En rekke yrkesorganisasjoner har fremforhandlet kollektive avtaler på dødsfallforsikring og uføreforsikringer, som gjør at medlemmene kan tegne opp til 40 G i forsikringssummer.

Prismessig ligger disse godt under det man kan oppnå på individuelle forsikringer.

De fleste avtalene justeres årlig i forhold til grunnbeløpet i Folketrygden (G). Det er vanlig at samboer eller ektefelle kan tilknyttes med de samme forsikringssummene.

Normalt trappes forsikringssummen ned fra man fyller ca. 50 år. Årsaken til nedtrappingen er at forsikringene ville blitt dyrere hvis ikke denne avtrappingen hadde skjedd. I tillegg vil man i gjennomsnitt ha mindre forsikringsbehov jo eldre man blir.

Priser på uførekapital

Alle yrkesorganisasjonene har knyttet forsikringsbeløpet til et visst antall G. I noen tilfeller er de høyeste tegningsbeløpene lavere enn på dødsfallforsikring.

Det er to hovedmåter å utbetale forsikringene på:

 1. Minst 50 prosent ufør i 2 år, og bedømt varig. Eller 3 til 5 år med minst 50 prosent arbeidsuførhet.
 2. Gir månedlige utbetalinger (1 prosent av forsikringsbeløpet ved minst 12 måneders sammenhengende uførhet. Ved varig uførhet trekkes tidligere utbetalte beløp fra forsikringssummen.
 • I variant 1 finnes Akademikerne, Akademikerforbundet, Fysioterapeutforbundet, Norsk Journalistlag, Norsk Radiografforbund, Sykepleierforbundet
 • I variant 2 finnes KOL, Lederne, NITO, Tekna, Utdanningsforbundet

Variant 2 gir en raskere utbetaling, og er å fortrekke fremfor variant 1.

Les mer om uførekapitalforsikring.

I oversikten har vi tatt med tre priser:

 • Gjennomsnittet for aldrene 30, 35, 40, 45 og 50 år. Det er gjerne i dette tidsrommet man har det høyeste behovet for dødsfallforsikring.
 • Priser for alder 30 år
 • Priser for alder 50 år.

Alle prisene er per år.

Yrkesorganisasjon Ant. G Snitt 30 år 50 år
Akademikerforbundet 12 1 543 487 3 415
Akademikerne 12 1 064 462 2177
Fysioterapeutene 12 1 872 1 082 3 368
KOL 11 1 625 504 3 412
Lederne 11 1 481 436 2 543
Norsk Journalistlag 12 2 968 1 225 5 520
Norges Radiografforbund 12 2 450 1 428 4 594
NITO 10 3 081 948 6 895
Sykepleierforbundet 11 3 291 1 512 6 807
Tekna 11 2 036 617 4 379
Utdanningsforbundet 10 2 453 1 560 4 092
YS 0 0 0 0

Der er vanskeligere å sammenligne disse forsikringene mot individuelle uførekapitalforsikringer. I gjennomsnitt er de mye billigere. Men som oftest prises disse etter utdannelse/yrke. Da vil forskjellen bli mindre.

Her finner du priser på dødsfallforsikring i yrkesorganisasjonene.

Maksimale tegningsbeløp på uførekapital

Dette er de maksimale beløpene du kan tegne gjennom yrkesorganisasjonene. Nedenfor finner du flere lenker der du kan se flere detaljer rundt disse forsikringene.

Her har vi tatt med hovedorganisasjonene. Under disse er det en rekke organisasjoner som da kan benytte seg av de kollektive avtalene.

Organisasjon Max G Uførhet
Akademikerforbundet 24 2 325 192
Akademikerne 30 2 906 490
KOL 30 2 906 490
Lederne 36 3 487 788
LO 0 0
NITO 30 2 906 490
Norsk Fysioterapeutforbund 36 3 487 788
Norsk Journalistlag 36 3 487 788
Norsk Radiografforbund 24 2 325 192
Norsk Sykepleierforbund 22 2 131 426
Tekna 30 2 906 490
Utdanningsforbundet 30 2 906 490
YS 0 0

Uførerente / Uførepensjon

Det er ingen avtaler på uførerente som gjelder til du er 67 år (som er det vanlige). De som finnes er bare uførerenter som varer i fire år.

Disse finner du i:

 • Akademikerne
 • Fysioterapeutene
 • Ledersen
 • Politiets Fellesforbund
 • Sykepleierforbundet

Les mer om uførerente.

Underorganisasjoner

Disse organisasjonene er med i Akademikerne, Unio, og YS.

Disse er med i Akademikerne:
Arkitektenes Fagforbund, Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Den norske veterinærforening, Econa, Naturviterne, Norges Juristforbund, Norsk lektorlag, Norsk Psykologforening, Samfunnsviterne, Samfunnsøkonomene, Tekna Selvstendig næringsdrivende

Disse er med i Unio
Akademikerforbundet, Bibliotekarforbundet, Det Norske Diakonforbund, Det norske maskinistforbund, Forskerforbundet, Norsk Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Radiografforbund, Norsk Sykepleierforbund, Politiets Fellesforbund, Presteforeningen, Skatterevisorenes Forening, Utdanningsforbundet

Disse er med i YS
AVYO, BFO, Delta, Finansforbundet, Kriminalomsorgens Yrkesforbund, Negotia, Norges Politilederlag, Norges Tollerforbund, Parat, Personellforbundet, Safe, Skatteetatens Landsforbund, Skolelederforbundet, Stafo, Yrkestrafikkforbundet

 

Se også:

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til uførerente

Kalkulator:

Dødssannsynlighetskalkulator
Her kan du beregne sannsynligheten for at du dør innen en viss alder.

Uførerentekalkulator
Kalkulatoren beregner hvor stort inntektstap du får hvis du blir arbeidsufør, og hvor stort tapet blir hvis du har en uførerente.

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.

Se detaljene for forsikringsavtalene her:

Forsikringer i Akademikerforbundet

Forsikringer i Akademikerne

Forsikringer i Befalets Fellesorganisasjon

Forsikringer i Bondelaget

Forsikringer i Forskerforbundet

Forsikringer i Krigsskoleutdannedes Offiseres Forening - KOL

Forsikringer i Lederne

Forsikringer i LO

Forsikringer i NITO

Forsikringer i Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Journalistlag

Forsikringer i Norsk Radiografforbund

Forsikringer i Norsk Sykepleierforbund

Forsikringer i Tekna

Forsikringer i Utdanningsforbundet

Forsikringer i YS