Priser og dekningsomfang for behandlingsforsikring i DNB.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til behandlingsforsikring.

Test av behandlingsforsikring.

Selskapenes dekningsomfang på behandlingsforsikring.

Priser og rabatter på behandlingsforsikring.

Forsikringen leveres av Fremtind Forsikring. Dette er den samme forsikringen som SpareBank 1 tilbyr.

DNB
Produktnavn Behandlingsforsikring
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 30.04.2020
Tegningsperiode 16-69 år
Kan gjelde maksimalt til 70 år
Behandlings-garanti Billeddiagnostikk innen 10 virkedager
Legespesialist innen 10 virkedager
Operasjon/sykehusbehandling innen 15 virkedager
Maksimalt dekningsbeløp Ubegrenset
Legespesialist Undersøkelse, diagnostisering og behandling utført av lege som har spesialistutdanning i henhold til Den norske legeforenings bestemmelser. Psykiater og spesialist i allmennmedisin defineres ikke som spesialist i dette vilkåret.
Sykehus-behandling Følgende dekkes:
- Forberedende undersøkelser på sykehus/behandlingssted i forbindelse med den aktuelle behandling
- Operasjon
- Dagkirurgi
- Sykehusbehandling
Dagkirurgi Ja
Billeddiagnostikk Konvensjonell røntgen, CT, MR, klinisk mammografi, bentetthetsmåling og ultralyd dekkes i forbindelse med utredning, diagnostisering og behandling hos lege.
PET/CT kan i tillegg dekkes for initial diagnostisering av kreft. Henvisning til PET/CT krever at sykdommen er utredet i henhold til prosedyrer for vedkommende kreftsykdom og det kreves henvisning fra spesialistlege i vedkommende kreftsykdom.
Kreftbehandling Vi dekker diagnostisering, utredning og eventuelt operasjon, ut fra henvisning og hva behandlingsstedet tilbyr av behandling, i vårt nettverk.
Når diagnosen er kreft, må behovet for videre behandling og henvisning komme fra behandlende onkolog (kreftspesialist).
Per i dag dekker vi behandlinger som har til hensikt enten å helbrede, eller bedre sykdom med utsikt for varig resultat.
Behandlingen må være alminnelig akseptert i det skandinaviske, medisinske spesialistmiljø.
Forsikringen dekker ikke utprøvende eller eksperimentell behandling.
Med utprøvende behandling menes behandling som er ledd i en vitenskapelig studie, hvor krav til fullverdig dokumentasjon ikke er oppfylt.
Er det godkjent behandling, men for dyr for det offentlige, men innenfor de gitte medisinske kriteriene, og henvisning kommer fra behandlende onkolog, vil våre onkologer vurdere og eventuelt godkjenne henvisningen før vi dekker.
Medisiner Nødvendige medisiner og utstyr benyttet under operasjonen/behandlingen på behandlingsstedet (sykehuset, klinikken eller hos legespesialisten).
Etterkontroll Dekker 1 etterkontroll etter avsluttet behandling forutsatt at forsikrede er omfattet av forsikringen på tidspunktet for etterkontrollen.
Rehabilitering Etter utført operasjon som er bestilt og betalt av selskapet, dekker forsikringen rehabilitering foretatt av helsepersonell etter følgende regler:
- Rehabilitering foretatt av fysioterapeut/manuellterapeut/kiropraktor/naprapat erstattes i samsvar med behandlingsplan utarbeidet av aktuell behandler.
- Rehabilitering foretatt på opptreningsinstitusjon erstattes med inntil 14 dagers opphold.
- Rehabiliteringen skal være gjennomført innen 6 måneder etter operasjonen.
Tekniske hjelpemidler Nei
Reiseutgifter Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig.
Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark (Skandinavia) og behandlingssted er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes.
Losji Refusjon av den forsikredes utgifter til reise og losji som er medisinsk nødvendig.
Reiseutgifter erstattes dersom reiseavstanden mellom fast bostedsadresse i Norge, Sverige eller Danmark (Skandinavia) og behandlingssted er over 5 mil en vei. Det forutsettes at det rimeligste alternativet for transport og losji benyttes.
Reiseledsager Refusjon av ledsagers kostnader til reise og losji dersom det av behandlingsstedet anses som medisinsk nødvendig for den forsikrede å ha med ledsager.
Fysikalsk behandling Forsikringen dekker ikke dette. Unntak er dersom det er behov for fysioterapi i forbindelse med rehabilitering etter operasjon som er bestilt og betalt av forsikringen, da kan for eksempel fysioterapi være dekket.
Psykolog Nei
Psykologisk førstehjelp Ved psykiske reaksjoner som skyldes plutselig og uforutsett hendelse dekker forsikringen uten henvisning (per hendelse): - Psykologkontakt innen 24 timer (første konsultasjon) - Inntil 3 påfølgende konsultasjoner hos psykolog Forsikringen dekker forsikrede, forsikredes ektefelle/samboer og barn i den faste husstand, i felles konsultasjon(er), forutsatt at de var involvert i samme hendelse som forsikrede.
Second Opinion I følgende tilfeller vil en forsikret som står overfor et vanskelig medisinsk valg, ha rett til å benytte forsikringen til en ny vurdering hos en annen spesialist:
- Ved livstruende eller særlig alvorlig sykdom eller skade.
- Hvis den forsikrede står overfor valget om å utsette seg for særskilt risikofylt behandling, dvs om behandlingen i seg selv kan være livstruende eller gi varige mén.
Retten til second opinion avgjøres ved tvilstilfeller av SpareBank 1.
Rusavhengighet Nei
Kompensasjon Dersom garantitiden ikke overholdes utbetales en kompensasjon til forsikrede på kr 600,- per dag fra utløpet av garantitiden inntil den dag behandling kan tilbys, maksimalt i 30 dager
Online-Lege Redusert pris på Aleris videolege.
Telefon-lege / Helsetelefon Helsetelefon er en døgnåpen helsetjeneste som er gratis.
Priser
Alder Pris
25 år 1 610
30 år 1 788
35 år 2 045
40 år 2 417
45 år 2 955
50 år 3 732
55 år 4 856
60 år 6 480
65 år 8 832

 

Gjensidige Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

If Skadeforsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Storebrand Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Tryg Forsikring: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Vertikal Helse: Forsikringsdekning behandlingsforsikring

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til kritisk sykdom / Alvorlig sykdom

Guide til ulykkesforsikring