  • Særkullsbarn, kan gi høyere forsikringsbehov
  • Ønsket levestandard

Hvordan du skal beregne behovet ditt for dødsrisikoforsikring kan du lese i «Beregning av forsikringsbehovet».

Beregningen gjør du enklest ved å bruke kalkulatoren Forsikringsbehovskalkulator.

Utbetaling ved død

Forsikringen utbetales til ektefellen, eller de nærmeste arvingene.

Du kan også bestemme hvem du vil tilgodese, for eksempel samboer. Dette gjøres ved å begunstige vedkommende, slik at utbetalingen går direkte dit.

Se også:

Hvem skal få utbetalt forsikringen

Livsforsikring for samboere

Prisene på dødsfallforsikring

Prisen på dødsfallforsikring stiger med økende alder. Det er stor forskjell i prisen for en på 25 år mot en på 50 år. For eksempel koster i gjennomsnitt 2 millioner i forsikringssum for en på 25 år 1.875 kroner. For en på 50 år er kostnaden 6.887 kroner i året.

Her kan du se gjennomsnittsprisene ved ulike alderstrinn.

Prisene mellom de forskjellige forsikringsselskapene varierer.

Her kan du se prisene i en del forsikringsselskap på ulike alderstrinn.

Dødsfallforsikring gjennom yrkesorganisasjoner

De fleste yrkesorganisasjonene har kollektive avtaler på dødsrisikoforsikring. Prisene på disse forsikringene er mye lavere enn de er på individuelle forsikringer.

Her kan du se en oversikt over priser og maksimale forsikringsbeløp gjennom yrkesorganisasjonene.

Gruppelivsforsikring

Svært mange har en gruppelivsforsikring gjennom jobben. Hvor høy denne summen er vil variere fordi det ikke er noen bestemmelser om nivå på dette.

Arbeidstakere i stat og kommune får for eksempel opp til 10 G ved dødsfall.

Det du har gjennom jobben går til fradrag for hva du trenger å kjøpe selv. Hvis du slutter i jobben, har du rett til å videreføre forsikringen.

Les mer om gruppelivsforsikring

Les mer om gruppelivsforsikringen for kommunalt ansatte

Les mer om gruppelivsforsikringen i statlig ansatte

Detaljer om dødsfallforsikringen i forsikringsselskapene

Her kan du se flere detaljer og priser i de enkelte forsikringsselskapene:

Danica Pensjon - Dødsfallforsikring

DNB (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Eika Forsikring - Dødsfallforsikring

Frende Forsikring - Livsforsikring

Gjensidige Forsikring - Livsforsikring

If Skadeforsikring - Livsforsikring

KLP Forsikring - Livsforsikring

Landkreditt Forsikring - Livsforsikring

Nordea - Livsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Livsforsikring

Storebrand Forsikring - Livsforsikring

Kalkulatorer

Dette er kalkulatorene som er nyttige i sammenheng med dødsfallforsikring.

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

 

Les mer om andre personforsikringer:

De ulike forsikringstypene

Guide til Uføreforsikringer

Guide til Kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til Ulykkesforsikring

Yrkesskadeforsikring