Når du skal beregne forsikringbehovet må du ta utgangspunkt i inntektsfallet for familien ved død og uførhet.

Forsikringsbehovet ditt vil blant annet være avhengig av familiestuasjon, inntektsnivå, gjeld, hva du får gjennom arbeidsgiver etc.

Her ser vi på forsikringsbehovet du har fra du er i jobb etter endt studietid.

Det er ikke noe eksakt fasitsvar på hva som er forsikringsbehovet. Her ser vi på hva som du bør kjøpe av forsikringer for å ha en tiilfredsstillende dekning.

For å lette beregningen av forsikringsbehovet kan vi dele den inn i tre punker:

 1. Det som er nødvendig for at levestandarden (i form av den disponible inntekten) ikke går ned under et nærmere fastsatt nivå etter et dødsfall eller uførhetstilfelle. Et naturlig mål er at den disponible inntekten skal være den samme som tidligere. Denne kan beregnes ved å se på forskjellen i en før- og etter-situasjon.
 2. Det som er nødvendig for at fremtidige planer blir mulig å gjennomføre. Dette har sammenheng med at mange vil få en stigning i inntekten på grunn av naturlig karriereutvikling. Mange tjener vesentlig mer som 45-åringer, enn det de gjorde som 30 åringer. De fremtidige planene kan dreie seg om så mangt. Det kan være kjøp av hus, hytte, bil, båt og lignende. Eller å sette i gang sparing til pensjonsalderen, pusse opp hus, eller ganske enkelt leve bedre. Forsikringsbehovet er da enten et gitt beløp, eller et beløp som utbetales årlig. Vi vil anbefale at du prøver å sette en kontantverdi på «ting», dette er det enkleste.
 3. Legg inn en standardreserve, gjerne 200.000 kroner.

Forsikringsdekninger

For å dekke opp forsikringsbehovet er det tre typer forsikirnger du kan konsentrere deg om. Dette er:

 • Dødsfallforsikring - engangsutbetalt beløp
 • Uføreførekapital - engangsutbetalt beløp
 • Uførepensjon/Uførerente - månedlig utbetaling

Det finnes andre forsikringer du kan kjøpe, men disse er de klart viktigste.

Les mer om dødsfallforsikring

Les mer om uføreforsikringer

Les mer om uførepensjon/uførerente

Dette må du se på konsekvensen av

Noen enkle regler for å beregne de nødvendige forsikringssummer er det som nevnt umulig å gi. Til det er de forskjellige livssituasjonene og behovene altfor ulike. Generelt er vår erfaring at folk har for liten forsikringsdekning. Det er ofte ikke nok å bare dekke gjelden hvis hovedforsørger faller fra. Det som først og fremst mangler, er uføreforsikringer med engangsutbetalinger.

Når vi skal beregne behovene for døds- og uføreforsikring, er det viktig å se på hva som skjer med den disponible inntekten hvis du dør eller blir ufør. I den forbindelse må vi også ta i betraktning endringer i skatten, og eventuelle endringer i utgiftsnivået.

Etter å ha beregnet forsikringsbehovet må du se hva du har av dekninger i dag. Les «Skaff deg oversikt over forsikringene» for å lese mer om dette. Den manglende dekningen må du da enten kjøpe som individuelle dekninger, eller gjennom kollektive avtaler.

Hvis du er enslig og ingen er avhengig av inntekten din, er det først og fremst å forsikre seg mot uførhet som er viktig. I en familiesituasjon er det derimot fire varianter som må belyses:

 1. hvis du dør
 2. hvis din partner dør
 3. hvis du blir ufør
 4. hvis din partner blir ufør

For å kunne se på hva som skjer med husholdningens disponible inntekt må det gjøres en beregning av hvordan situasjonen blir i de forskjellige tilfellene. For å gjøre en riktig beregning må du også vite hva du får fra folketrygden. De viktigste tingene du må ta med er:

 • Hva får jeg i uførepensjon?
 • Hva får jeg i ektefellepensjon?
 • Hva får jeg i barnepensjon?
 • Hva får jeg i stønad til barnetilsyn?

Når det er beregnet et forsikringsbehov, er det ofte forutsatt at den forsikrede skal hente noe av inntekten fra oppsparte midler. Spørsmålet er hvor mye du må ha spart opp for å få en viss utbetaling over et visst antall år. Dette beløpet avhenger sterkt av hva sannsynlig avkastning er, og hvilken inflasjon det blir i fremtiden. Beløpet avhenger også veldig av hvor mange år du ønsker beløpet utbetalt over.

Beregningen av forsikringsbehovet

Når vi skal beregne forsikringsbehovet må vi sette opp en rekke regler for hvordan dette skal beregnes.

Grunnbehov

Et grunnbehov for 200.000 kroner både i engangsbetaling ved død, og uførhet hvis dere er to. Hvis du er singel holder det med 200.000 kroner i uførekapital.

Gjeld og dødsfall

Når dere er to skal den gjenlevende ikke har mer en 1 ganger inntekt i gjeld. Har dere 3 millioner i gjeld og har 600.000 kroner i lønn, vil forsikringsbehovet være 2,4 millioner kroner. Lånekassen har ingen betydning for forsikirngsbehovet siden denne slettes ved død.

Gjeld og uførhet

Når dere er to skal dere atter at en har blitt ufør ikke har mer enn 1 ganger samlet inntekt i gjeld. Med samlet inntekt regnes her den fulle inntekten til den som ikke er blitt ufør, og 66 prosent av inntekten for den uføre.

Lånekassen legges til totalgjelden. Det er bare på svært lave inntektsnivåer at gjelden til Lånekasen reduseres.

Barn

For hvert år barnet er under 20 år legges det til 50.000 kroner i behov for dødsfallforsikring. Et barn på 5 år vil da gi et behov på 750.000 kroner.

For uførhet legges det til det halve beløpet. Et barn på 5 år vil da gi et behov pfor uførekapital på 375.000 kroner.

Inntekt

Normalt får man 66 prosent av inntekten i uføretrygd fra NAV. Når vi ser på hva 66 prosent av inntekten betyr etter skatt, liggr dette i området 69 til 73 prosent etter skatt. Kalkulatoren legger til 7,5 prosent av inntekten i behov for uførepensjon/uførente (månedlig utbetaling).

Du får i utgangspunktet bare dekket 66 prosent opp til 600.000 kroner (6 G). Men i mange tilfeller får du dekket 66 prosent via forsikringer poå jobben.

Særkullsbarn

Har man for eksempel barn fra tidligere ekteskap kan de kreve arv utbetalt hvis forelderen dør. Kalkulatoren tar hensyn til beløpet som skal kunne kreves av denne livsarvingen.

Samboere

Samboere har dårligere arverettigheter enn gifte. Spesielt hvis de ikke har felles barn, eller har vært samboere i minst fem år. Kalkulatoren tar hensyn til dette.

Forsikringer gjennom arbeidsgiver

Svært mange har forskjellige typer forsikringer dekket gjennom arbeidsgiver. Beløpene du er forsikret for gjennom arbeidsgiver går til fradrag for hva du trenger å kjøpe selv.

Kalkulator for beregning av forsikringsbehovet

Denne kalkulatoren tar hensyn til en rekke forhold.

 • Alder på deg og eventuell partner
 • Hvilken sivilstand du har (singel, gift, samboer, enslig forsørger)
 • Størrelsen på inntektene
 • Reell formue
 • Samlede lån og lån i Lånekassen
 • Antall barn og alderen på dem
 • Om du eller partner har barn fra tidligere forhold

Alle disse faktorene har betydning for hvor stort forsikringsbehovet fitt er. Disse opplysningene gjør at kalkulatoren også kan ta hensyn til ting som at samboere ikke har samme arveret som gidtet. Og at barn fra tidligere ekteskap har betydning for forsikringsbehovet.

Alle engangsbeløp blir avrundet til nærmeste 10.000 kroner.

Uførerente blir avrundet til nærmeste hele titusen.

Kalkulator: Med denne kalkulatoren kan du få et godt anslag på forsikringsbehovet.

Forsikringsbeløp som gir 10.000 kroner i året

For å lette denne beregningen har vi laget en tabell du kan bruke. Den tar utgangspunkt i hvor stort beløp du må ha for å få 10.000 kroner «utbetalt» per år. Når vi snakker om utbetalt, kan dette like gjerne være uttak fra konto. Det spiller ingen rolle om du får tilsendt beløpet fra en «fremmed», for eksempel et forsikringsselskap, eller tar det ut selv fra egne midler.

Vi har laget et konservativt anslag på 6 prosent avkastning og 2,5 prosent inflasjon til grunn. Du trenger ikke å tenke på skatt. Beløpet på 10.000 er beregnet ut fra at dette er skattefritt.

Slik leser du tabellen: Du ønsker 50.000 kroner utbetalt i 15 år. Du ser av tabellen at da må du ha et beløp på 130.000 kroner for å få 10.000 kroner utbetalt. Siden du skal ha 50.000 kroner, må du forsikre deg for et beløp på 650.000 kroner. Ønsker du samme beløp utbetalt i 30 år, må forsikringsbeløpet økes til 1.125 000 kroner (fem ganger 225.000 kroner).

År Beløp År Beløp
5 50 000 26 205 000
6 60 000 27 210 000
7 65 000 28 215 000
8 75 000 29 220 000
9 80 000 30 225 000
10 90 000 31 230 000
11 95 000 32 240 000
12 105 000 33 245 000
13 115 000 34 250 000
14 120 000 35 255 000
15 130 000 36 260 000
16 135 000 37 265 000
17 145 000 38 270 000
18 150 000 39 275 000
19 160 000 40 280 000
20 165 000 41 285 000
21 170 000 42 290 000
22 180 000 43 295 000
23 185 000 44 300 000
24 190 000 45 300 000
25 195 000

 

Se også:

Skaff deg oversikt over forsikringene dine

Disse forsikringene trenger du mest

Kollektive avtaler på personforsikringer

Forsikring mot dødsfall

Uføreforsikringer

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.