Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette får ansatte i staten utbetalt ved død eller uførhet. 

Gruppeliv

Ansatte i staten har en tariff-festede ordning ved den ansattes dødsfall. Dette er en gruppelivsordning som gir en maksimal utbetaling på 14 G ved dødsfall (1.711.150 kroner).

Utbetalingsregler for ansatte i staten:

Ved dødsfall utbetales erstatningsbeløpene slik

  • Ektefellen /samboer får 10 G
  • Hvert barn under 25 år får 5 G.
  • Hvis den ansatte ikke har ektefelle / samboer, får hvert barn under 25 år 7 G.
  • Dersom den ansatte ikke har ektefelle, samboer eller barn, men det er andre som i det alt vesentlige blir forsørget av den ansatte, får de til sammen 5 G.
  • Dersom det ikke finnes etterlatte som har krav på utbetaling, får dødsboet 4 G.

Uførepensjon

Uførepensjonen fra Statens Pensjonskasse beregnes ut fra den lønnen du hadde da du ble ufør. Størrelsen på uførepensjonen avhenger av hvor uføregraden, hvor lenge du har vært medlem (30 år for full opptjening), og om du har barn under 18 år (barnetillegg). Hvor mye du får avhenger også av om du også får uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra NAV.

Slik beregnes uførepensjonen ved mottak av arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 3 prosent av den delen av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger i intervallet mellom 0 og 6 G.
  • 69 prosent av den del av pensjonsgrunnlaget ditt som ligger mellom 6 og 12 G

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid. 20 års opptjeningstid gir 20/30-deler i uførepensjon.

Barnetillegget er på 4 prosent av pensjonsgrunnlaget (maks til 6 G). Du får utbetalt barnetillegg for maksimalt 3 barn. Barnetillegget opphører når barnet fyller 18 år.

Hvis du ikke mottar arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV:

  • Et fast beløp på 25 prosent av grunnbeløpet i folketrygden, men maks 6 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.
  • 69 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt.

Pensjonen reduseres så for uføregrad og opptjeningstid.

 

Se også:

Uførepensjon og gruppeliv for kommunalt ansatte

Guide til dødsfallforsikring

Guide til uføreforsikringer

Kalkulator:

Forsikringsbehovskalkulator
Kalkulatoren hjelper deg til å beregne riktig forsikringsbehov. Det viktigste målet er å opprettholde en viss levestandard ved et dødsfall eller uførhetstilfelle.