Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Alvorlig sykdom (Kritisk sykdom) i KLP.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer på medisinske ord og uttrykk.

Fra fylte 60 år settes forsikringssumen ned med 10 prosent per år.

KLP Forsikring
Produktnavn Alvorlige sykdommer
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.01.2023
Alder for kjøp 15-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 100 000
Maksimal forsikringssum 800 000
Utbetaling Forsikringssummen utbetales 30 dager etter at sykdommen er endelig diagnostisert
Antall sykdommer 18
Alvorlig brannskade Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 prosent av kroppsoverflaten målt ved rule of nine eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i plastisk kirurgi.
Leddgikt Nei
Amputasjon Tap av lem ovenfor ankelledd eller håndledd, der rekonstruktiv kirurgi ikke er mulig.
Tverrsnittlammelser Omfatter tverrsnittslammelse i ryggmargen som skyldes sykdom eller ulykke. Det kreves fullstendig lammelse av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og ett ben. Lammelsen skal være varig og diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi.
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Rask utvikling (innen 72 timer) av kliniske tegn på lokalisert forstyrrelse av hjernens funksjon, med tegn på permanent skade bekreftet av lege tidligst 6 uker etter hendelsen. Årsaken skal være hjerneblødning, blødning mellom hjernehinnene eller hjerneinfarkt som skal være bekreftet ved CT eller MR. I tvilstilfelle skal diagnosen bekreftes av nevrolog.
Begrensning:
Hjerneskade som følge av generell svikt i tilførsel av blod/oksygen til hjernen, selv om kravene i definisjonen av hjerneslag er oppfylt.
Hjerneskade som følge av infeksjonssykdommer, arteriebetennelse (arteritt) av alle slag, svulster ut over det som er definert i vilkårene under kreft og hjernesvulst, skader/ulykker eller migrene selv om definisjonene for hjerneslag er oppfylt.
Demens forårsaket av sirkulasjonsforstyrrelser i hjernen.
Vaskulær sykdom som affiserer synsnerven eller øyet, hørsel-/balansenerven eller tilhørende sanseorgan (labyrinten med høreorganet og likevektsorganet), samt enhver isolert skade av likevektapparatet for øvrig (sentral eller perifer/vestibulær affeksjon).
Godartet svulst i hjerne Svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinnene. Hjernesvulst gir rett til erstatning også når den kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster. Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Begrensning: Abcesser, cyster, granulomer, hematomer og malformasjoner i blodårer.
Godartet svulst i ryggmarg Nei
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Nei
Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt ved død av en del av hjertemuskulaturen som følge av sviktende blodtilførsel til dette området. Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av ferske forandringer, ved EKG og utsagnskraftig økning av hjertemarkører. Tilstedeværelsen av typiske brystsmerter kan benyttes som tilleggskriterium.
Hjerteoperasjon Gjennomført eller planlagt hjerteoperasjon for behandling av koronarsykdom (kranspulsåreforkalkning) omfattende en eller flere kranspulsårer med anleggelse av vene- eller arteriegraft, utført hos personer med angina pectoris som ikke kan behandles medisinsk (medikamentelt og/eller andre tiltak) med tilfredsstillende effekt. PTCA sidestilles med koronar bypassoperasjon. Diagnosen skal være stilt ved en kardiologisk sykehusavdeling eller av hjertespesialist. Ved planlagt operasjon er det et krav, at forsikrede er satt på venteliste i Norge for denne behandlingen.
Hjerteklaffkirurgi Nei
Angina Pectoris Det må være påvist (fortrinnsvis med coronar angiografi) minst en forsnevring eller tilstopping hvor operasjon eller utblokking er indisert, uavhengig av om dette lar seg gjøre eller ikke. Diagnosen skal stilles av spesialist i kardiologi.
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Nei
Alzheimers Generelle demenskriterier må være oppfylt, og det må foreligge spesifikke problemer med ord- eller tallforståelse (afasi, agrafi, aleksi, akalkuli) eller med å gjøre vanlige bevegelser med hender og føtter (apraksi), og en så alvorlig funksjonssvikt at det krever hjelp i hverdagen. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi eller geriatri.
Epilepsi Nei
Kreft Tilstedeværelse av ondartet svulst (en svulst som ikke er innkapslet og har som egenskap at den kan infiltrere omliggende vev og spre seg og danne metastaser) er omfattet av kreftdiagnosen. Inkludert i kreftdiagnosen er også blodkreft og lymfekreft (leukemi og maligne lymfomer). Diagnosen må være bekreftet med vevsprøver (histologiske prøver) som beskriver malignitet ("ondartede celler"). Begrensning: Enhver hudkreft (inklusive leppe) med unntak av maligne melanomer. Alle svulster som er histologisk beskrevet som forstadier til kreft (premalignitet/ cancer in situ).
Motornevronsykdom Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser. Diagnosene som omfattes er amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi og progressiv bulbær parese. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Multippel sklerose som er diagnostisert av spesialist i nevrologi. Du må ha nevrologiske utfall som har vart i mer enn seks måneder, eller i det minste ha hatt ett tilbakefall av slike utfall. Diagnosen må være basert på typiske tegn på demyelinisering med svekkelse av bevegelse og/eller følelse, samt tegn på MS ved MR-undersøkelse.
Nyresvikt Betydelig nedsatt eller helt opphevet nyrefunksjon i begge nyrer som krever varig dialyse eller transplantasjon. Diagnosen skal stilles av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Utført transplantasjon av hjerte, lunge, nyre, lever, bukspyttkjertel eller benmarg, eller satt på venteliste i Norge for slik transplantasjon. Forsikringen dekker ikke noen former for autotransplantasjon.
Parkinsons sykdom Primær parkinsons sykdom, med hovedsymptomene muskelrigiditet, tremor, oligokinesi. Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi. Begrensning: Forsikringen dekker ikke parkinsonisme av annen type, herunder tilfeller fremkalt av medikamentbruk, og andre sykdommer som rammer hjernens basalganglier.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Nei
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Diagnosen må bekreftes av spesialist i øre-/nese-/halssykdommer, og resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Synstapet må bekreftes av spesialist i øyensykdommer.
Taleevne Totalt og permanent tap av taleevnen (afasi) i et sammenhengende tidsrom av minst 12 måneder. Diagnosen skal være bekreftet av spesialist i nevrologi. Begrensning: Forsikringen dekker ikke psykogent tap av taleevnen.
Diabetes type 1 – insulinavhengig Nei
Sinusvenetrombose med varig utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
Priser Innhent priser

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Landkreditt Forsikring - Kritisk Sykdom

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring