Søk SmartePenger SearchDisplay a modal window with a form that allows searching across Smartepenger website

Dette er dekningsomfanget for Kritisk sykdom i Landkreditt Forsikring.

Dette er det viktigste utdraget fra vilkårene. For å se de fullstendige vilkårene kan du klikke på «Vilkår» i tabellen under. Lenker til de andre forsikringsselskapenes forsikringsdekning finner du under tabellen.

Guide til Kritisk sykdom.

Test av kritsik sykdom / alvorlig sykdom.

Selskapenes dekningsomfang på Kritisk sykdom.

Priser og rabatter på Kritisk sykdom.

Forklaringer til medisinske ord og uttrykk.

Landkreditt Forsikring
Produktnavn Kritisk sykdom
Vilkår Vilkår
Vilkår datert 01.10.2022
Alder for kjøp 18-60 år
Kan gjelde til 67 år
Minste forsikringssum 2,5 G
Maksimal forsikringssum 10 G
Utbetaling Dør forsikrede innen 30 dager etter at diagnosen er stilt eller operasjon er utført, vil ikke forsikringen komme til utbetaling, jfr. punkt 4.
Antall sykdommer 23
Alvorlig brannskade Nei
Leddgikt Kronisk inflammatorisk, autoimmun leddsykdom som fører til ødeleggelse av ledd er dekket.
Diagnosen må samsvare med kode M05 eller M06 i ICD-10 og være stilt av spesialist i reumatologi.
Amputasjon Forsikringen dekker amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet, eller amputasjon av hånd ved håndleddet eller større deler av armen, som følge av sykdom.
Amputasjonsbehovet må være vurdert av spesialist i kirurgi eller ortopedi.
Tverrsnittlammelser Forsikringen dekker tverrsnittlammelser i ryggmargen med totalt og permanent tap av nevrologisk funksjon nedenfor tverrsnittnivået som følge av sykdom. Det vil si at lammelse i begge ben og begge armer (tetraplegi) hvis skade sitter i nakken eller lammelser i begge ben (paraplegi) hvis skaden sitter lavere.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi.
Forsikringen dekker ikke: Funksjonelle/psykogene lammelser
Bindevevssykdom (alvorlig systemisk) Nei
Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne Nei
Hjerneslag Akutt oppstått hjerneblødning eller hjerneinfarkt som følge av sykdom. Hjerneslaget må medføre nevrologiske utfallsymptomer forårsaket av emboli eller trombose, av en subarachnoidalblødning eller av et intracerebralt hematom oppstått spontant eller som følge av en vaskulær malformation. Det skal være varige nevrologiske utfall, og det skal foreligge CT- eller MR-skanning med funn tilsvarende ovennevnte karlidelser.
Diagnosen skal være stilt på nevromedisinsk eller nevrokirurgisk klinikk eller sykehusavdeling og bekreftet av spesiallege i nervemedisin.
Forsikringen dekker ikke: Transitorisk cerebralt iskemisk anfall (TIA)
Godartet svulst i hjerne Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinne. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Forsikringen dekker ikke:
a) abcesser
b) cyster
c) granulomer
d) hermatomer
e) malformasjoner i blodårer
Godartet svulst i ryggmarg Omfatter svulster som utvikles fra vev i hjernen eller hjernehinne. Hjernesvulster gir rett til erstatninger også når de kun sprer seg lokalt og ikke gjennom dattersvulster.
Diagnosen skal stilles av spesialist i nevrologi/nevrokirurgi, og det skal ved spesialundersøkelse (CT/MR) være påvist operasjonstrengende, intrakraniell svulst.
Forsikringen dekker ikke:
a) abcesser
b) cyster
c) granulomer
d) hermatomer
e) malformasjoner i blodårer
Utvidelse av hjernens pulsårer (sakkulært aneurisme) Forsikringen dekker utposninger (aneurisme), som følge av sykdom, på hjernens blodårer som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevroradiologi.
Forsikringen dekker ikke: Operasjon på halspulsåren (carotis).
Hjerteinfarkt Hjerteinfarkt der diagnosen er stilt på bakgrunn av typisk økning i hjertemarkører og støttet av EKG forandringer som er typisk for ferskt hjerteinfarkt. Forsikringen gjelder alvorlig hjertekrampe (angina pectoris) hvor operasjon (bypass) eller utblokking (PCI) vurderes som nødvendig. Den gjelder også der den operative behandlingen av medisinsk teknisk årsaker ikke lar seg gjennomføre.
Diagnosen eller behov for operasjon/utblokking skal være stilt/vurdert av spesialist i kardiologi eller indremedisin.
Hjerteoperasjon Gjennomført bypass operasjon eller utblokking (PCI) for å korrigere innsnevring eller blokkering av hjertets kransarterier.
Hjerteklaffkirurgi Gjennomført operasjon for reparasjon av hjerteklaff.
Angina Pectoris Ja, se hjerteinfarkt
Hovedpulsåre (aorta aneurisme) Forsikringen dekker utposninger (aneurisme), som følge av sykdom, på hjernens blodårer som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet.
Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevroradiologi.
Forsikringen dekker ikke: Hovedpulsårens forgreininger
Alzheimers Generelle demenskriterier må være oppfylt, og det må foreligge spesifikke problemer med ordeller tallforståelse (afasi, agrafi, aleksi, akalkuli) eller med å gjøre vanlige bevegelser med hender og føtter (apaksi).
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi eller geriatri.
Epilepsi Gjentatte anfall med generaliserte kramper og nedsatt bevissthet som følge av forstyrret elektrisk aktivitet i hjernen.
Diagnosen må være bekreftet med EEG og være en følge av sykdom. Diagnosen må samsvare med kode G40 i ICD10, og være stilt av spesialist i nevrologi.
Kreft Forsikringen dekker ondartede svulster, inkludert leukemi, lymfekreft og maligne melanomer.
Diagnosen må være bekreftet ved histologiske undersøkelser av fjernet vev, foretatt av spesialist i vevsundersøkelse (patologi). Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.
Forsikringen dekker ikke:
a) Annen hudkreft enn føflekkreft (malign melanom).
b) Leppekreft.
c) Svulster som histologisk er bekreftet som premaligne.
d) Svulster som kun viser tidlige maligne forandringer (cancer in situ).
Motornevronsykdom Sykdommer som gradvis ødelegger de motoriske nervecellene i ryggmarg, hjernestamme og hjernebark og dermed svekker muskulaturen og evnen til å utføre bevegelser.
Diagnosene som omfattes er amyotrofisk lateralsklerose (ALS), primær lateralsklerose, progressiv spinal muskelatrofi og progressiv bulbær parese.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Multippel sklerose Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse.
Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt.
Diagnosen skal være stilt ved nevrologisk avdeling.
Nyresvikt Nyresvikt, som følge av sykdom, i siste fase som fører til at begge nyrer kronisk og ugjenkallelig slutter å fungere, og som resulterer i at enten peritoneal- eller hemodialyse iverksettes eller at nyretransplantasjon gjennomføres.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i nyresykdommer.
Organtransplantasjon Forsikringen dekker utført transplantasjon i Norge/Norden av hjerte, lever, lunge, nyre, bukspyttkjertel eller benmarg, som følge av sykdom.
Det forutsettes at transplantasjonen er medisinsk nødvendig og at den er basert på en objektiv dokumentasjon av organsvikt.
Transplantasjon av flere organer gir ikke rett til mer enn én utbetaling.
Forsikringen dekker ikke: Autotransplantasjon (organ som blir transplantert tilbake til samme person).
Parkinsons sykdom Forsikringen dekker primær Parkinsons sykdom.
Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi.
Forsikringen dekker ikke: Parkinson som følge av medikament bruk.
Schizofreni Nei
Tarm (utlagt) Morbus Crohn:
Ikke operert. Ved ustabil tarmfunksjon, diare/hyppige avføringer og smerter, evt. periodevis sondeernæring, på tross av kontinuerlig medisinering. Ved bekkenreservoar eller utlagt tarm etter fjerning av tykktarm. Etter fjerning av tynntarm med 75 cm eller mindre gjenværende tarm.
Ulcerøs kolitt:
Ikke operert. Ved ustabil tarmfunksjon, diare/ hyppige avføringer og smerter, på tross av kontinuerlig medisinering. Ved bekkenreservoar eller utlagt tarm etter fjerning av tykktarm.
Diagnosene skal være stilt av spesialist i gastroenterologi.
Hørsel (døvhet) Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, med beste hørselshjelpemiddel, som skyldes akutt sykdom. Resultat av audiometri og lydterskelprøve må fremlegges. Det er en forutsetning at døvheten ikke kan korrigeres ved legebehandling.
Diagnosen skal være stilt av spesialist i øre-, nese-, halssykdommer.
Syn (blindhet) Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av akutt sykdom. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/50 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Det er en forutsetning at blindheten ikke kan korrigeres ved legebehandling.
Diagnosen må være stilt av spesialist i øyesykdommer.
Taleevne Nei
Diabetes type 1 – insulinavhengig Forsikringen dekker insulinavhengig sukkersyke. Fastende blodsukker må ved gjentatte prøver ha vært høyere enn 8 mmol/l og forsikringstaker må ha vært behandlet med insulin i mer enn tre måneder. Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin
Sinusvenetrombose med varig utfall Nei
Guillain-Barrés syndrom Nei
Creutzfeldt-Jakobs sykdom Nei
Langvarig sykehusopphold Nei
Legetjeneste Nei
Psykologtjeneste Nei
Priser Få tilbud

 

Forsikringsdekning i andre selskaper:

DNB (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Eika Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Frende Forsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Gjensidige Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

If Skadeforsikring - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

KLP Forsikring - Alvorlige sykdommer

Nordea Liv - Kritisk sykdom

SpareBank 1 (Fremtind Forsikring) - Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Storebrand Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Tryg Forsikring- Forsikringsdekning Kritisk sykdom

Youplus Forsikring - Forsikringsdekning Alvorlig sykdom

Les om andre personforsikringer:

Guide til dødsfallsforsikring

Guide til uføreforsikringer

Guide til barneforsikring

Guide til behandlingsforsikring

Guide til ulykkesforsikring