Dette er vilkårene for Kritisk sykdom i Nordea Liv.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Nordea
Produktnavn Alvorlig sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 07.05.2019
Alder for kjøp 54 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum ?
Maksimal forsikringssum ?
Utbetaling
Antall sykdommer 15
Alvorlig brannskade Nei
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Nei
Tverrsnittlammelser Varig og fullstendig avbrudd i ryggmargens ledningsevne med fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer. Diagnose skal være stilt av spesialist i nevrologi. Kravet kan tidligst gjøres gjeldende 3 måneder etter at lammelsene ble diagnostisert.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag En skade i hjernen (hjerneinfarkt), som medfører objektive, nevrologiske utfallssymptomer av varig karakter. Årsaken skal være hjerneblødning eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT (computertomografi) eller MR (magnettomografi). I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog. Forsikringen dekker ikke - Hjerneblødning som følge av ytre skade. - Forbigående symptomer og tilstander (som for eksempel transitorisk cerebralt iskemisk anfall – TIA) uten varige nevrologiske utfall.
Godartet svulst i hjerne Omfatter godartede og ondartede behandlingstrengende (operasjon, kjemoterapi eller strålebehandling) svulster som utvikles fra vev i hjernen, eller hjernehinnene eller ryggmargen og etterlater varige nevrologiske utfall. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi, og skal være bekreftet påvist ved spesialundersøkelse (CT og/eller MR). Forsikringen dekker ikke hypofysesvulster, abscesser, cyster, granulomer, schwannomer, nevrinomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt En del av hjertemuskulaturen dør som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av nylige forandringer typisk for hjerteinfarkt ved EKG (Elektrokardiogram) og/eller økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium. Diagnosen skal være stilt av spesialist i hjertesykdommer eller indremedisin.
Hjerteoperasjon Gjennomført åpen hjerteoperasjon for klaffefeil, korrigering av forsnevrede kransarterier til hjertet, eller operasjon på hjertemuskelen som følge av karsykdom (aneurismektomi). Enhver korrigering av innsnevring eller blokkering av kransarteriene uten åpning av brystkassen, herunder PTCA (perkutan transluminal coronar angioplastikk) eller innleggelse av stent (rør), omfattes ikke.
Hjerteklaffkirurgi Se over
Angina Pectoris Se over
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Nei
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst. Diagnosen må underbygges med vevsprøve. Dekningen omfatter også blodkreft, ondartet svulst i lymfatisk vev (maligne lymfomer) og ondartet føflekkreft (maligne melanomer). Forsikringen dekker ikke: Hudkreft - Svulster som er histologisk beskrevet som premaligne (forstadier til kreft) eller som bare viser tidlige maligne forandringer, dvs: • Cancer in situ (kreftsvulst som er begrenset til det vevet som svulsten utgår fra) • Kreftsvulster med en klassifisering lik eller bedre enn T1 M0 N0 (TNM systemet), eller tilsvarende ved diagnosetidspunktet.
Motornevronsykdom Forsikringen dekker Amyotrofisk lateralsclerose, det vil si en ryggmargsykdom med tiltagende muskelsvinn og lammelser. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Diagnostisert Multippel Sklerose (MS) utført av spesialist i nevrologi. Forsikrede må ha hatt nevrologiske utfall som har vart i mer enn 6 måneder, eller i det minste hatt et tilbakefall med slike utfall. Dette må bekreftes ved typiske symptomer/funn på demyelinisering og svekkelse av bevegelse og følelse samt ved MR-undersøkelse (magnettomografi) og typiske biokjemiske funn i ryggmargsvæsken.
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon som medfører opphoping i kroppen av nedbrytingsstoffer. Begge nyrer skal ha nedsatt funksjon som krever varig dialyse/ transplantasjon. Diagnose skal stilles av spesialist i nyresykdommer/indremedisiner.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller på venteliste i Norge for transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre eller ben
Parkinsons sykdom Forsikringen dekker ICD 10 kode G20. Sykdommen skal være påvist etter gjeldende regler i spesialistavdeling og diagnostisert før forsikrede fyller 60 år.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nesehalssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Nei
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 032
30 1 224
35 1 728
40 2 916
45 4 572
50 6 756
55 7 176

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landbruksforsikring - Kritisk Sykdom

KLP - Alvorlige sykdommer

SpareBank 1 - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring