Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Nordea Liv.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Test av kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Nordea
Produktnavn Alvorlig sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 05.12.2019
Alder for kjøp 54 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 1 500 000
Utbetaling ?
Antall sykdommer 19
Alvorlig brannskade Alvorlig brannskade som innebærer annengradsforbrenning på minst 20 % av kroppsoverflaten, eller tredjegradsforbrenning på minst 10 % av kroppsoverflaten. Det kreves innleggelse og behov for rehabilitering på sykehus/brannskadeavdeling. Dokumentasjon av skadens størrelse (omfang) og dybde (grad) vurdert av spesialist i plastikk kirurgi skal framlegges.
Leddgikt Nei
Tap av ben og armer Gjelder amputasjon av fot ved ankelleddet (eller større del av benet), eller amputasjon av hånd ved håndleddet (eller større del av armen). Gjelder både amputasjon forårsaket av ulykke eller planlagt amputasjon grunnet alvorlig medisinsk tilstand. Dokumentasjon fra spesialist i kirurgi må framlegges.
Tverrsnittlammelser Varig og fullstendig avbrudd i ryggmargens ledningsevne (komplett tverrsnittslesjon) med fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer (tilsvarende ASIAklassifikasjon grad A eller B). Skyldes traumatisk eller ikketraumatisk ryggmargsskade. Diagnose skal være stilt av spesialist i nevrologi. Kravet kan tidligst gjøres gjeldende 3 måneder etter at lammelsene ble diagnostisert.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Autoimmun, kronisk sykdom som skader vev i indre organer. Forsikringen omfatter sykdommene Systemisk lupus erythematosus (SLE; ICD-10 kode M32) og Systemisk sklerose (SSc, Sklerodermi; ICD-10 kode M34). Diagnosen må være stilt av spesialist i revmatologi og må oppfylle gjeldende kriterier etter ACR (American College of Rheumatology) eller SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) retningslinjer.
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag En plutselig innsettende forstyrrelse i hjernens blodsirkulasjon som medfører objektive, nevrologiske utfallssymptomer. Årsaken er hjerneinfarkt eller hjerneblødning (inkl. intracerebral blødning eller subaraknoidalblødning) og skal være bekreftet ved CT (computertomografi) eller MR (magnettomografi). Det må være sammenheng mellom radiologiske funn og nevrologisk utfall. Innleggelse på slagenhet er påkrevd. Varig nevrologisk skade tilsvarer NIHSS (National Institutes of Health Stroke Score) >=1 som er tilstede minst tre måneder etter sykdommen inntraff. Diagnosen og skadens varighet skal være bekreftet av nevrolog.
Sinusvenetrombose med varige utfall En venøs blodpropp i hjernen (cerebral venetrombose; ICD-10 kode G08). Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi og bekreftet med MR-venografi eller CTvenografi. Det må være påvist varige nevrologiske sekveler (minst tre måneder etter sykdommen inntraff) som er bekreftet av nevrolog.
Godartet svulst i hjerne Omfatter godartede og ondartede behandlingstrengende (operasjon, kjemoterapi, og/eller strålebehandling) svulster som utvikles fra vev i hjernen, hjernehinne eller ryggmargen og etterlater varige nevrologiske utfall (minst tre måneder etter sykdommen inntraff). Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi og skal være bekreftet med CT og/eller MR-undersøkelse, ev. også histologisk undersøkelse. Nevrologiske utfall må være kartlagt/dokumentert av nevrolog. Forsikringen dekker ikke hypofysesvulster, abscesser, cyster, granulomer, schwannomer, nevrinomer, hematomer og malformasjoner i blodårer (inkl. A-V malformasjoner).
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt En del av hjertemuskulaturen dør akutt som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Gjeldende diagnostiske kriterier må være oppfylt, inkludert typisk økning og/eller reduksjon av hjertemarkører, samt karakteristiske funn på EKG (elektrokardiogram), koronar angiografi, ev. ekkokardiografi. Diagnosen skal være stilt av spesialist i hjertesykdommer eller indremedisin. Forsikringen dekker ikke Angina pectoris, ustabil angina pectoris, perikarditt, akutt myokarditt, Takotsubokardiomyopati.
Hjerteoperasjon Gjennomført åpen hjerteoperasjon for klaffefeil, korrigering av forsnevrede kransarterier til hjertet, eller operasjon på hjertemuskelen som følge av karsykdom (aneurismektomi). Enhver korrigering av innsnevring eller blokkering av kransarteriene uten åpning av brystkassen, herunder PTCA (perkutan transluminal coronar angioplastikk) eller innleggelse av stent (rør), omfattes ikke. Dokumentasjon fra spesialist i torakskirurgi må framlegges.
Hjerteklaffkirurgi Se over
Angina Pectoris Se over
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Alvorlig, ervervet demenssykdom karakterisert ved amyloide (senile) plakk og tap av nervecellefunksjon. Diagnostiske kriterier (inkl. over 6 mnd varighet) må være oppfylt for Alzheimers sykdom (ICD-10 diagnose: G30) og sykdomsgrad må være alvorlig etter ICD-10 kriterier. Diagnose må ha vært stilt av spesialist i geriatri/nevrologi før forsikrede har fylt 60 år. Diagnosen må være basert på kombinert nevrologisk og kognitiv testing, MR funn (ev. PET) og relevante biomarkører (f.eks. påvist økt total tau (ev. fosfo-tau) i spinalvæske (CSF), eller lav amyloid-beta- 42 eller andre egnete tester).
Epilepsi Nei
HIV Nei
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst med betydelig residivog/ eller spredningspotensiale. For å kunne søke krav om erstatning for kreft, må pTNM stadium basert på histologisk undersøkelse av fjernet tumorvev hos en patolog (spesialist i vevsundersøkelse) angis (unntatt leukemi/lymfom hvor kun klinisk stadium angis). Diagnosen må være stilt av spesialist i onkologi eller hematologi. Dekningen omfatter alvorlig blodkreft (leukemi), lymfekjertelkreft (lymfom) og ondartet føflekkkreft (malignt melanom).
Motornevronsykdom Progressiv, nevrodegenerativ sykdom som rammer motoriske nerveceller og fører til tiltagende muskelsvinn og lammelser. Følgende sykdommer dekkes: 1. Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) 2. Progressiv bulbærparese 3. Primær lateralsklerose 4. Progressiv spinal muskelatrofi (SMA) Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose En kronisk, inflammatorisk, demyeliniserende sykdom i sentralnervesystemet. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi etter gjeldende diagnosekriterier (reviderte McDonald-kriterier). Både Attakkpreget MS og Primær progressiv MS er omfattet av dekningen (ICD-10 kode G35). Diagnosen må underbygges med typiske symptomer/funn på demyelinisering (som regel lammelse, kraftsvikt, og andre nevrologiske utfall) og karakteristiske funn ved MR-undersøkelse (magnettomografi) og/eller typiske biokjemiske funn i ryggmargsvæsken.
Nyresvikt Nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon som medfører opphoping i kroppen av nedbrytingsstoffer. Begge nyrer skal ha kronisk nedsatt funksjon som krever varig dialyse/ transplantasjon. Diagnose skal stilles av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon eller satt på offisiell venteliste i Norge i løpet av forsikringstiden for transplantasjon av hjerte, lever, lunge, nyre, benmarg, eller hel bukspyttkjertel (pancreas). Gjelder kun mottaker av transplantat. Det må være dokumentert av spesialist en langkommet, irreversibel organsvikt.
Parkinsons sykdom Progressiv, nevrodegenerativ dopaminmangelsykdom som fører til økende grad av bl.a. muskulær stivhet (rigiditet), hviletremor, funksjonsproblemer med langsomme bevegelser. Forsikringen dekker Primær Parkinsons sykdom (ICD 10 kode G20). Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi før forsikrede fyller 60 år.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-nesehalssykdommer og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Nei
Priser:
Alder Pris for 500.000 kroner
25 1 032
30 1 224
35 1 728
40 2 916
45 4 572
50 6 756
55 7 176
Etableringsgebyr 300
Månedlig gebyr – sum per år 408

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

Danica Pensjon - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

DNB (Fremtind Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring)- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring